«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

جمال
جناب زنجانی مسائیلی را بیان کردند کە لازم بە جواب دادن بود ،،، در رابطە با اسماعیل سمیتقو ،، این ایشان نبودند کە کشتن مخالف و حریف سیاسی را در مزاکرە و گفتگو کشتند قبل از آن این شیوە را هم عثمانیها هم ایرانیها در مورد کوردها اجرا کردە بودند شیخ سعید ، شیخ رضا و شیخ عبیداللە از مبارزان بزرگ کورد همگی تورکهای عثمانی در مذاکرە کشتە بودند و اینها قبل از سمیتقو بودند در همان حال جناب زنجانی میدانید کە شورش اسماعیل سمیتقو چرا شروع شد چون برادر بزرگ همین اسماعیل سمیتقو همهراه نزدیک بە 70 نفر برای مذاکرە بە تبریز میروند حاکم ترک تبریز کە جیرە خوار ولیعهد قاجار تمام کوردهائی کە برای مزاکرە رفتە بودند مثل همزە آغا برادر بزرگ سمیتقو را در تبریز بە قتل میرسانند سمیتقو در اوایل شورش ایشان در بحر استقلال کوردستان نبودە فقط دنبال انتقام از تورکها بودە کە بعدأ با مشاورەی نزدیکانش متوجە میشود کە
جمال
خبرهائی کە از سقز میرسد عصر امروز در پشتیبانی از اعتراضات مدنی مردم بانە در کوردستان ایران علیە کشتار کولبران ،،، چندین نفر با تیر اندازی مستقیم اشغالگران ایرانی داعش شیعە زخمی شدند و بە تعداد زخمیها افزودە میشود و تعدادی هم دستگیر شدند
جمال
سازمان ملل متحد خواستار توقف کشتار کولبران کوردستان توسط ایران شد .. اسماء جهانگیر نمایندەی سازمان ملل برای حقوق بشر ایران را محکوم کرد در کشتار بی رویەی کولبران کوردستان و خواستار توقف کشتار کولبران شد یک قدم دیگر ایران در کشتار کولبران ،،، این کیس بە شوارای امنیت ارجاع دادە خواهد شد
جمال
گزارشها از پیوستن شهرهای دیگر کوردستان در اعتراض بە اشغالگران ایرانی در سرزمین کوردستان حکایت میکند ( سقز ) نیز امروز عصر بە مبارزات اعتراضی مردم کورد کە در بانە جرقەی آن زدە شد پیوستن انتظار میرود شهرهای دیگر کوردستان نیز مثل سنندج و مهاباد و کرمانشاه و مریوان نیز در روزهای آیندە بە صف اعتراضی ملت کورد بر علیە اشغالگران داعش شیعەی ایرانی بپیوندند
جمال
اعتراضات امروز بانە نشان داد کە سرزمین من کوردستان تابوت نیست کە بە خاکش بسپارید سرزمین من کوردستان بمب است کە زیر پای هر اشغالگری منفجر خواهد شد همەی پانها باید خوب توجیە شدە باشند کە ملت کورد در یک خلء قدرت سیاسی چگونە اشگالگران کوردستان را با اوردنگی از کوردستان بیرون خواهند انداخت
جمال
اعتراضات مردم بانە در کوردستان ایران علیە کشتار کولبران بە خشونت کشیدە شدە درگیری با نیروهای بر بر جمهوری اسلامی ایران در تمام نقاط این شهر ادامە دارد فرمانداری بانە کە توسط تظاهرات کنندگان تصرف شدە بود اکنون با بە خشونت کساندن نیروهای بربر جمهوری اسلامی و تیر اندازی بە سوی مردم فرمانداری بانە بە آتش کشیدە سد اتش سوزی در عکسهائی کە ارسال میکنند نشان میدهد در تمام نقاط سهر بانە بە چشم میخورد اشغالگران ایران باید گورشان را از کوردستان گم کنند ملت کورد نیازی بە این نیروهای بر بر در کوردستان ندارد
جمال
شهر بانە در کوردستان ایران امروز در اعتصاب عمومی و تظاهرات بە سر می برد عکسها و گزارشات از شهر بانە نشان از اعتصاب یکپارچە شهر و تظاهرات وسیع بر علیە حکومت جمهوری اسلامی ایران در اعتراض بە کشتار کلبران کوردستان درگیرهای بسیاری در این شهر میان تظاهرات کنندگان و نیروهای بر بر جمهوری اسلامی روی دادە خبرها حکایت از این میکنند کە فرمانداری شهر بانە بە تصرف تظاهرات کنندگان در آمدە
زنجانی
جناب جمال،
حالا که اینطور است و سمکو بجای مذاکره با مارشیمون او را کشتند، باید انتظار داشت که عوامل جمهوری اسلامی در کشتن قاسملو و دیگر رهبران کورد همان کردند که کوردها با مارشیمون. میبینید که قتل و غارت، ترور و بی اعتمادی از کجا سرچشمه میگرد.
شما همین موضوع را در مورد رضا شاه نوشتید و گفتید که سمکو گفته بجای کشتن مارشیمون میبایستی رضا شاه را میکشتند. همه این خیال های خیانت بار برای شما و مردم کرد نتیچه ایی داده که امروز آن را میبنید. من میشناسم بسیاری از کردهای عراقی که از دست حکومت کنونی کورد در عراق ذله شده اند و به اروپا فرار کرده اند. پس بهتر است شما آن دوهل را از صدا بیندازید چراکه جز خنده دیگران چیزی نصیبتان نخواهد شد.
