فرهنگ و هنر

این مقاله را خیلی وقت پیش نگاشته بودم اما در هیچ جائی منتشر نشده و چون بسیار مهم است وبه نظرمن، راه گشای دمکراسی واقعی است، باید منتشرشود.
10 کامنت
جشن مهرگان از آیین های کهن ایرانی است که پیشینه ای چند هزارساله دارد.
شعر سلیمان رستم را پیرامون جریان "مساوات" و مقاله ی ممد راحیم را در مورد مکائیل مشفق میخوانیم.
7 کامنت
شوق و شور جانفشانان، همچنان در اعتلاست گرچه از پیکارجویان بیشمارش می کشند
2 کامنت
من زندگی را عاشقم و از اعدام بیزار. می خواهم آفتاب را در سایه ها بگسترانم تا درخت عشق ریشه دهد و واژه ها در تنهایی حکم مرگ نگیرند.
اما دو اختراع این برتری جسمی و روحی این فاتحان صخره ها را به نفع انسان های خون آشام و بیرحم بهم زد. تفنگ و دوربین.
4 کامنت
Yuxumu ağaclara verərkən Oyaqlığı almışam Göz yaşımdan su verərkən Susuzluğu almışam بدانگاه که خوابم را به درختان بخشیدم بیداری را برای خود برداشتم بدانگاه که درختان را با اشک چشمانم سی
8 کامنت
بعد ازبی نتیجه بودن شکایتمون در تهران برگشتیم به مشهد.
باغ ما را نيست امّا بيمِ عريانى شاخه ها با ريشه، خشكيدند ميوه هايش، كركسان چيدند حادثه با بادِ سردش ريشه ها را بُرد باغبان خستگى ها مرد غنچه ها از بى كسى افسرد
1 کامنت
قتل عام توده ها را شیخ فتوا داد و مرد این چنین آدمکشی؛ در پهنه دنیا نبود
2 کامنت
بله جانم. اینها هم سکولاراند و هم موسکولار. هم خانه ی خدا را زیارت میکنند و هم خانه ی خرما را. هم زیارت میکنند و هم تجارت. وهم سیاست. اینها آینده نگراند.
6 کامنت
Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
آنجا يکی می آيد هر روز و روی چارپايه می رود و داد می زند
2 کامنت
آنکه فرمان داد بر کشتار فرزندان خلق مظهر جور و جنایت بود و ضحاک زمان!
4 کامنت
خیر سرم بالاخره تصمیمم رو گرفتم، اما چه تصمیمی ، از چاله تو چاه افتادم !
جانیانِ جمهوری اسلامی ایران در شهریور 67 زندان های سیاسی خودرا به کشتار گاهِ انسان های آزاده وُ آرزومند ، بدل کرده بودند. از این روی ، داغ ننگی ماندگار بر صورت وُ سیرت ِ چرکین خود گذاشتند. هرچند پ
6 کامنت