چرا رضاشاه نام بین المللیِ پرشیا(پارس) را بر روی ایران برداشت

بطور روشن و هدفمند رضاشاه نام و نشان نمادین خود (پهلوی) را از هخامنشیان، و از ساسانیان انتخاب نکرد و بطور قطعی با این دو سلسله فاصله میگیرد و نسبت خود را از سلسلهءِ اشکانیان، پارت هایی، انتخاب میکند که از زادگاهِ خوش یعنی مازندران برخاسته اند، روایت هایِ دیگری هم در موردِ انتخاب نام پهلوی وجود دارد، که از استدلالِ با پشتوانه ای برخوردار نیست.

 

در سال 550 پیش از میلاد یعنی در سال 2567 سال پیش، کوروش بزرگ(شاهِ انشان، یا انزان واقع  در شمال غربی، و غرب استان فارس امروز)امپراطوری جهانشمول هخامنشی را تشکیل داد. هخامنشی یا هخامنشیان از نام سردودمان و بزرگ خاندانِ این تیرهءِ ایرانی که "هخامنش" نام داشته برگرفته شده است. هخامنشیان خود به ده تیره و طایفهءِ اسکان یافته و کوچگر تقسیم شده بودند که همه در همان ساتراپ (ایالت)  پهناور پارسه یا پارس روزگار میگذراندند.

مورخانِ یونانی کشور هخامنشیان را بنا بر نامِ جغرافیایِ مسکونیِ آنها (پارسه، پارسا، پارسوا)     Persis "پرسیس" نام نهادند. رفته رفته این واژهءِ پرسیس از طریقِ گسترش زبانِ لاتین در دیگر زبانهای اروپایی به « پرسی» و یا «پرسیا» و به دگر اشکالِ مختلف آن درآمد.

نامهایی که از این واژهء «پرسیس» مشتق گرفته شده عبارتند از: انگلیسی«پرشین، پرشیا» در فرانسوی «پرس، پرسان» در روسی «پرسیدسکی». و در ایتالیایی «پرسیانا» در آلمانی «پرزین ،پرزا، پرزیش»  

در دورانِ آنتیکِ قبل از میلاد، معمولأ نام امپراطوریهای بزرگ بنام جغرافیای زیستی بینادگذاران آن امپراطوری نامگذاری شده است، چنانکه ساختار حکومتِ دمکراسی سرزمین یونان باستان هم از منطقه و شهر آتن گرفته شده است که در تاریخ بنامِ «دمکراسیِ آتن» شناخته شده است و پایتخت آن هم در همان جغرافیا بنام  آکرُپُلیس  Akropolis است که با حملهء ایرانیان به یونان باستان ویران شد.

همچنین امپراطوری پهناور رُم غربی و شرقی از منطقهء کوچک جغرافیا و شهر رُم آنزمان برگرفته شده و این شهر پایتخت آن امپراطوری هم بود، نام زبانِ لاتین هم که زبان رسمی قرونِ وسطی در قارهء اروپا و فراتر از آن بوده است از نام منطقهء جغرافیایی کوچک بنام Latium لاتیوم در حومهء شهر رُم باستان مشتق گرفته شده است،

نام گذاری حکومت هخامنشیان هم مانند دمکراسی یونان و امپراطوری رُم برگرفته از جغرافیایِ زیستیِ آنها بنام «پارسه، پارس» امپراطوری پارس نامگذاری شده است. جغرافیایِ پارسه شامل خلیج فارسو جغرافیای واقع در شمال خلیج فارس: استانهای غرب، جنوب غربی، و  جنوب امروز ایران با محوریّتِ استان فارس (بخش غربی آن) میباشد.

زبانِ پارسی که به زبانِ سراسری امپراطوری هخامنشیان (پارس) گسترش یافته بود، هم مانند زبانِ لاتین که از نام ِجغرافیایِ کوچکِ لاتیوم در حومهء رُم  گرفته شده است، از منطقه و از جغرافیایِ «پارسه و پارس» گرفته شده است و در جغرافیایِ پهناور امپراطوریِ هخامنشیان بنامِ زبان پارسی گسترش یافت.

با وجودِ اینکه از دورانِ هجومِ اعراب در اوایل قرون وسطی با ایدئولوژی و ساختار حکومتیِ خود بنام دین اسلام و با تسلطِ سلسله های تُرک تبار در اواسط دورانِ فئودالیتهء قرونِ وسطی تا عصر روشنگری، جغرافیا و نام «پرشیا، پارس» تقریبأ از دور خارج شده و به حاشیه رانده شده بود، ولی نامِ بین المللیِ «پرشیا، پارس» پیوسته در ادبیّات و در واژنامه هایِ سیاسیِ جهان متمدن ادامه داشته و بکار گرفته شده و میشود. چنانکه با تشکیلِ ساختارهایِ حکومتی"ملّت دولت" در اروپا، شاهانِ قاجار را هم شاه پرشیا و یا پارس می خواندند.