جمال
و یک مسئلەی دیگر در مورد اسماعیل سمکو ( سمیتقو ) و تورکها ،، تا انجا کە معلوم است تورکهای آذربایجانی بە خاطر صدماتی کە در جنگ با نیروهای اسماعیل سمکو و کوردها متحمل شدند از اسماعیل سمکو بد میگویند ،،،،، ولی واقعأ تورکهای آذری جا داشت بە جای توهین و بد گوئی بە اسماعیل سمکو از ایشان مجسمەی طلا درست میکردند و در هر شهر تورک آذربایجانی یک مجسمەی اسماعیل سمکو میگذاشتند دلیلش کاملأ واضح است یک اشتباه اسماعیل سمکو رهبر کوردها باعث شد کو تورکها در منطقە نجات یابند ،،،،،، مارشیمون هنگامی کشتە شد کە در اورمیە در مذاکرە با اسماعیل سمکو نشستە بودند و مارشیمون رهبر آشوریها و ارمنیهائی کە از دست عثمانی نجات پیدا کردە بودند میخواستند از تورکها انتقام بگیرند با همکاری کوردها مارشیمون بە اسماعیل سمکو در مذاکرە پیشنهاد میکند حالا کە اورمیە ، سلماس ، خوی ، ماکو ، مهاباد وووو در دست شما کوردهاست
جمال
دقیقأ این سخنان را بە ایران نیز میتوان تعمین داد ..... در ایران یک دوران بسیار تراژدیک و غمگین در حال جریان است. نقض شدید حقوق بشر یک حالت عادی به خود گرفته است. درد و رنج هایی که کردها در بعد از حملەی ایران بە کوردستان و جهاد خمینی علیە ملت کورد داد مردم ایران نیز دیده اند و چشیده اند و این بی حقوقی و کشتار در حال گسترش به تمام ایران میباشد .... همین طور در عراق نیز بدین شکل شد و در سوریە نیز بە همین منوال بنا بر این در 4 تورکیە ، ایران ، سوریە ، عراق ،، درد و رنج و کشتار و بی حقوقی کە حکومتهای فاشیست این 4 کشور در سالیان متمادی بە ملت کورد تحمیل کردند کم کم یخەی تمام سرزمین این 4 کشور و خودشان را نیز گرفت
جمال
رئیس فراکسیون حزب جمهوری خواه خلق اظهار کرد: اگر ترکیه بخاطر رفراندوم اقلیم با کردستان عراق وارد جنگ شود برنده ای نخواهد داشت. تازە بعضی از تورکها و ایرانیها کم کم دارند میفهمند مثل این خانم نویسندە .... ایشان تازە میفهمند درد و رنج و بی حقوقی کە ملت کورد در تورکیە چشیدە کم کم دارد بە کل سرزمین تورکیە گسترش میابد یعنی بە یمن حزب اوردغان تورکها نیز کم کم با فشار حکومت اسلامی تورکیە این بی حقوقی و درد و رنج نسیبشان میشود . در زیر بخوانید
رازیانه
آخر عزیزم ایران گلوبال، این لاشین که دها هزار یرو به شما نمیده. فقط صد یا دویست یرو فکر کنم. چرا کامنت من را که در مورد لباسشویی و اینجور مزخرفات نوشته پخش نمیکنید؟ حالا گور پدر شاه! آخه این هم روش انتقاد است؟
رازیانه
جناب lachen ،
شما از کجا میدانید و یا پی برده اید که آقای پهلوی نمیتواند یک لباسشویی را با چند کارگر اداره کند ولی میتواند در بازار بورس پولهایش را دوچندان کند. اگر کار در بازار بورس آسان است، پس هرکسی میتوانست بدون کار کردن روی صندلی و جلوی رایانه پول پارو کند. پرسش اینست که آیا جناب عالی خبر ی، سندی دارید که ایشان در بازار بورس پول در میآورد. شما هر بار این مطلب را تکراراَ مینویسید و فکر میکنید دیگران را میتوانید حالی کنید؟ نه جانم ! این تنها نشانه کم ظرفیتی شماست. بهر حال این شخص اگر کمتر از شما عرضه نداشته باشد، بیشتر از شما آنرا دارد.
جمال
خلبان کوتولەی سایت گاه گاهی چند سطر در سایت با اسم واقعی خودشان مینویسند ولی کامنتها را همگی با اسمهای جعلی در سایت میگذارند و دلیلش هم این است در کامنت گذاری با فحش و توهین شروع میکنند (م / ک ) م ، ک /// نام این شخص میباشد من در رابطە با فدرالیزم کامنت گذاشتە بودم ایشان با توهین در مورد کامنت من مثل همیشە شروع بە فحاشی کردند البتە برای مسئولین سایت تشخیص هویت واقعی ایشان سادە است ،، من در مورد فدرالیزم زیاد وارد این معقولە نمیشوم ولی میدانم فدرالیزم پروژەای شکست خوردە است در همین کوردستان عراق برای همین احزاب سیاسی کوردستان تصمیم بە رفراندوم برای تعین سرنوشت کوردستان در ماندن در چهار چوب عراق یا جدائی از عراق گرفتند اگر فدرالیزم نسخەی درمان دردهای خاور میانە بود و پروژەای موفق نیازی برای رفراندوم برای استقلال کوردستان عراق نمیبود
lachin
دوستان... دلیل تمدید نکردن ریاست سلطنتی توسط رضا پهلوی تصمیم شخصی نیست . این عقل و شعور و آگاهی سیاسی ملت های ممالک محروسه است که میدانند رژیم ( سلطنتی ) پاسخ گوی این مملکت نیست . این آگاهی و شعور این ملت هاست است که وادار کرد آقای رضا پهلوی از شارلاتان بازی های سیاسی دست بردارد. ایشان خیال میکردند که عین بابا بزرگ و بابا , دولت های بیگانه ایشان را به سر قدرت میاورند ولی تازه فهمیدند که بر سر این ملت ها دیگر نمی توان کلاه گذاشت. کسی که نتواند یک کارگاه ماشین شوئی با پنج نفر کارگر را اداره بکند, این آقا چطور میخواهد یک ملت 80 میلیونی را اداره بکند ان هم با این همه مشکلات سیاسی- فرهنگی و اتنیکی.....بهتر است که ایشان با ثروت های افسانه ای دزدیده شده از طرف بابا بزرگ وبابا همان بازی با (( بورس های نیویورک )) ادامه دهند.
