گفتگو کیانوش با کیانوش از گذشته تا به امروز

از چپ تا هواداری از نظام پادشاهی در ایران
تعداد مشاهدات: 
1940
کیانوش رشیدی قادی در این گفتگو با کیانوش توکلی از گذشته توده ای خود تا ارتباط با سفارت شوروی ، ک گ ب تا سالهای بعدکه خود را حامی نظام پادشاهی یافت و.... می گوید. او همچنین در باره امروز برای گذار از وضعیت کنونی مخالف دخالت نظامی قدرت های بزرگ است و تنها حمایت سیاسی و تبلیغی از جنبش ازادیخواهی مردم ایران را طلب می کند

منبع: 
ویژه ایرانگلوبال
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
با تشکر. گفتگوی ساده و مفید بدور از هرگونه فریب و ریاکاری و کینه . بقول سهراب سپهری چشمها را باید شست جور دیگر باید دید.نقاشی ها زیبا هستند . فکر نمی کنید اگر برای ایران گلوبال نقاشی مخصوص بکشید بهتر باشد.شاید اگر در نقاشی به کمر انسانها شمشیر هم ببندی و به نوع دلخواه زبان انها را هم مشخص کنی بیشتر بیننده و کامنت خواهد داشت.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سالام - دوستان بازهم این جاعل وبی همه چیزپیداش شد.
باورکنید من هنوزاین فیلم را گوش نکرده ،جاعل بنام من کامنت
گذاشت.
این کامنت 18:01 ازمن نیست.
نمی دانم چه مرضی این بی همه چیزگرفته است.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
همراه با درود. سپاس از گفتگو و پخش نشانی برخی از کارهای نقاشی های من
عدم انتشار شده: 
false