رضاشاه به افرادی روشنفکرِ باستانگرایِ آنزمان از جمله: سعید نفیسی، محمد علی فروغی، و سیّد حسن تقی زاده دستور داد که نام کشور در عرصهء بین المللی (پرشیا، پارس)  را هم مانند درون کشور به "ایران"  تغییر دهند. که در تاریخ آذر ماه 1313 شمسی این دستور عملی شد.

ایران مانندِ کشورهایی از جمله آلمان دارایِ دو نام بود: یکی نام درونی بنام (ایران) که در جهان شرق رواج داشت و دیگری  بنام (پارس، پرشیا) در عرصهء بین المللی بویژه در قارهء اروپا مطرح بود:

 1- نام "ایران" (سرزمین آریایی)که در درونِ کشور و در حوزهء جغرافیاییِ فلات ایران و فراتر از آن، از باستان در بین مردمانی که خود را «آریایی» میدانستند این نام رواج داشت، کلمهء ایران یکی از قدیمترین الفاظی است که نژاد آریایی، هند و اروپایی، هند و ژرمن، هند و ایرانی، و یا هند و آریایی با خود بدایرهء تمدن آورده است. ایران به معنی «سرزمین آریایی ها» میباشد که در اوستا بنام « ایران وئجه» یعنی سرزمین آریایی ها و در همین کتاب باستانی«ایریا»  بنام همین قوم نامگذاری شده است و در قرن ششم بعد از میلاد در زمان ساسانیان به «ایران شهری» تبدیل شد..

 2 – پرسیس، پرشیا، پارس، این نام که جغرافیای شمال خلیج فارس تا کرمانشاه را شامل میشود، و به سراسر ایران و امپراطوری هخامنشی گسترش یافت، از تاریخ و ادبیّات یونانی و اروپایی گرفته شده است که در عرصهء بین المللی و بویژه در کشورهای پیشرفته قدیم و جدید رونق داشت و امروز هم در بسیار موارد رواج دارد.

 

در نقشهء در بالا جایگاه و جغرافیای اصلی هخامنشیان و پارسی ها را در خظر قرمز نشان میدهد،  در سایر نقاط ایران از آنها اثری و نشانی نیست.

  چرا رضاشاه نام بین المللی «پرشیا، پارس» را برداشت

1 - چون رضاشاه خود، پارسی و پارس و برخاسته از این جغرافیا نبود. انتخاب نام خانوادگی "پهلوی" را کهرضاشاه و محمّد رضاشاه برای خود انتخاب کرده اند، برگرفته از جغرافیایِ زیستیِ سلسلهءِ اشکانیان و یا همان پارت ها میباشد که در شرق دریای مازندران بوده است. جالب هست که شاهانِ سلسلهءِ پهلوی هویّتِ خود را به جغرافیایی (مازندران) نسبت میدهند که زادگاه و مکانِ مسکونیِ آنها بوده است، امّا همین رضاشاه از ایرانی تبارانِ دیگر و از جغرافیایِ زیستیِ آنها یعنی در غرب، جنوب غربی و جنوب کشور، سلب هویّت  کرده اند و نام بین المللی «پارس و پرشیای» ایرانِ دیروز و امروز را در صحنهء جهانی حذف میکنند.

بطور روشن و هدفمند رضاشاه نام و نشان نمادین خود (پهلوی) را از هخامنشیان، و از ساسانیان انتخاب نکرد و بطور قطعی با این دو سلسله فاصله میگیرد و نسبت خود را از سلسلهءِ اشکانیان، پارت هایی، انتخاب میکند که از زادگاهِ خوش یعنی مازندران برخاسته اند، روایت هایِ دیگری هم در موردِ انتخاب نام پهلوی وجود دارد، که از استدلالِ با پشتوانه ای برخوردار نیست.

شگفت انگیزتر این هست که روشنفکران و کارشناسان و پیشوایان مردمان ایران مرکزی، ایران شرقی، جنوب شرقی، ایران شمالی، شمال شرقی و شمال غربی، و دیگر اقوام مانند تُرک آذربایجانی، کُرد، بلوچ، و عرب ساکن ایران، همین شخض رضاشاه را که خود آگاهانه نام پارس و پرشیا را بر روی نام بین المللی ایران حذف و پاک کرده است، او را نماد و پیشوای" پارس و پارسی، و فارس و فارسی مینامند.