چوپان کرد
این کرد و "چوپان سابق" ، باز ظاهر شد و در باره فدرالیسم هم یک پارازیت انداخت و رفت. و همچون پسربچه های لجوج مثل همیشه گریه میکند و پایش را به زمین میزند و میگوید "من فقط تحزیه میخواهم!"
اینگونه بیسوادهای تجزیه طلب همچون سلطنت طلبان و حزب اللهی ها، بدون اینکه 3 کلمه در باره نظام و مکتب فدرالیسم چیزی بدانند مدام در رسانه های عقب افتاده مخالفت خودرا اعلان میکنند. اینها بخشی از اپوزیسیون ارتجاعی خارج از کشور را تعیین میکند که متحد آخوند و سلطنت هستند. و فقط به مبارزه مردم ایران آسیب میرسانند. ورود اینها به رسانه ها و جلسات بحث را باید ممنوع کرد و دوباره برای گله چرانی به کوه و دشت صحرا فرستاد تا شغل مهم و مقدس چوپانی و گاودارای را برای مبارزه با قحطی و کمبود گوشت انجام دهند.
جمال
فدرالیزم پروژەای شکست خوردە است بخصوص در خاور میانە ،،، امروزە هیچ کوردی صحبت از فدرالیزم نمیکند کوردها بخش شرقی کوردستان ( ایران ) زمانی صحبت از خود مختاری و خود گردانی و فدرالیزم میکردند امروزە کمتر کوردی را میبینی کە از فدرالیزم صحبت کند بخصوص کوردهای ( ایران ) مسئلە رفراندوم برای استقلال کوردستان در عراق و بحثها و کارزار برای برگزاری این رفراندوم نشان دادە کوردهای ( ایران ) بە طور وسیع در رأس بحثهای استقلال کوردستان میباشند شرکت کوردهای ایران در بحثها نوشتار گفتمان تلویزیونی آنچنان وسیع است برای استقلال کوردستان کە سابقە نداشتە کوردستان عراق و رابطەی بین کوردستان عراق ىا حکومت بغداد کاملأ نشان داد کە پروژەی فدرالیزم و خود مختاری و ماندن در چهار چوب کشورهای اشغالگر بیهودە است چون برای مرکز گرایان در همیشە بر دروازە میچرخد
زنجانی
ایران گلوبال عزیز، خوشگل، وزین، با معرفت، آقا، لوتی! خواهش میکنم کامنتهای علی اغلی را بی کم و کاست پخش کنید. حتی اگر در حین مسافرکشی هستید یک زیر چشمی به کامنت ها از طریق موبایل بیندازید و چنانچه کامنتی از آقای اغلو دیدید زود دستور به مرکز داده تا کامنت ایشان بدون اینکه توی نوبت کهنه و بدردنخور شود، پخش شود.
خوشگل ، عزیز تا تنور داغ است نان را بگو توی تنور بچسبانند. فراموش نکنید که تورک اغلو دربازه بان تیم هستش و بازیکنانش دارند توی زمین حریف بازی میکنند. حیف است کا این بازیکن سرد شود.
جمال
حرفهای گندە تر از دهان بە این میگویند از
yaradiciliq در عین حال، یک اقلیم مستقل، با ناتوانی‌ اقتصادی و مالی‌ و ورشکستگی، خیل پناهندگان را به سوی آزربایجان جنوبی، رهسپار خواهد کرد و آزربایجان جنوبی، به این پناهندگان نیاز نداردویند .

