احزاب و تشکل ها

کانون نویسندگان ایران ضمن ابراز همدردی با شما همکاران گرامی‌، خانواده‌های قربانیان و مردم فرانسه‌، این اقدام جنایتکارانه و ضد آزادی را به شدت محکوم می‌کند و اطمینان دارد که چنین اعمال ددمنشانه ای‌، کوچک ترین خللی در عزم و اراده‌ی شما برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان و ضدیت با بیگانه‌ستیزی و نژاد پرستی وارد نمی کند.
چهارمین نشست حضوری این پروژه، در ماه فوريه برگزار خواهد شد. بحث و گفتگو پيرامون منشورها و طرح های مربوط به ساختار و اساسنامه در دستور کار نشست است. پس از این نشست حاصل کار گروه های کار در اختيار چهار نیروی متشکله پروژه قرار می گيرد. پیش از کنگره مشترک، منشور و یا منشورها توسط چهار نیروی پروژه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت توافق، کنگره مشترک –موسسان- فراخوانده می شود.
بیانیه ی زندانیان سیاسی زمان شاه
هوشنگ یک انسان سرشار از عاطفه ی شورانگیز بود و عشق عظیم او به زندانیان سیاسی دوران پادشاهی همتایی نداشت. هوشنگ حقوقدان و مبارز راه حقوق بشر بود و طی ۵۵ سال مبارزه سیاسی همواره به ارزشها و باورهای انسانی خود وفادار مانده بود.
هوشنگ عیسی بیگلو از همان روزهای آزادی از زندان شاه، در مقام حقوقدان، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، برای رهایی باقی زندانیان سیاسی تلاش کرد. او هم با نهادهای مدنی و حقوقی جامعه همکاری داشت و هم همراه هیاتی با زندانیان دیدار و گفتگو میکرد.
کنگره ملیتها همچون یک تشکلِ سیاسیِ که خواهان رفع تبعیض در تمام عرصه های اجتماعی است، دموکراسی را که به آزادی های مدنی مُدرن
نامه به سازمان عفو بین الملل و کمیته حقوق بشر سازمان ملل
گزارشات از ایران نشان میدهد که از 20 نوامبر، در اعتراض به شرایط غیر انسانی زندگی در زندان و رفتار بد زندانبانان با بازداشتی ها و همچنین علیه نگهداری زندانیان غیر سیاسی و مجرمین عادی در بند زندانیان سیاسی، بعنوان اهرم فشار علیه زندانیان سیاسی، این 29 زندانی سیاسی کرد در اعتصاب غذا به سر می برند.
هر دو رژیم سلطنتی و اسلامی از حربه فرستادن زندانیان سیاسی به بند بزهکاران عادی برای تحت فشار قرار دادن آنها استفاده کرده اند . این امر مغایر با حقوق به رسمیت شناخته شده زندانیان سیاسی و عقیدتی است . البته همواره زندانیان سیاسی و عقیدتی در برابر این اقدام مقاومت کرده اند . اعتصاب قهرمانانه زندانیان سیاسی زندان ارومیه نیز در همین راستای سنت مقاومت در زندان است .
نباید اجازه داد که حکومت به همراه کارفرمایان، بی واهمه از اعتراض و مقاومت کارگران و زحمتکشان، با پائین نگهداشتن دستمزدها همراه با افزایش قیمت‌ها، وضعیت مشقت بار زندگی آنان را بیش از پیش دشوار کنند.
اما حکومت ایران هر قدر هم خود را بی اعتنا به افکار عمومی و خواست های حقوق بشری نشان دهد، نخواهد توانست به طور نامحدود بدین سرسختی ادامه دهد. باید فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر ادامه یابد. تصویب قرارهای اخیر در مجامع بین المللی در این راستا، مورد حمایت ماست. بسیاری از زندانیان ایران تایید کرده اند که در سخت ترین شرایط زندان، بدین گونه به اقدامات جامعه جهانی امیدوار مانده اند.
اعتقاد عمیق این رفیق به راه و آرمانهای بنیانگذاران فرقه دمکرات آذربایجان باعث شده است تا در تمام این سالهای طوفانی (هجوم ددمنشانه رژیم جمهوری اسلامی به نیروهای ترقیخواه و بخصوص به حزب توده ایران و بدنیال آن فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و پیامدهای سنگین آن) بتواند با کمترین لغزشی در این راه به مبارزه ادامه دهد.
انسانها آزادند تا دين خود را برگزينند و هيچكس حق ندارد براى ايرانيان دين و زبان تعيين نمايد، مردمان ايران خود بهترين مرجع براى تعيين هويت خويشتن هستند و نيازى ندارند كسى براى جامعه ايران باز تعريف مطنطن ديگرى از هويت ايرانى بسازند.
جبهه دموكراتيك وظيفه خود مى دارد، كه از حقوق همه مردم ايران و از همه اعتقادات دينى و مذهبى حمايت نموده و از روشنفكران ايرانى با هر اعتقاد و مرامى، بعنوان پيشروان آزاديخواهى و مدافعان حقوق همه مردمان ايران اعلام حمايت مى نمايد