2 - دلیل دیگری که رضاشاه نام پارس و پرشیا را برداشت، بر این استوار است که : نام «پرشیا و پارس» فقط بخش کوچک جغرافیای غرب، جنوب غربی و جنوب کشور، با خلیج پارس را شامل میشود، ولی «نام ایران» تمام جغرافیا و فلات ایران، و تمام جغرافیایی که ایرانی تباران در آنجا سکونت دارند را، در بر میگرفت.

سعید نفیسی مورخ، تحصیل کردهء خارج در سوئیس و فرانسه، فردِ موردِ اعتمادِ رضاشاه، نقش اساسی در تحریک و راهنماییِ رضاشاه در امر حذف نام پارس و پرشیا را داشته است، نفیسی در مورد علل تغییر و حذف نام پارس و پرشیا و جایگزین کردن نام ایران در روزنامهء «پارسینهء» آنزمان چنین  نوشته و گفته است:

[.. سبب این بود که هنگامی که دولت هخامنشی را در سال 550 پیش از میلاد یعنی در سال 2484 میلادی پیش، کوروش بزرگ پادشاه هخامنش تشکیل داد و تمام جهان متمدن را در زیر رایت خود گرد آورد، چون پدران وی پش از آن پادشاهان دیاری بودند که آنرا «پارسا »یا «پارسوا» میگفتند و شامل فارس و خوزستانِ امروز بود، مورخین یونانی کشور هخامنشیان را نیز بنا بر همان سابقهء که پادشاهان پارسی بوده اند« پرسیس» خواندند..]

3 – مورد سوّم برای حذف پارسی و پرشیا از سوی رضاشاه اینطوری استدلال شده است که چون نژاد و قومی بنام پارس در منطقه و در جهان وجود ندارد، پارس و پارسی بیانگر یک بخش کوچک از جغرافیای ایران (ساتراپ پارس) در غرب،جنوب غربی، و جنوب ایران است و پارسی به کسی و یا به قومی نسبت داده میشود که متعلق به این جغرافیا باشد و در آن سکونت دارد، چنانکه انتخاب نام پایتخت هخامنشیان پرسپولیس (خانهء پارسی ها) هم معنی شده است، در نتیجه نامهایِ پارس و پارسی و پرسپولیس، سایر جغرافیا و تیره های ایرانی را در بر نمیگیرد. امّا نام «ایران» همهء جغرافیا و همهء تیره های ایرانی و تمام تمدنهای ایران امروز و افغانستان، بلوچستان، قفقاز، تاجیکستان، و آسیای میانه ازجمله  ازبکستان، و ترکمستان امروز را شامل میشود.

سعید نفیسی در بخش دیگری از مقالهء در تاریخ دی ماه 1313انتشار یافتهء خود چنین بیان میکند:  [... پس از اینکه اروپائیان مملکت ما را در عرف زبان خود پارس یا نظایر آن می نامیدند و این عادت مورخین یونانی و رومی رها نمیکردند، چه از نظر علمی و چه از نظر اصطلاحی به هیچ وجه منطق نداشت زیرا که هرگز اسم این مملکت در هیچ زمان پارس یا کلمه ای نظیر آن نبوده و همواره پارس و یا پرس نام یکی از ایالات آن بوده است که ما اینک آنرا فارس تلفظ میکنیم...]

 4 – آریاگرایینازیسیم آلمان و دخالت رایش سوّم در جایگزین کردن نام ایران بجای پارس پرشیا در عرصهء بین المللی است. ایران برای رهایی از چنگ انگلستان و تزار روسیه  انتخاب و تکیه دادن به قدرت سیاسی و اقتصادیِ آلمان را بهترین گزینه ارزیابی میکرد.

در عصر روشنگری با برجسته شدن بحث آریایی از سوی آلمان و فرانسه ایران به عنوان سرزمین « اور آریایی» در محور کشورهای اروپایی قرار گرفت و در واقع این کشورهای اروپایی بودند که برای نزدیک کردن خود به ایران باهم مسابقه گذاشته بودند. روابط خوب و دوستانهء آلمان و ایران در عصر جدید با به قدرت رسیدنِ قیصر ویلهلم دوّم بطور رسمی آغاز میشود و در دوران نازیسم و رایش سوّم روابط آلمان و ایران پنهان و آشکار تنگاتنگ و بسیار نزدیک بوده است و در بارهء برداشتن نام پرشیا مشاوران آلمانی نقش داشته اند.