اولأ این آذربایجان جنوبی نیست استان مکریان هست دومأ اگر جمعیت کورد از تورک بیشتر نباشد در این استان کمتر نیست

سومأ این بە اصطلاح آذربایجان اکنون توسط جمهوری اشلامی آنچنان بە فقر و فلاکت کشیدە شدند کە توانائی هزینەهای زندگی خود را نیز ندارند
چهارمأ ، این بە اصطلاح آذربایجان غربی چند سال دیگە بە علت خسك شدن کامل دریاچە اورمیە خودش خالی از سکنە خواهد شد

پنجم ، ایران با چین قراردادی امضاء کردە کە چین از ایران نفت دریافت میکند و چین بە ایران قطار مدرن میدهد
از همن حالا ایران بیان کردە این قطارها را در کجا استفادە کند ، تهران اصفهان ،
جمال
تصحیح میکنم آمدە ،،،،. ولی شیعەها بە همکاری عراق........ درستش شیعەهای عراق با همکاری ایران
جمال
چند کلمە با آنها کە نمیدانند .... در جنگ اول خلیج و حملەی عراق بە کویت 1999و همزمان با آن کوردها در عراق تقریبأ تمام کوردستان عراق را بە غیر از کرکوک و شنگال آزاد کردە بودند نزدیک بە 4 سال کوردستان در عراق تمامأ مستقل بود و نە از پرچم عراق در کوردستان خبری بود و نە از مأمورین حکومت عراق در کوردستان و هیچ گونە ارتباطی کوردستان با عراق نداشت تا سال 2003 کە آمریکا بە عراق حملە کرد در این زمان کوردها با آمریکا در سرنگونی صدام هم پیمان شدند و نە نامی از شیعەی عراقی بود و نە نامی از مالکی و حکیم و عبادی ووو کوردها بنا بە خواست خود و پرلمان کوردستان تصمیم بە ماندن در عراق کردند و فدرالیسم ،، و همزمان تمام شیعەی عراق 5000 نیروی مسلح داشت کە ایران آنها را مسلح کردە بودند در حالکی کە کوردها در آن زمان مستقل بودند و ارتشی بیشتر از 100000 نیروی مسلح مجهز داشتند با خلع سلاع ارتش عراق ،،،
زنجانی
جمال گرامی،
شما درست نتیجه گرفته اید. من میخواستم نقطه ای را بر آن بیافزایم و آن اینست که اینها مغول های خجالتی اند. از طرفی شرم آور است خود را از نواده های مغول دانستن و تن به آن دادن رسواییست اما از سوی دیگر بدشان نمیآید خود را فاتح غرب بدانند. از سویی خود را از نوادگان آشور و ایلام میدانند تا نکند از سرزمین اشغال شده روزی به بیرون برتاب شوند ولی تا فرصت پیش میآید خود را ترک میخوانند.
رازیانه (دنباله)
نویسنده آلمانی ترک تبار اکنون در شرایط دشواری قرار گرفته است. او تا تعیین تکلیف نهایی پرونده خود حق ترک خاک اسپانیا را ندارد، قادر به پرداخت درازمدت هزینه هتل نیست و باید در مادرید آپارتمانی اجاره کند.
دولت ترکیه چهل روز وقت دارد که درخواست تحویل او را تسلیم دولت اسپانیا کند. دست کم تا آن زمان او باید در اسپانیا بماند و هر دوشنبه نزد دادگاهی در مادرید اعلام حضور کند.
به گفته آخانلی در حال حاضر یک نویسنده سوئدی ترک تبار نیز به درخواست دولت ترکیه از سوی پلیس بین المللی در اسپانیا دستگیر شده و هم اکنون در زندان به سر می برد.
آخانلی می گوید:”من آزادی خود را مدیون اقدام فوری و جدی رهبران سیاسی آلمان هستم، وگرنه مثل همکار سوئدی خودم باید در زندان می ماندم”. وی امیدوار است که اگر ترکیه درخواست تحویل او را تسلیم دولت اسپانیا کرد، به عنوان شهروند آلمان به این کشور تحویل داده نشود.
رازیانه (دنباله)
ترکیه و آلمان در دوران پساکودتا
کودتای ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۶ نقطه عطف بحران های شدیدتری در مناسبات دو کشور بود. چند ماه پس از این کودتا، دولت ترکیه در حالی که بیش از ۱۵۰ هزار نفر را اخراج کرده، متجاوز از ۵۰ هزار نفر را به زندان انداخته و بیش از ۱۵۰ رسانه را توقیف کرده بود، تصمیم به برگزاری رفراندوم قانون اساسی گرفت. رفراندومی که دامنه اختیارات رئیس جمهور را تا حد یک رهبر خودکامه گسترش می داد.
رهبران ترکیه تصمیم گرفته بودند برای جلب رای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ترک صاحب حق رای ساکن آلمان ده ها سخنرانی برای آن ها برگزار کنند. اما دولت آلمان اجازه این کار را به آن ها نداد. اقدام دولت آلمان خشم رجب طیب اردوغان را چنان برانگیخت که در سخنرانی دیگری رهبران این کشور را به پیش گرفتن “رویه فاشیستی شبیه نازی ها” متهم کرد. برخوردها، باز هم خشن تر و غیردوستانه تر شد.
رازیانه

shahrvand.com
نویسنده ای که به خواست ترکیه در اسپانیا دستگیر شد کیست؟/جواد طالعی
روز شنبه ۱۹ اوت امسال در حالی که دوغان آخانلی نویسنده آلمانی ترک تبار در گرانادای اسپانیا به سر می برد از سوی پلیس اسپانیا دستگیر شد. آخانلی همراه همسرش در اتاق هتل خوابیده بود که چند مامور اسپانیائی با در دست داشتن حکم بازداشت بین المللی آمدند، او را از همسرش جدا کردند و با خود بردند.
دادستان ترکیه، دستگیری نویسنده رمان سه جلدی “دریاهای مرده” را از پلیس بین الملل خواسته بود.
بلافاصله پس از این دستگیری، صدراعظم، وزیرخارجه و رهبران احزاب اصلی آلمان دست به کار شدند و یکی پس از دیگری از دولت اسپانیا خواستند که نویسنده دستگیر شده را به ترکیه تحویل ندهد.
اندوه ماندگار
بهزاد کریمی از اعدام 50 مبارز ایرانی در کردستان یاد میکند در لینک زیر.

