آخرین مطالب ایران گلوبال

پابرجائی و امنیت زیستی یک جامعه، تابعی است از علوم تجربی که در عمل صحت و سقم آن مهک زده شده و بشکل تعلیم و تربیت از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد، و در این رایطه باید مداوما رابطه حکومت و مردم بازسازی شود، اگر در جامعه‌ ائی استبداد وجود داشته باشد و رابطه حکومت و مردم مرتبا بازسازی نشود، بطبع شرایط اجازه نمی‌دهد که پیوستگی تجربه و اطلاعات مدیریتی از نسلی به نسل دیگر به شکل صحیح و طبیعی انتقال یابد،

این روزها که ساختار شکننده دولت-ملت یکی پس از دیگری در خاورمیانه یا همان خاور خون چنین سهمناک فرو می ریزد و همدلی فرقه­ای یا عشیرتی جانشین میهن دوستی و منافع ملی گشته ­است، ما ایرانیان در این برزخ تاریخی به حماسه اسفند مصدق بیش­ از پیش نیازمندیم. کیست نداند آنچه امروز در منطقه می گذرد، نتیجه­ ی نادیده گرفتن پیام آرمانی دکتر محمد مصدق در فرآیند دولت-ملت سازی است. نخست وزیر ایران یکی از دولتمردان برجسته ای بود که اعتبار و ارزش "شهروند" شدن و چگونه حافظ منافع ملی شدن را به ما نشان داده است.
با کارشناسی‌های صورت‌پذیرفته از سوی کارشناسان میراث‌فرهنگی، اصالت سکه‌های مکشوفه تأیید و قدمت آن‌ها دوران ساسانی، اشکانی و سلوکی تخمین زده شد.
ایران به سرعت بسوی وضعیتی مشابه رویدادهای پایان قرن بیستم در میدان تیانانمن در چین، پیش میرود
چند ساعتی تا پایان سال پر اضطراب، پر تنش، پر ظلم و ستم که پایه های رژیم ولایت را لرزاند نمانده است، این سال ( 1396 ) هم با سخنان کلیشه ای رهبر که چندین سال است....
The ancient Persians thought there is a long-lasting fight between the Good (light) and Evil (darkness) that ends with the victory of Good over Evil. Nowruz is an occasion to fulfil the culmination of the Good, in a platonic sense against the Bad / Evil. The aim is to be collectively winner in this struggle.