بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب

برای به تصویر کشیدن گوشه ای از این مُصیبت، کافی است لحظه ای چشمـان خود را به بندیم و به این فکر کنیم که، چه بسیار مادران و پدرانی داغدار، که شاید هم عکس فرزند دل بندشان را بر روی سینی هفت سین چیده شده گذاشته اند خیره شده اند، فرزندی که، توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، به خاطر فـریـاد آزدای، سلاخی شده است.
به این فکرکنیدکه،

     برآمد باد صبح و بوی نوروز               به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال            همایون بادت این روز و همه روز

                                                              سعـدی

امسال در شرایطی مردم ستمدیده میهنمان خود را برای سال نو ایرانی (عید نوروز ) آماده می کنند که بدون شک سرزمین مان توسط رژیم جمهوری اسلامی، در خفت بارترین دوران تاریخ معاصر قـرار گرفته است.

با در نظـر گرفتـن وضـعیـت اسفبـار مـردم، به خصـوص قشـر وسیـع زحمتکش که در تمام دوران این حکومت ضـد انسانی برای لُـقـمه نانی روزگـار را به سختـی می گذارانند شاید، از جشن و شـادی سخن گفتن کمی دشوار باشد.

رژیم حـاکـم در این 38 سال، در تمام عرصه ها چنـان وضعیت فـلاکـت باری بر سـر این مـرز و بـوم و خلق اش آورده است که بازتاب آنرا می توان به روشنی در فـقـر، گـرانـی، بیکـاری، اعتیـاد، فحشـاء و غیره مشاهده کرد.

برای به تصویر کشیدن گوشه ای از این مُصیبت، کافی است لحظه ای چشمـان خود را به بندیم و به این فکر کنیم که، چه بسیار مادران و پدرانی داغدار، که شاید هم عکس فرزند دل بندشان را بر روی سینی هفت سین چیده شده گذاشته اند خیره شده اند، فرزندی که، توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، به خاطر فـریـاد آزدای، سلاخی شده است.

به این فکرکنیدکه، در چنین روزهای ایام بهاری، انسان هایی را که از سفره های خالی از نان شب، خجالت زده در مقابل کودکان خود، کرده است.

گـویـا تمام این بدبختی ها و نابسامانی ها، برای این سرزمین نفـریـن شده از زمین و آسمان، کافی نیست چرا که طبل جنگ هم، همچون سـایـه شـوم ملایان با عبا و بی عبا، بر سر مردم میهنمان، سایه افکنده است.

امـا با این همه، عیـد نـوروز یکی از زیبـاتـریـن آییـن های با شـکـوهـی است کـه خوشبختانه مـردم زجر کشیده ما، در هر شرایطی، آنرا گرامی می دارند و به جشن و سرور می پـردازنـد.

این مردم با وجود و درد و ستم و مشکلات عدیده ای که گریبانِ آنها را گرفته است بخوبی آگـاه اند که، بـرپـایـی آیین های باستانی ایرانی هم چون خـنـجـری است که بر قـلـب حاکمانِ ضـدِ رسم و رسوم ایرانی، می نشینـد.

در حقیقت برپایی عید نوروز و چهارشنبه سوری، پاسخ دندان شکنی است به فـرهنـگ ارتجـاعـی نظام جهل و بلاهت جمهوری اسلامی.

پاسخی است به فرهنگ قُرون وسطایی حکومتی که به جز اشاعه فرهنگ سینه، قمه و زنجیر زنی، گریه زاری و شیون، جـادو و جنبـل، جن گیری و غیره، چیزی دیگر، ندارد.

عیـد نـوروز یا چهارشنبه سوری، بنا به مـاهـیـت انسانی و پیـونـدشـان با زنـدگـی و شادمانی خـود، همچون ابـزاری است در جهت ایجادِ اتحاد و همبستگی میان مردم با هر مرام، مسلک و اندیشه.

امید است تا این اتحاد و همبستگی، در راه سـرنـگـونـی رژیم جمهوری اسلامی، به زودی، شاهدی برای پیروزی و رهایی سرزمین مان باشیم

ایـام نـوروز، به کـام تـان خـوش .

                                                                آدینـه 27 اسفند 1395 / استکهلم

 

ایمیل نویسنده: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم با نظر آقای پویان انصاری موافقم، آخوندا از کلمه نوروز وحشت دارند و بخاطر این هم که بجای آن کلمه بهار را استفاده مکنند. بامید پیروزی خرد بر جهل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرگ بر جمهوری اسلامی. به امید آن روز که جمهوری اسلامی و بسیجیان و ساندیس خوران و آخوندهای انگل مفتخور به زباله دان تاریخ سپرده شوند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رژیم منفور آخوندی پس از 38 سال هنوز درنیافته است که جنگ با نوروز و آئین های ملی ایرانیان بیهوده است. حکومت خون وجنون داعش شیعیِ خمینی که در ضدیت و کینه و تنفر به ایران و ایرانی و ستیزه جویی ودشمنی با فرهنگ وتمدن انسانی - ایرانی ، پا به عرصه وجود گذاشته است ، پس از 38 سال تلاش برای تبدیل مردم ایران به "امت اسلامی واحده" و تبدیل نوروز باستانی به "عید فطر و "عید "قربان" هنوز در نیافته اند که مراسم نوروزی ایرانیان ریشه در جسم وجان طبیعت و انسان دارد و از دایره بازیهای مذهبی و عوامفریبی ملایان خارج است . درمکتب و ایدئولوژی آخوند های پلید و ریاکار هرآنچه که در آن نشانی از مرگ و جنگ و کینه و نفرت وگریه و زاری انسان و آماده شدن برای آخرت وجود نداشته باشد و هرآنچه در آن نشانی از شادی و نشاط و رقص و پایکوبی و عشق وسرمستی انسان وجود داشته باشد شیطانی وپلید محسوب می شود و باید محو و نابود گردد ،