http://www.kar-online.com/node/13765
کار اموز
سازمانها و افرادی که اهداف جدا سری و در حال پاشیدن تخم نفرت و کینه در بین مردم ایران هستند باید بدانند این نفرت سازماندهی شده تنها و تنها از سوی چپ در ایران مانند حزب توده و فدائیان و فرقه عملی شده است . اخوند با تمام صفات پلید و ضد انسانی خود این گونه سم پاشی علیه تمامیت ارضی ایران نمیکند . این چپ است که فاجعه 21 اذر و کودتای 28 مرداد 32 یا کشتار سال 67 را بوجود اورد و فرار را بر قرار ترجیع داد .گروهی چمدان بدست در سال 57 به ایران وارد شدند مانند جیمزباند تخریب جاسوسی و دو بهم زنی و تفرقه انداختند و عاقبت فرار کردند و ملتی را به گام هیولا راندند .
چپ ایران اگر ذره ای احسا س مسئولیت و انسانیت در باره ایران و مردمان ان دارد باید دست از سیاستهای ضد ملی و وتجزیه طلبانه و دشمن شاد کن بردارد .
نیکان
به یاد قرباینان ترور اسلامی در ابادان .
جمال
این جناب موحد بامدادان حتی کوچکترین مفاهیم اشغالگری را نمیداند ،،،، ٢ نمونە از اشغال کوردستان توسط ایران ،، سال ١٣٢٤ زمانی کە جنگ دوم جهانی بە پایان رسیدە بود در بخش بزرگی از کوردستان یک پاسبان ایرانی هم در کوردستان وجود نداشت مردم کورد با حاکمیت خود و خود مدیریتی زندگی میکردند ولی لشکر کشی ایران سال ١٣٢٤ و اشغال کوردستان توسط ارتش را چە می نامید جناب ؟

سال ١٣٥٨ تمامی نهادهای حکومتی ایران برچیدە شدە بود و هیچ نیروی نظامی ایرانی در کوردستان وجود نداشت فرمان جهاد خمینی و لشکر کشی بە کوردستان و آن کشتارها اشغالگری نیست چە هست ؟

ارتش ایران و نظامیان و پاسدارانی کە در کوردستان وجود دارند سرزمین کوردستان را اشغال کردند قربان حضور آنها با اشغالگری و لشکر کشی بودە همین حالا هم کافیست قوای ارتشی و پاسدار اشغالگر از کوردستان مثلأ برای یک هفتە بیرون بروند فکر میکنید دوبارە بر میگردند ؟
جمال
جناب پالاندوز
palandouz شما لازم نیست ماکو و بازرگان و جلفا را بە کوردها تقدیم کنی کوردها همیشە در آنجا بودند و خواهند بود اگر شما تورکها جنگ را بە ملت کورد تحمیل نکنید بازرگان و ماکو و جلفا در یک رفراندوم تعلق ملی خود را نشان خواهند داد و نیازی بە پیشکەشی شما نیست
palandouz
جناب آقای جمال اینجانب پانتورک نیم متری ، کمال تشکر از ملت کبیر کوردستان (ازجلفا، ماکو،بازرگان تا مدیترانه را از شما وجنابان اقبالی و ناصر کرمی و داریوش فر وهر و.... ) را به شما و همسنگران را تقدیم واز آنهمه سخاوت وگشاده دستی کمال سپاسگذاری را تقدیم می دارد.
جمال
استان آذربایجان شرقی در معرض خشکسالی و کویر شدن این جا هم تورکها یک زندگی بە ملت کورد بدهکار شدند ،،،
فاز ٢ طرح انتقال اب بوکان در کوردستان بە اذربایجان شرقی در حال اجرایی شدن است، شصت درصد این اب بە تبریز و چھل درصد مابقی دیگر شھرھای اذربایجان شرقی انتقال دادە میشود. این درحالیست کە شھرھای کوردنشین خود با کمبود اب اشامیدنی و کشاورزی دستە و پنجە نرم میکند
جمال
برای اطلاع دوستانی کە بە این صفحە سر میزنند ،،، تاریخ برگزاری رفراندوم برای استقلال کوردستان را 17 حزب در کل سرزمین کوردستان فعالیت دارند امضاء کردند و بر برگزاری رفراندوم آری بە استقلال کوردستان این 17 حزب آمضاء گذآشتند این احزاب عبارتند از حزب دمکرات بە رهبری بارزانی یکیتی نیشتمانی بە رهبری طالبانی ، حزب حرکت اسلامی ، حزب آشوریها ، حزب کلدانیها ( یهودیها ) جبهەی ترکمنها ، حزب کومونیست ، حزب سوسیالیست بە اضافەی عشایر عرب دشت نینوا در کل ١٧ حزب طرفدار رفراندوم برای استقلال کوردستان با رأی آری و 2 حزب بە نامهای گوران ، سازمان اسلامی مخالف تاریخ رفراندوم هستند و این 2 حزب نیز قاطعانە با استقلال کوردستان موافقند ولی با تاریخ رفراندوم ٢٥ سپتامبر مخالفند و معتقدند کە برای برگزاری رفراندوم باید بیشتر کار کرد و زمینە سازی کرد این ٢ حزب شاید با رأی خیر در رفراندوم شرکت کنند
جمال
شخصی بی نام در کامنتی چینی مینویسد ،،،،،،،،
شنگالی ها کورد هستند ولی بخاطر اختلاف در مذهب شان به دولت فدرال کردستان و احزاب کورد دیگر اجازه نمی دهند که به مردم شنگال حکومت کنند.
