احزاب و تشکل ها

خیزش و مبارزه ملی برای براندازی فرقه دیکتاتوری غاصب ایران، در تداوم و قوت روزافزون است.

ما، شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور، ضمن محکوم‌کردن این رفتارهای غیرقانونی و توجیه ناپذیر، با تمام توان خود، آزادی بی‌قیدوشرط یکایک دانشجویان و فعالان صنفی را مطالبه می‌کنیم....شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور، قاطعانه دربرابر هرگونه دست درازی به نقش و کنش اثرگذار شورا به نفع فرودستان و محذوفین اجتماعی خواهند ایستاد
مرگ سینا قنبری ۲۲ ساله در زندان اوين - اعلاميه مشترک
ما از همه جریان های چپ و دموکراتیک، نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی می خواهيم فریاد خود را علیه اقدامات سرکوبگرانه حکومت و برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان جنبش اعتراضی اخیر، رساتر کنند. نگذاریم حکومت جان جوانان کشور را به خطر اندازد
اعلاميه مشترک
evin_iran
حکومت جمهوری اسلامی به اعتراضات اخیر پاسخ همیشگی را داده است:‌ سرکوب.
اعلامیه مشترک
ما همه نیروهای آزادیخواه را به اقدام هماهنگ برای مقابله با سرکوب خشونت بار اعتراض مردم و سازماندهی یک حرکت بزرگ همبستگی با مردم معترض فرا می خوانیم. ما در کنار مردم به ستوه آمده از فساد و دزدی، بی عدالتی و استبداد که به خیابان آمده اند، هستيم و توطئه برای سرکوب آنها را برنمی تابیم. باید افکار عمومی جهان را به حمایت گسترده از اعتراضات مردم جلب کنیم و کارزاری جهانی برای منزوی کردن و تحت فشار گذاشتن حکومت جمهوری اسلامی سازمان دهیم
اعلامیه مشترک
برای رسیدن بە حقوق سندیکائی ، آزادی رهبران سندیکائی، برای بە شکست کشاندن سیاست های ضدکارگری حکومت، برای پایان دادن بە فقر، بیکاری، بی عدالتی و استبداد، لازم است فعالانە از اعتراضات مردمی به نام تشکل های کارگری حمایت شود. ما براين باوريم که اگر کارگران با سيمای خود در اين جنبش اعتراضی شرکت کنند، به توان و قدرت مبارزه مردم برای عقب راندن استبداد خواهند افزود.
هنگامی فرزندان ایران برای در هم شکستن حکومت اسلامی خیز برداشته اند، حزب "پان ایرانست" پیشنهاد شرم آور انتقال قدرت به نظامیان (برقراری حکومت نظامی) را طرح کرده است. این حزب در هراس از جنبش ازادیخواهانه و دمکراتیک جامعه ایرانی اعلام کرده است که:
"اداره‌ی کشور در یک بازه‌ی زمانی 4 تا 5 ماهه به نیروهای مسلح ( ارتش و سپاه ) با نظارت دیوان عالی کشور ( البته مستقل و بدون دخالت قوه‌ی قضاییه) واگذار گردد."
که دو روز پیش در مشهد آغاز شد مخالفم
نمی توان با همه اجزاء هیچ بیانیه ای موافق بود و انتظار این قلم نیز از بیانیه جنبش سکولار دموکراسی ایران (1) که شب گذشته منتشر شده، چنین نیست
از سوی دیگر اعتراضات مردم هشداری است به جریان های سیاسی چپ و دموکرات مخالف جمهوری اسلامی. این تظاهرات نشان داد که جامعه در نتیجه بی کفايتی حکومت، فساد و دزدی، غارتگری باندهای حکومتی و دیکتاتوری، آماده انفجار است. در بالا و در میان حکومتیان نیز، جناح های رژیم گریبان یکدیگر را گرفته و به جان هم افتاده اند. اگر جریان های چپ و دموکرات نتوانند متحد شوند و در سمت دادن به شعارها و مبارزات مردم نفش ایفا کنند، نيروهای غيردموکرات می توانند به کمک قدرت های جهانی و منطقه، مبارزه مردم را به کج راه بکشانند
طی روزهای اخیر مردمان زیادی در اقصی نقاط ایران در پی گرانی کالا ها،بیکاری و یا برای گرفتن مطالبات خود اقدام به اعتراضاتی از جمله اعتصاب و نیز برگزاری تجمع های پیاپی نموده اند. در واقعیت امر و بر اساس تجربه جنبش اعتراضی ایران طی چند دهه گذشته، این مسئله برای مردمان اقصی نقاط ایران کاملاً روشن و مبرهن است که به فقر کشیدن هرچه بیشترمردم، یکی از پایه های سیاست جمهوری اسلامی بوده و این روند همچنان ادامه داشته است.