فرهنگ و هنر

در بیشتر فرهنگ‌های بزرگ و تمدن‌های باستانی، درختان تقدیس می‌شده‌اند.
نقد این کتاب مجالی خواهد بود تا با نظر به برخی از تجارب محصل چهل سال گذشته، رابطۀ میان فقه، قانون و حکومت را از نو مد نظر قرار دهیم.
عمروم یوزه ده چاتسادا، یاپ سون نفسیم ده ظالیم لره قارشی گینه، عصیان ائدرم من ال بیر اولارام فعله لریله، قارالارلا ظولمون ائوی نی گور نئجه ویران ائدرم من
اگر کسی فکر کند که عالم سیاست، که پررنگ ترین نقش واقعیات زندگی زمینی را در خود دارد، جای مذاکره و مراوده با قابل اعتماد هاست، به راستی که نه از زندگی شخصی و تجارب فردی خود و نه ازتجربیات جهان سیاسی و
Nə dəvə qaldı, nə dəvəçiدیگر نه شتری ماند و نه سواری
1 کامنت
با حسین مولا از طریق دوست بزرگواری که خود انسانی است از جنسی دیگر، آشنا شدم. تاریخ دقیق یادم نیست. باید سال¬های آغازین دهه‌ی 1370 باشد. بعد از فوت دکتر علی اسدی که 5 آذر 1370 بود. تاریخ مهم نیست.
این منم، این من بودم. یادداشتی که در سال 1383 از سر دلتنگی کنار خیابان نشستم و نوشتم.
امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق. امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک.
جمعیتی نزدیک به چهل در صد ازمردم آمریکا طرفداران پر وپا قرص آقای ترامپ هستند و او می داند که بدون آنان در این مقام نمی ماند و اوباید این حمایت را به هر قیمتی حفظ می کند.
هرچند سالهاست که بسیاری تحت پندار پیروزی سرمایه داری از پایان تاریخ فلسفه و شکست "سوسیالیسم" سخن می گویند، اما فرزانگان می دانند که بعکس این تصورات، سرمایه داری بعنوان شاخص بارز فرهنگ غر
روسها تا زمانی که ضعف را در حریف احساس نکنـند، در یورش پیـش دستی نمی کنـند .
او آرزوی قوی میهنی را با مهر مادر، برادر، دوستان، علم بطور انسانی مثبت، کارآ، آینده نگر ابراز کرد. شاهرخ مسکوب گفت: دکتر اعتماد ناستولوژی/ محنت برای برگشت به زادگاه را با ناراحتی از غرب در آمیخت.
white flower
شاخ ِ شمشادِ عزيزى كه به جان مى پرورد زخمهء تيغ ِ هرس را نه به هنگام گرفت!
بجنبید ای رفیقان ای رفیقان، رها سازید وطن از شر شیخان، شوید یک موج یک موجی دوباره، کنید این برگ ننگین پاره پاره
شعری جاودان از احسان طبری، با صدای م. روان شید