 

اعلام خبر تغییر نام بین المللی پرشیا به ایران در رزونامه نیویورک تایمز

برداشتن نام بین المللی پرشیا و پارس از سوی رضاشاه پشتوانهء قانونی ندارد

زمانیکه رضاشاه نام پرشیا و پارس را برداشته و حذف کرده است، بطور کلی به مردمان پارسی و ساکنان جغرافیای پارسه در استانهای غرب، جنوب غربی و جنوب کشور مراجعه نکرده و رأی و نظر آنها را در حذف این واقعهء تاریخی جویا نشده است، و یا به رأی عمومی ملّت ایران و یا مجلس آنزمان گذاشته نشده است و نظر شخصی رضاشاه و چند نفر مشاور اوبوده است. مشاوران رضاشاه  سعیبد نفیسی زادهء تهران، محمدعلی فروغی یهودی تبار، و سید حسن تقی زاده، زادهء تبریز آذربایجان است و حداقل یک نفر به نمایندگی از مردمان پارسی از جغرافیای اصلی پارسی ها در میان آنها نیست. چه کسی به رضاشاه و مشاوران او اجازه داده است که غیر قانونی نام و هویّت مردمان پارسی را در تاریخ حذف کند ؟ بنا بر این تغییر و حذف نام پرشیا و پارس پشتوانه قانونی نداشته و ندارد و مورد پذیرش ساکنان اصلی این جغرافیا نبوده و نیست.

 هیتلر و موسولینی هم چنین جرمی را مرتکب نشدند که رضاشاه مرتکب شده است، بی جهت نیست که امروز از هر گوشه فردی پیدا میشود و خود را از تبار رضاشاه معرفی میکند و ادعای تاج و تخت را دارد، تو گویی که این کشور مُلک خانوادگی آنهاست ؟

امروز و فردا ضرورت هست که این تغییر نام در قدم اوّل به رأی مردمان پارسی ساکن جغرافیای پارس و پرشیا در استانهای غرب، جنوب غربی و جنوب کشور گذاشته شود و در مرحلهء دوّم رأی عمومی مردمان سراسر جغرافیای ایران هم به آن اضافه شوند تا بصورت قانونمند و سندی معتبر و با پشتوانه در تاریخ ایران ثبت شود.

در جغرافیای سیاسی امروز ایران هم هیچ ایرانی حق ندارد که خود را پارسی و یا پرشیا معرفی کند، مگر اینکه نسلهای گذشته آنها از مردمان بومی گذشته و امروز جغرافیای پارس و پارسه در استانهای غرب، جنوب غربی و جنوب کشور باشند. در غیر اینصورت هر گونه سوء استفاده از این نام و نشانِ «پارس و فارس و پرشیا» جرم محسوب خواهد شد و میتواند پروسهء پیگرد قانونی و حقوقی داشته باشد.

ششم  ماه سپتامبر 2017 میلادی آلمان

نقشه بزرگتر در لینک زیر:

http://fs5.directupload.net/images/170906/m6a5e4wy.jpg

http://fs5.directupload.net/images/170906/rsdws9qr.png

 

 

ایمیل نویسنده: 
منبع: 
آرشیو نویسنده
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان حتما اسناد تاریخی که در تلگرام محقق اذری جناب وحید بهمن امده را پیشنهاد میکنم حتما دنبال کنید @ir_bahman .... از جایگاه زبان فارسی در دوره قاجار و صفوی و ..... تاریخ ایران تا نام ایران و پاسخ به خیلی از مسائل http://www.tele-wall.ir/telegram/channels/view/Ir_Bahman/

