احزاب و تشکل ها

ما بر انیم که عدم درک واقعیت های موجود در زمینه تنوع ملی،فرهنگی و زبانی و ستیز با هر گونه تلاش در زمینه معرفی،پشتیبانی و اشاعه حقوق مسلم و بنیادی ملل غیر فارس در ایران
شعله کشيدن ناگهانی خشم بختياريها در پنج استان ميهن وحشت آخوندها و دستگاههای سرکوبشان را برانگيخته است. تجمعهای گسترده و هزاران نفری با مشتهای برافراشته و چهره هايی که خشم در آن موج می زند. هدف قرار دادن هم زمان حساسترين نقاط رژيم مثل نماز جمعه، حمله به ساختمانها و خودروهای انتظامی و دولتی توسط جوانان، از جمله حمله به محل استقرار بسيجيان موسوم به «گارد نوپو» يعنی گارد نيروهای پيرو ولايت در دزفول، جنگ و گريز با نيروهای سرکوبگر توسط جوانان رزمنده در چند شهر.

بیانیه جبهه دمکراتیک ایران برون مرز در حمایت از اعتراض مردم بختیاری

جبهه دمکراتیک ایران ضمن محکوم کردن سیاست های جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته از اعتراضات مردم بختیاری در سراسر ایران حمایت میکند. مردم ایران بارها نشان داده اند که در مقابل این حکومت فاشیستی کوتاه نخواهند امد. ما معتقدیم تا زمانی که این حکومت وجود دارد، این توهین ها و تبعیض ها ادامه خواهد یافت و تنها راه رهایی جامعه و کشور از این تحقیر ملی را گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی و سکولاریسم می دانیم .
جنبش فدرال دموکرات آذربایجان ضمن پایبندی به اصل حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان به نوبه خود ازاین تشبث دولت روحانی دراجرایی کردن اصول 15 و19 قانون اساسی جمهوری اسلامی وآموزش به زبان مادری در مناطق ملی استقبال میکند ودر عین حال بر این باوراست که اجرای اصول 15و19 وآموزش به زبان مادری درتمام سطوح تحصیلی درمناطق ملی به ستم ملی پایان نمی دهد واین اقدامات درحقیقت کف مطالبات ملل ساکن ایران است.
ما خواهان رفع تمامی تبعیض های فرهنگی، سیاسی، مذهبی، عقیدتی، زبانی و... علیه گروه های اتنیکی ساکن ایران بوده و آموزش به زبان مادری در مناطق ملی را گامی مهم دراین روند می دانیم.
نیروهای انقلابی، پیشرو و دمکرات در سطوح کشور و بین الملل دائم در حمایت مبارزۀ‌ مردم و تلاش برای توقف کردن حملۀ دولت کرده اند. نیروهای انقلابی کمونیست در سراسر دنیا به درستی به ساختن جنبش همبستگی بین الملل با جنگ خلق در هند پرداختند.
زندانیان سیاسی در ایران، بویژه فعالین سیاسی-فرهنگی در مناطق ملی-قومی زیر انواع و اقسام فشارها و در معرض خطر اعدام قرار دارند. در ماههای اخیر اعدامهای گسترده ایی در مناطقی مانند خوزستان، کردستان و بلوچستان از فعالین سیاسی-فرهنگی عرب، کرد و بلوچ توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته است. همچنان جمهوری اسلامی عزم جزم کرده که با فعالین سیاسی ملیتهای ایرانی با زبان سرکوب و اعدام صحبت کند.
وزیر امور خارجه سوئد امروز برای ملاقات با مقامات جمهوری اسلامی به ایران می رود. در پی تماس و گفتگوی تلفنی با وزارت امور خارجه سوئد، این نامه از طرف جمعیت پشتیبانی در دفاع از خقوق مردم ایران برای وزیر امور خارجه ارسال شد که در آن نگرانی از قربانی شدن حقوق در مذاکرات مد نظر قرار گرفته شده است.
جبهه ملی ایران انتظار دارد در این بزنگاه تاریخی خطیر و در عین حال نگران کننده مسئولان کشور در اخذ تصمیمات، مصالح و منافع حیاتی مملکت را فراتر از منافع جناحی مد نظر قرار داده و سیاست تعدیل داخلی یعنی آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی بعنوان گام نخستین در این راستا برداشته شود. باشد که درایت و کیاست رهنما و رهنمون ما در این برهه خطیر از تاریخ کشورمان قرارگیرد
در جامعەای کە حقوق شهروندی کارگران توسط اقلیت کوچک حاکم پایمال و سرکوب می شود، و آنان از هر سو در معرض تهدید، فشار، فقر و استثمار، و فاقد امنیت شغلی، اقتصادی، اجتماعی و جانی اند، راهی سهل تر از تشکل و همبستگی برای رهائی وجود ندارد. انتخاب نمایندگان جهت پیگیری مطالبات مقطعی و حمایت از آنها در صورت بازداشت و اخراج، می تواند سرآغاز خوبی باشد جهت بنیاد نهادن تشکلهای کارگری مستقل پایدار و ساختارمند، و اشاعە آنها بە دیگر محیطهای کارگری

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احزاب و تشکل ها