این هم بخشی از برنامەهای داعش شیعەی ایرانی همراه داعش شیعەی عراقی هست برای تفرقە بین ملت کورد کە رفراندوم برای استقلال کوردستان سنگ اندازی کنند ، در حالی کە کوردستان عراق هنوز از عراق جدا نشدە حکومت داعش شیعەی عراق تمامی مفاد و قراردادهای حکومت مرکزی بر مبنای قانون اساسی را زیر پا گذاشتە مثل برگزاری مادەی ١٤٠ ، قطع بودجەی ١٧٪ کوردستان قطح سهم درمان کوردستان ووو ولی حکومت داعش شیعەی عراق در همان زمان برای تفرقە و سنگ اندازی رفراندوم کوردستان با همیاری ایران بە بخشی از ترکمنها و بخشی از کوردهای یزیدی کمک های بسیار میکند برای مخالفت با رفراندوم استقلال کوردستان
جمال
از مزخرفات داعش شیعە برای امادە سازی جنگ با کوردها ،،،،
چرا حسن روحانی وزیر کورد انتخاب نکرد؟ پاسخ را در متن زیر میتوانید بیابید.
آری مذاهب سنی و شیعە بر اساس خرافات مذهبی شان با کۆردها کینە شتری دارند.
آخوند جلاالدین صغیر، امام جماعت مسجد بوراسا در بغداد در خطبەهای هفتە گذشتە تاتر جمعە اظهار داشتە است که جلوگیری پیشمرگان از ارتش اشغالگر عراق در چند روز گذشتە, و پشتیبانی کوردها از قیام مردم سوریە نشانەهای احادیث امامان شیعی است که در زمان ظهور مهدی امام دوازدهم شیعیان کوردها در مقابل اسلام خواهند ایستاد و مهدی هم با کوردها وارد جنگ خواهند شد! همچنین گفتە است بر اساس روایتی از امام باقر، امام پنجم شیعیان، مبارزە کوردها و اتفاقات اکنون سوریە و اتفاقات دیگری که در حال شرف است
yaradiciliq
""" چرا مجسمه‌های دوران کنفدراتیو، باید برداشته شوند؟ """ بعد از جنگ داخلی‌ آمریکا، گروه‌های راست در شمال و جنوب آمریکا، "" نیاز به آشتی ملی‌ "" داشتند، بدین منظور، مجسمه‌های قهرمانان دوران جنگ داخلی‌ آمریکا، در سراسر آمریکا، افراشته شدند، در این دوره، هنوز " گفتمان سیویل و مدنی " در آمریکا شکل نگرفته بود، این مجسمه ها، به نوعی تدائی کننده دوران برده داری و قدرت نژاد سفید در آمریکا هستند، جامعه شناس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج ما، نمیتوانند به این مسائل اشاره کنند چونکه دلمشغولی‌شان پان ترک کزائی، پسا ساختار گرائی و پست مدرنیزم پوچ و کوه‌های قندیل است " .
جمال
خبری بە غایت مشمئز کنندە تر و بر بر تر و وحشیانە تر از خبر انفجار مجسمەهای بودا در بامیان افغانستان کە بە دست طالبان منفجر شدند .

این بار بە خبر و فیلم منفجر کردن تاریخیترین شهر جهان با قدمت بسیار کهن در کوردستان تورکیە در ((حسن کیف )) شهری و تمدنی بر کنارەی رود دجلە میراث کل بشریت بود بە دست بربرها مغلول در کوردستان تورکیە منفجر شد

فیلم و عکس از حسن کیف و انفجار این میراث بشریت
http://www.kurdistan24.net/so/news/1c35247b-0cfc-4419-8640-f5698072159e
جمال
این دشمنی هستریک ایرانیان ، چپ ، راست ، ملی ، مذهبی اپوزسیون ، و در حاکمیت با ملت و کشور اسرائیل از کجا ناشی میشود ؟ من فکر میکنم ایرانیان چە در حکومت و چە اپوزسیون حکومت بە اندازەی سر سوزنی دشمنیشان با اسرائیل و مردم یهود بە این خاطر نیست کە از فلسطینها دفاع کردە باشند ما خوب میدانیم کە تمام طیف شیعەی ایرانی و ملی های ایران چە دشمنی عمیقی با مردم عرب دارند حال این عرب چە شهروند فلسطین باشد یا تونس یا عربستان یا عراق دشمنی ایران با اسرائیل از جنس دشمنی اعراب با اسرائیل نیست چون میدانیم کە اعراب بعد از اعلام استقلال فلسطین 2 بار کل مردم عرب و کشورهای عربی با اسرائیل بە جنگ همە جانبە افتادند ولی ایران چە ایران همیشە از کمکهای اسرائیل بهرمند بودە زمان شاه حکومت پهلوی ایران حیات خلوت اسرائیل بود بر ضد اعراب و فلسطینها
جمال
وزیر اطلاعات #ایران در جلسه ای امنیتی کوردهای خوراسان را یکی از بزرگترین خطرها برای حکومت #ایرانی_پارسی دانسته است. او گفته است در اخلاق و کردار کوردهای خوراسان، حتی انانی کە با رژیم همکاری می کنند روحیە سرکشی و تسلیم ناپذیری وجود دارد و همیشه از جنبش ازادی بخش کوردستان دفاع می کنند.