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توهین نباشداما متاسفانه دانش تاریخی جامعه ما وحشتناک! بخاطر همین که هر کسی دنبال جعل و وارونه کردن تاریخ و.....ساخت دشمنهای تخیلی! فارس و شوونیزم و ملیت سازی و........ اقایان حقیقت این است "نام ایران" یک نام رایج در این سرزمین بود.... هیچوقت شاه و وزرا و اندیشمندان دوره قاجار و صفوی و افشارو.....نمیگفتند سرزمین پرشیا؟!!!! همه جا از متون ادبی و تاریخی و نامه های دربار و (دیگر صدای ضبط شده این شاه قجر گوش کنید) و پشت سکه های نادرشاه که دیگر امده ( سکه بر زرکرد نام سلطنت را در جهان نادر ایران زمین) پشت سکه های ساسانی که دیگه بکنار! .......... همه جا نام ایران امده... این حرفهای کوچه بازاری که رضاشاه نام ایران اختراع کرد!!!!متاسفانه زیاد نشستن با ایرانستیزان هم هستش! دوستان وقتی میروند با شبکه های جاعل تاریخ مینشینن و .....کم کم تاثیرمیزاره رو افکار و....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای کرمی اگر نامی از ایران نبود چرا شاهان قاجار استفاده میکردند؟ چرا حتی صدای ضبط شده مظفرالدین شاه نام ایران امده؟ چرا تمام اسناد تاریخی دوره قاجار نام ایران تکرار شده چرا حتی پشت سکه های قجری نام ایران دیده میشود؟ چرا در متون تاریخی و نامه های دوره صفوی و حتی افشار و .....چرا در تمام دیوان شاعران فارسزبان ما انهم شاعران اهل گنجه و شروان و اذربایجان و همه جای ایران "هزاران هزار بار نام ایران امده؟ نام ایران جناب "از دوره ساسانی بارها و بارها تکرار شده درمتون ساسانی در کتیبه ها و... نام ایران حتی در نقشه های عثمانی! هم دیده میشود زمانی که "هیچ نامی از ترکیه و جمهوری اذربایجان!!! در اران و نامهای تازه تاسیس کشورهای عربی و اطراف ایران دیده نمیشودنام #ایران بارها امده و در واقع"پرشیا" تنها نامی بود که غرییها روی این سرزمین گذاشته بودند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پارسی عزیز، از قرار معلوم در آنزمان هم مثل امروز بنی آدم اعضای یک پیکر نبوده و کارتون خوابی و گورخوابی و در جوار آن آقازاده های پورشه سوار مست، متصادم با درختان خیابان به شکل شتر سوار و یا رخش سوار رایج بوده، و رستم سر سهراب پسرش را می برد، به هر جایی که می رود با زنان روابط وان نایت و یا صیغه برای حاملگی برقرار می کند، با شعر ، من بنده آن دمم که ساقی گوید ، یک جام دگر بگیر و من نتوانم حال می کردند، و فقیر فقرا و ضعفا را زیر می گرفتند، و بی جهت نیست سعدی شعر بنی آدم را سروده، قطعا زمینه سادیسم اجتماعی باعث پیدایش اینگونه پند و اندرز ها شده، مزن بر سر ناتوان، و یا میازار موری، و یا بنی آدم اعضای یک پیکرند همه گویای نابسامانی شدید اجتماعی آن دوران می باشد. شما خواستید با شعر بنی آدم، ابرویش را درست کنید، زدید چشمش را هم کور کردید
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کاربر گرامی،... پارسی....سعدی شیرازی.فقط مال شما نیست، به ما هم تعلق دارد، همشهری و و هم ولایتی ماست. گویش و لهجهء سعدی هم لارستانی است و فارسی رایج امروز نبوده و نیست، که شما به احتمال زیاد شعرهای سعدی به لهجهء لارستانی را هم درک نخواهید کرد.
من تفرقه افکن نیستم، تفرقه گران کسانی هستند که هویّت جغرافیای خاصی را بنام خود می نویسند و دیگران را به به جاشیه پرتاب میکنند. و فرهنگ و جهان بینی با مسلک شیعه گری را جایگزین همین پارسی میکنند، و در واقع این تاریخ و فرهنگ پارسی ربوده شده را هر روز رنگ و لعابی دیگر به آن میدهند، و عملأ موازی با آن فرهنگ وتاریخ سازی دینی کرده اند و و آنرا زیر مجموعه ای از شیعه گری کرده اند و میکنند، ببینید، ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناصر جان! آلدی پلو پز های مدل جدید ایرانی با قیمت خیلی مناسب عرضه میکنه، دیروز اونجا بودیم. کیفتش خیلی عالیه. وقت کردی سری به اونجا بزن. انسان محقق و دانشمندی مثل شما شب و روز در فکر ایران عزیز هستی، عمر نازنینت را صرف آن میکنی نیاز به بنیه خوب و غذای مقوی سر شار از ویتامین دارد. امید که انشالله در راه خدمت به وطن عزیز موفق باشی. در ضمن در قسمت غرفه اغذیه و اشربه بسته های مغذی خاویار نیز در دست سرس علاقه مندان است. موقع ابتیاع پلو پز، خاویار نمک سود خزر را از غرفه دوم میتونی تهیه کنی. نمک آن نسبتا کم و خیلی خوشمزه و مقوی است. اگه خواستی میتونی بسته های چهارصد گرمی تقاضا کنی. در ضمن یک بطری شراب سیاه کریمه بعنوان چاشنی نیز ارائه میشود. قربانت تا بعد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سعدی شیرازی ما گفته
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
آخر در این موقعیت تاریخی که ما مردم احتیاج به همبستگی داریم این نظریه شما چه دردی را دوا میکند جز دلشکستن هموطنان عزیزی که عشق یکپارچگی کشور ما را دارند
و اگر شما مخالف تفرقه هستید که این نظریه شما جز تفرقه و پریشانی نمی تواند معنای دیگری داشته باشد
در دنیای مدرن امروز همه انساندوستها میدانند که فرقی از نظر برتری بین نژادها وجود ندارد
و انسان بودن در احترام گذاشتن به حقوق همدیگر خلاصه میشود و به واقعیت میرسد
و اینکه نام دیگران چیست به مسئله شخصی و تصمیم گیری فرد و در چهارچوب زندگی شخصی فرد مربوط میشود و نه به افراد دیگر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... کمی در باره این جمله آقای ناصر کرمی نظری بیاندازیم....(( در جغرافیای سیاسی امروز ایران هم هیچ ایرانی حق ندارد که خود را پارسی و یا پرشیا معرفی کند، مگر اینکه نسلهای گذشته آنها از مردمان بومی گذشته و امروز جغرافیای پارس و پارسه در استانهای غرب، جنوب غربی و جنوب کشور باشند. در غیر اینصورت هر گونه سوء استفاده از این نام و نشانِ «پارس و فارس و پرشیا» جرم محسوب خواهد شد و میتواند پروسهء پیگرد قانونی و حقوقی داشته باشد. ))...
دوستان... شما فکر بکنید که سرخ پوست های امریکا که بیش از 580 ملت های مختلف تشکیل شده اند اعلام بکنند که هیچ کس از سفید و یا سیاهپوستانی که تقریبآ 500 سال پیش به این کشور مهاجرت کردند , حق ندارند خود را (( امریکائی )) معرفی بکند مگر اینکه نسل های گذشته آنها از مردمان بومی سرخ پوستان بودند و گرنه پیگرد قانونی میشوند. و یا سیاهپوستان اعلام بکنند که اصلآ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باسلام دوباره
با تشکر از آقای کرمی ، اتفاقا این کار بسیار پرارزش شما با بر خورد با یکی از مخربترین معضل جامعۀ ماست .این از با هوشی و تیزبینی شما ناشی می شود. باید این مسعله را بدرستی به بحث و بررسی گذاشت . دقیقا آن غیر فارس هایی که خود را از فارس ها فارستر می دانند و این را برای خود یک امتیاز می شمارند و متکی به این امتیاز سبب افراط در بر خورد با ملل دیگر در ایران هستند باید افشا شوند ، این گروه یا این اشخاص تنها افرادی بسیار فرست طلبی هستند . آنها همان طور که اتنیک خود را بخاطر امتیاز واهی ترک کرده اند ، فردا فارس بودن خود را نیز ترک خواهند کرد. ما به اینها مانقورت می گویم. به نظر من هر وطپرستی باید با مشکلات جامعۀ ما اگر مثل شما صادقانه برخورد بکند به نفع همگان خواهد بود و دست تفرقه انداز ها هم کوتاه خواهد شد . موفق باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناصر جان، انسانها محصول تجاوز ملیتهای مختلف به همدیگر در تمام قرون عصار می باشند، من متعجبم که شما بنگاه معاملات ملکی برای پرشیا پرسیا یا پورسیا در سایت ایرانگلوبال باز کردید، و همه املاک را بنام ملت فارس می خواهید مصادره کنید، پانیرانیستهای با سابقه استالینیستی بهتر از این نمی توانند برای اینده طرح ریزی بکنند، من برای شما بارها گفتم برای اثبات آریائیتت حتما از آینه تمام قد استفاده کنید و با مقایسه رنگ ...... می توانید همنژادی خود را با آلمانیها را درک کنید، و مثل علی سنبلی دچار توهم نگردید،ضمنا، مردم آزارترین ضعیف کش ترین ملت دنیا،