جمال
این جناب ایمان در 2 کامنت جداگانە 2 سیار کارشناسانە و علمی بیان فرمودند کامنتهای ایشان را بخوانید بە اندازەی یک شاگرد تنبل کلاس سوم ابتدائی هم نتوانستنس نظر ی بیان کنند ،، ایشان در کامنت اول می فرمایند کە دکتر ها و و کارشناسان و محققین و استادان دانشگاه بی سوادند چون بە مجموعەی از مردم کە زبان مشترک ، سرزمین مشترک و آداب و رسوم مشترک و تاریخ مشترک داشتە باشند نمیشود بە آنها ملت اطلاق کرد مثلأ ملت بە مردمان یک کشور گفتە میشود حال مثلأ انگلستان یا آمریکا سرزمینی را با تانک و توپ اشغال کند آنجا را میشود ملت گفت مثلأ بە زعم ایشان کشور نا همگون و بی هویت ایران یک ملت است حال این کشور و حاکمیت آن در بلوچستان ، کوردستان ، ترکمن صحرا ، و آلاهواز، و آذربایجان با زور و تانک و توپ و اشغالگری میسر شدە کافیست فقط برای یک هفتە ارتش و قوای اشغالگر ایرانی از کوردستان بیرون برون فکر میکند آ
جمال
2 کلمە حرف حساب با این yaradiciliq جناب میدانی شما هیچی از سیاست و مسائیل جهانی نمیدانی میتوانستم از این رک تر جوابت را بدهم اما با احترام بە خوانندگاه با یک جواب سیاسی میخواهم جواب این صحبتهای نیم متریت را بدهم شما هنوز فرق فارک در کلمبیا را با پ ک ک نمیدانی شما هنوز فرق چاوز و کسورش را با پ ک ک نمیدانی شما اصلأ فرق سیستیم حکومتی کشورها را هم نمیدانی ولی اخبار را میخوانی و آن را همیشە بە تورکیە تعمیم میدهید ،،، فارک فرق بنیادن با پ ک ک دارد چاوز و کسورش فرق بنیادین با پ ک ک دارند فارک اگر ٥٠ سال مبارزە میکند در پانما برای تغیر سیستیم حکومتی مبارزە کرد یا چاوز با پ ک ک کجا مرحبا مبارزەی پ ک ک مبارزە نە برای تغیر سیستیم حکومتی تورکیە مبارزەی پ ک ک بر ضد اشغالگری است مبارزەای است برای رهائی ملت کورد و حاکمیت بر سرزمین مادری و این آن چیزی است کە سواد سیاسی شما ان را درک نمیکند
جمال
جناب آدرگون اولأ احتیاجی بە جواب دادن این مزخرفاتتان در مورد کوردستان نیست ولی میتوانید بفرمائید حرف حسابتان چیست ؟ مردمی بنام ملت یا مردم کوردستان میخواهند مثل 200 کشور مستقل جهان آنها هم کشور مستقلی داشتە باشند ،، خوب حرف حساب شما در این مورد چیست ؟ میخواهید برای انسراف آنها از حق جدائی و تشکیل کشور مستقل قتل و عام بفرمائید ؟ میخواهید برای انصرافشان با بمب اتم کار آنها را یکسرە بفرمائید ؟ بلاخرە حرف حساب شما در مورد این ملت چیست آنها تصمیم دارند کشور مستقل خود را داشتە باشند شما چە توصیە میکنید ؟ کشتار و جنوساید آنها ؟ برای انصرافشان ؟ آنها کە تصمیم دارند با شماها هم وطن نباشند میخواهید با زور و کشتار هموطنی شما را بە حلقومشان فرو کنید ؟ بلاخرە باید حرف حساب شما چە باشد ؟
جمال
جناب پالاندوز خوب بە خوبی نقشە را نگاه کردم اتفاقأ نقشە بر درستی نظرات من صحە میگزارد اگر دقت کنی بە نقشە در شمالی ترین منطقە استان کوردهای جلالی زندگی میکنند در نقشە هم پیداست بعد بە جنوبتر برسی کوردهای شکاک زندگی میکنند کە همان اطراف سلماس و خوی میشود باز پائین تر بیاید بە کوردهای هرکی میرسی کە اطراف اورمیە هستند پائین تر بیائید اطراف نقدە کوردهای مامش هستند و بە اضافە جمعیت ادغام در مرکز شهرهای این استان
جمال
جناب پالاندوز من هم معتقد هستم مرزهای استانی مرزهای ملی نیستند حکومتها بە میل خود و در رابطە با منافع خود استانهارا کوچک و بزرگ کردند بدون در نظر گرفتن مردمان این استانها بلە مرزهای ملی مرزهای بهم پیوستەی ملتها و هویت ها میباشد ،، ملت کورد در آذربایجان غربی یا استان مکریان یک مرز بهم پیوستەی طولانی از شمالی ترین آن تا جنوبی ترین مناطق استان مکریان یا آذربایجان غربی دارد هر چە قدر بە طرف کشور تورکیە بروید تراکم جمعیت کورد زبان و هویت کوردی بیشتر و یکدستر میشود و در همان حال هر چە بە طرف مرکز ایران پیش بروید تراکم جمعیت تورک زبان بیشتر میشود ملت کورد یک مرز بهم پیوستەی کوردزبان از کوردهای جلالی از ماکو و جلفا و پائین تر از کوردهای شکاک اطراف سلماس و اورمیە در شهرهای ترگور و مرگور و قوشچی ووو دارد
palandouz
آقای جمال مرزهای استانی مرز های ملی نیستند،وآنرا را نبایستی جدی گرفت. کوردستان یعنی مناطق به هم پیوسته مناطقی که اکراد در آن در اکثریت اند. وآزربایجان و فارسیستان نیزهمان طور.نقشه پیوستی از عبدالرحمان قاسملو است در کتاب a people without a country. البته شنیدام که سولودوز در آن زمان متعلق به آزربایجان بوده و درپارلمان تبریز نماینده داشته که در قیزیل صحیفه آن زمان که موجود است ذکر شده. البته چنانچه معلوم است مرز ها وسرحدات آزربایجان تا بهار درشمال همدان وشهر های ترک نشین اسد اباد وسونقور ادامه دارد وکوردستان نیز تا ایلام کشیده شده است.
http://3.bp.blogspot.com/_tbYt1YP3Xf8/S4d6H8z-StI/AAAAAAAABjE/_rPsEnlFUms/s640/3.png
جمال
جوابی کوتاه بە پالاندوز ،،،،، آنچە کە معلوم هست در استان مکریان یا همانطور کە تورکها دوست دارند بگویند استان آذربایجان غربی کورد و تورک در تمام شهرها ی آن از شمالی ترین تا جنوبی ترین آن وجود دارند و زندگی میکنند این استان را و بە طور خاص تر هیچکدام از شهرهای آن را قبل از یک آمار گیری درست و تحت نظارت سازمانهای انسانی جهانی نمیتوانند نە تورک ادعا کنند تورکستان است نە کورد بە طور کامل میتوانند این ادعا را بکنند کە کوردستان است چون تا کنون اینچنین آمار گیری بی طرفاندەای انجام نگرفتە هم کورد حضور پر رنگ و بافت جمعیتی پر رنگ در این استان دارد هم تورک و ورق زدن تاریخ 1000 سال پیش یا 300 سال پیش کە در آن دوران کورد نشین بودە یا تورک نشین نمیتواند نە بە حل مسئلە کمک کند و نە تاریخ بر میگردد و نمی توان همدیگر را حذف کرد
پرویز
در تاریخ امده است که (
بعضی وقتا آدمها الماسی تو دست دارن ... بعد چشمشون به یه گردو میفته دولا

میشن تا گردو رو بردارن الماس میفته تو شیب زمین قل میخوره و تو عمق چاهی فرو

میره ... میدونی چی میمونه؟ یه آدم ... یه دهن باز ... یه گردوی پوک ... یه دنیا

حسرت ...

مواظب الماستان باشید فدای گردو نشه.....!)
palandouz
آقای کندوان ،باوجوداینکه درشهر دویست هزار نفری خوی ، همه تورک هستند ولی اکراد این شهر را جزوی ازکورد ستان میشمارند! و منطق شان این است که خوی در کوردی یعنی نمک و...
اگربدون تبلیغات سیاسی وبیطرفانه قضاوت شود، این اسامی اکثرا چندین هزار سال قدمت دارند ومتعلق به دورانی هستند که زبانه ملل امروزین هنوز پدیدار نشده بودند.ریشه یابی براساس امیال سیاسی جز اتلاف وقت خود ودیگران فایده ائی نخواهد داشت. چنانچه دراین نقشه میبینید،اسم باستای خوی اولخو ونام میانه میسیادا بوده است.
http://www.tacentral.com/history/images/Mapurartu.JPG
palandouz
آقای کندوان ، شاید کندوان یعنی کندن کوه و درست کردن خانه ، وشاید هم مانند هزاران نام دیگری فارسیساسیون کرده نام اولی واصلی خود باشد.مثلا بین اردبیل و خالخال دریاچه ائی به نام مغولی نؤؤر وجوددارد که امروزناور نوشته میشود.تافارسی جلوه بکند.ویا نام باستانی میانا دردوران اورارتو میانسیانا بوده که الان میانه نوشه میشود تا هویت فارسی پیدا بکند.نظایراین گونه جعلیات فوق العاده زیاد هستند.حتی شهر تبریز نیز به احتمال زیاد تربیزبوده ،چنانچه این نوع تلفظ درآن منطقه زیاد به گوش میخورد. تبریز نوشته اند تا مفهوم فارسی داشته باشد.
نفر سوم
این دو نفر - یک چوپان سابق کرد- و یک ترک اسکاتلندی- با تعارف و تو بمیری و من بمیرم- از کیسه خلیفه می بخشند و در دو کمنت زیر ایران را بلندنظرانه بین خود تقسیم میکنند.
طرف سوم - 80 میلیون ایرانیست - که باید کدخدا شود - و گوش این دو را بگیرد- و سرهایشان را چنان بهم بکوبد- تا گیج شوند و همدیگر را در خاک مقدس و اهورایی ایران زمین- لت و پار نکنند.
بی جهت نیست که بیماری رمانتیسم و واقعگریزی ، این امر را بر اینها چنان مشتبه کرده که گویی در دوران فئودالیسم زمان صفویه و صلاح الدین ایوبی هستند. در حالیکه هر دو در فرنگستان نشسته اند و مردم درون ایران سپر بلای داعش و اسرائیل و امریکا شده اند.
اینها بعدا میخواهند به ایرانزمین بروند و روی سفره چیده شده بنشینند و روی نام و جغرافیای ارومیه توی سر و کله هم بزنند.