با نگاه به شعرها و ادبیات هر ملتی می توان به روحیات مردم آزاری و ضعیف کشی آن ملت پی برد، از دو شعر زیر چه نتیجه ایی می شود گرفت؟
میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است.
مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی به پایش در افتی چو مور
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کاربر گرامی،... آتاش... من زمانی به این موضوع پارس و پارسی و فارس و فارسی بصورت آکتیو پرداخته ام که این موضوع دارد به این یک امر حقوقی و حقیقی و امتیاز مالکیّت تبدیل شده و میشود، که ایرانیانی که در بنیاد و بطور کلی پارسی و فارس نیستند، از آن سوء استفاده میکنند، این غیر پارسی ها یک روز هخامنشی میشوند؛ روز دیگر آریایی، فردایی دیگر شیعه گری فلسفی، روز دیگر اصلاح طلب دینی، روشنفکر دینی، و ساعتی دیگر کرمان را همان ژرمن مینامند، ظریف را مصدق، و قاسم سلیمانی را آریوبرزن، حسین را سیاووش، و هر روز هویّت پارسی مردمان دیگر را به حراج این و آن گذاشته اند و میفروشند و برای خود کسب امتیاز میکنند، اکنون هم در کنار جمهوری اسلامی ایتساده اند و روند دمکراسی را سد میکنند، و بسیار مسائل دیگر، من میخواهم از سوء استفاده از این امتیاز دروغین جلوگیری کنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای منطق تورکی مغول ها به دوغ آیران نمی گیوند.آنان به شیر تخمیرشده که گویا ۳ درصد الکل دارد ،آیراق میگویند.نام ایران در منابع یونانی و رومی و تورات وانجیل و قران و نهج البلاغه و... موجود نیست( درقران از مصر و روم وحبشه و حتی چین نام برده شده است).بنا براین ایران اسمی باستانی نیست. وبه احتمال بسیار زیاد ی نظیر عراق ، ترمی تورکی می باشد و به معنی سرزمین نزدیک. عیراق یعنی دوروایرن یعنی نزدیک ، نامی که تورکان آسیای میانه به خراسان و عراق عجم وعراق عرب اطلاق کرده اند. (بسیاری از الف های کلمات که فتحه میباشند، به اشتباه (آ )تلفظ میشوند. نظیر تومن و قجر(شاهین) وببیر(پادشاه تیموری هند) که امروزه تومان وقاجار و بابر نوشته شده وفتحه ا به اشتباه( آ )گفته میشود. نام خراسان زمان آقای فردوسی طوسی هم ایرن بوده که ایران درج شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توجه دوستان را به چند واقعیت تاریخی جلب می کنم .
1-درگذشته زبان مردم ایران کنونی ترکی وجنوب کشورعربی بوده است گل نوشته های تخت جمشید حکایت ازاین دارد.
چنانچه تاریخ هم گویاست تورکها درایران مقابل هوجم اعراب مقاومت کردند واعراب با هم دستی فارسها تورکها را شکست دادند درحمله مغولان وحشی هم چنین همدستی بین فارس ومغول را مامی بینیم
2-زبان فارسی کنونی ایران نتیجه اختلاف تورک واعراب است چون تا قبل ازغزنویان زبان فارسی به هرشکلی وجود خارج نداشته است .
چون هیچ نوشته ای ویا شعری به فارسی نداریم .
بخصوص امروزه استانی بنام فارس که مهد زبان فارسی هم نامیده می شود دراین استان کسی به فارسی صحبت نمی کرده است .
چون هیچ نوشته ای به فارسی نداریم .
3- ما نمی دانیم هخامنشیان یا به قول خاخامنشیان به چه زبانی می نوشتند و یا صحبت می کردند مگراینکه بند 1 را به پذیریم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی عزیز این باستانگرایی شما دیگر خیلی مبالغه آمیز هست ، ما با اثبات این مساءل بکجا می خواهیم برسیم . آخر چرا برای شما فارس بودن و یا ترک ،یا عرب عجم بودن این همه مهم هست ؟ آخر این بینش دیگر خیلی کهنه و فرسوده شده است . ما در رءالیتت جامعۀ خود با بسیار مشکلات کمر شکن روبرو هستیم . چرا ما پتانسیل فارس را از آن خود می دانیم و به وجود آن شاد هستیم؟ چرا پذیریش پتانسیل های غیر فارس برای فارس ها این همه مشکل هست ؟ چرا از رد یا توهین و تحقیر به دو سوم پتانسیل متعلق به ایران غیر فارس ،این همه بی تفاوت هستی ؟ طبق یاد آوری خود رضا شاه به اطرافیانش ، ایشان پیشنهاد می کند که به دو دلیل با ترک های ایران ازدواج مصلحت هست ، یک بخاطر ثروتمند بودن ترک ها ، دو بخاطر استعداد دولتمداری این ملت . من فکر می کنم پانفارسیسم امروزی از بیرون خط می گیرد چون آنقدر بیمایه عمل می کنند که حتی منفعت خود را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان....تاريخ تحريف و نوشته شده ايران بوسيله بيگانگان چنان خنده آور است كه نه تنها عقل سليم را به حيرت وا ميدارد بلكه گرداننده گان اين تاريخ تحريف شده ، چنان غرق در كورش و هخامنشي بودند و هنوز هم هستند كه حتي به خودشان اجازه ندادند يك حساب دبستاني بكنند تا از خرج كردن بين سيصد تا پانصد ميليون دولار از جشن هاي ٢٥٠٠ ساله نمايشي شاهنشاهي كه يك إيراني هم در ان شركت نداشت ، جلو گيري بكنند. همانطور كه بياد داريم اين جشن ها در ماه اكتبر سال 1971اتفاق افتاد.. اگر قبول كنيم كه سلسله هخامنشيان در سال 550 بنياگذاري شد بايستي قبول بكنيم كه متاسفانه بزرگترين كلاه تاريخ بر سر ايرانيان در اين جشن هاي نمايشي گذاشته شد چون 2521=1971+550 آقاي محمد رضا پهلوي و گرداننده گان اين نمايشها به عقلشان نرسيد كه يك حساب دبستاني بكنند تابفهمند كه 21 سال اين نمايش هاي عوضي را ديرتر شروع كردند و ميبايستي
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کاربر گرامی،... Anonymous..... هر دو جلد کتاب * دختر یتیم* فرح پهلوی را در دارم، مطلبی را که شما اشاره کرده اید در صفحهء 26 و 27 جلد اوّل همین کتاب است و آمده است که پدر رضاشاه از اهالی بادکوبه بوده است. این کتاب چاپ ایران هست و رابطهء جمهوری اسلامی با خاندان پهلوی را هم میدانیم. بنا بر این مطالب این کتاب بدون غرض نیست. در هیم کتاب پدر رضاشاه را هم تریاکی معرفی کرده است، و یا از کجا معلوم است که آن فرد سیاه چرده که زنجیر میرزارضای کرمانی را در دست دارد، حتمأ پدر رضاشاه بوده باشد، آیا نمی تواند آن فرد سیاه چرده نسل گذشتهء همین اخوند ها و روشنفکرهای دینی دیروز و امروز باشد........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مغولها به دوغ میگویند "آیران."
نام باستانی ایران هم " آیران " بود.
پس نام ایران واژه ایست ترکی.
یعنی ایران همان ترکستان است.
چون ترک و مغول و توران فاقد زبان و فرهنگ و خط و البا بود.
پارسها توانستند زبان و فرهنگ را پارسی کنند.
پارسها از نژاد" هندواروپایی " هستند.
غربیها به زبان و فرهنگ بخشی از خاورمیانه " هندواروپایی " میگویند.
ترک به ترکستان ! ایران فقط میهن اقوام اصیل ایرانیست . زبان و فرهنگ ملت ایران، پارسی میانه یا پارسی دری یا پارسی پهلوی است.
زبان و فرهنگ ترک و آذری ، مغولیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - پارس را دری زبانها یا پارسیان هندی بکارمیبرند.
پرشیا را انگلیسی وغربی زبانهاها استفاده میکنند.
فارس نیز توسط عرب ها استفاده میشود.
رضاشاه خودش عمال استعمارگران غربی وخصوصا انگلیس و عاملین انگلیس مثل محمدعلی فروغی.محمودافشار.قوام.یپریم خان.اسعدبختیاری.سعیدنفیسی وووو...وملا یا روحانیون انگلیسی سرکارآمد.
استان فارس کنونی ،علاوه براینکه فارس نبود،بلکه تنها استانی درجنوب غربی بود،که ساکنین اصلی آنراتورکان قشقایی تشکیل میدادند.
پارس یاپرشیا کلمه مورداستفاده عمدی استعمارگران انگلیسی
به هندیان فارس زبان بوده وبس.
منطقه استان فارس کنونی نام سرزمین است نه نام ملتی.
نام ملت را برسرزمین گذاشتن ها بیشترسیاسی است تا عقلانی.
این کاری بود که درقرن های گذشته بکارگرفته شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خاندان پهلوی یک خاندان باکویی اذربایجانی بودند پدر رضا شاه هم از باکو به ایران امده عکس معروفی هم در کنار میرزا رضای کرمانی دارد که مدت ها سانسور میشد
نقل قول از فرح پهلوی در کتاب دختر یتیم