ژئوپولیتیک برای ایران، ژئواکونومیک برای ترکیە

بر اساس نوشتە برخی رسانەها هزینە بازسازی عراق ١٠٠ میلیارد دلار برآورد شدەاست. عمدتا مناطق سنی نشین عراق تخریب شدە و با وجود نفرت شدید انیها از ایران سرمایەگذاری ایران در آن مناطق اگرچە غیرممکن نیست اما با وجود رقیبهایی چون سعودی عربیا و ترکیە شانس ایران بسیار کم خواهد بود.همچنانکە چند روز پیش شاهد بودیدم کە مقامات عراق برای بازسازی کشورشان از ترکیە دعوت بعمل آوردند. بنابراین میتوان گفت کە سهم ایران از همکاری با عراق علیە کوردها توسعە حوزە ژئوپولیتیک خود و سهم ترکیە در این بازی توسعە حوزە ژئواکون

خنجر ایرانی از سینە و خنجر تورکها از پشت بە کوردها
ژئوپولیتیک برای ایران، ژئواکونومیک برای ترکیە
هادی صوفی زادە
بار دیگر حاکمان ایرانی بە کردها خنجر زدند با این تفاوت کە رژیم شاە از پشت خنجر زد حاکمان فعلی از رو زدند. تورکها کە اغلب از ناحیە سینە خنجر می زدند اینبار نقش شاە ایران را بازی کردند و از پشت زدند.
این روزها ایرانیان از شکست مجدد کوردها سرمست و حیرانند. غافل از اینکە وقایع پیش بینی نشدە در انتظار حاکمان مستبد و توطئەگر است. کسی فکر نمیکرد کە سە بعداز خیانت رژیم پهلوی دوم بە کوردهای عراق تخت و سلطنتش فروپاشد. خیالپردازی نیست کە دیر یا زود همان سرنوشت بنحو دیگری در انتظار رژیم فعلی باشد.
این روزها شوک شدیدی بە جامعە کوردی وارد شدە است. از عجایبات روزگار این است کە ایرانیهای آریایی! مجددا علیە کوردهای آریایی! با عربهای تازی! همدست شدند تا کوردها را سرجایشان بنشانند، بدینگونە نقاب از چهرە خود برداشتند غافل از اینکە مهر خیانت بر پیشانی خود زدندو نسلهای بعدی باید تاوان اینگونە خیانتها را بازپس دهند. آنچە در جامعە کوردها مشاهدە میشود موج تنفر کوردها در همە بخشهای کوردستان علیە ایران است.
پروژە ایرانی توطئە عڵیە ملت کورد بعداز سفر پاسدار محمد باقری بە ترکیە و متقابلا سفر خلوصی آکار همتای ترکیش بە ایران رقم خورد. پروژەای کە نفرتش سهم ایرانیان، شکستش سهم کوردها و منافعش سهم تورکها شد.
بالاخرە ماە عسل ایران وعراق پایان خواهد یافت همچنانکە پایان این ماە عسل در بیانات برخی صاحب نظران ایرانی پیداست. چگونە توطئە ایران و ترکیە علیە کوردها عملی گردید بحث گستردەایست اما بطور مختصر میتوان گفت کە تورکها کە در باطلاق سوریە سوریە گیر کردەاند تسلیم ایران شدند. کرکوک کە بجهات تاریخی، وجود اقلیت ترکمن و نیاز بە انرژی آن منطقە در دایرە منافع ترکیە بود بە ایران واگذار کردند، درعوض ایران دست ترکیە را در مناطق ادلب واقع در شمال غربی سوریە بازگذاشت تا مانع پیوستن کوردهای سوریە بە دریای مدیترانە گردند. ترکیە می بایست بر اساس توافقات آستانە بمدت شش ماە در ادلب منطقە امن ایجاد کند اما حضور موقتی آنان در ادلب امنیت ملی ترکیە را تامین نمیکرد، از این جهت با ایران بر سر کرکوک مصالحە شد.
گرچە بحث جداگانە ایست اما ادلب محل تضاد منافع میان امریکا و ترکیە است و اگرچنانچە امریکا از منافع خود کوتاە آید ایران و ترکیە پیروز میدان خواهند بود و اما اگر ترکیە مغلوب امریکا شد اوضاع مجددا بە روال سابق برخواهد گشت. سوال اینجاست کە آیا امریکا کوتاە خواهد آمد؟
بر اساس نوشتە برخی رسانەها هزینە بازسازی عراق ١٠٠ میلیارد دلار برآورد شدەاست. عمدتا مناطق سنی نشین عراق تخریب شدە و با وجود نفرت شدید انیها از ایران سرمایەگذاری ایران در آن مناطق اگرچە غیرممکن نیست اما با وجود رقیبهایی چون سعودی عربیا و ترکیە شانس ایران بسیار کم خواهد بود.همچنانکە چند روز پیش شاهد بودیدم کە مقامات عراق برای بازسازی کشورشان از ترکیە دعوت بعمل آوردند. بنابراین میتوان گفت کە سهم ایران از همکاری با عراق علیە کوردها توسعە حوزە ژئوپولیتیک خود و سهم ترکیە در این بازی توسعە حوزە ژئواکونومیک هست.
از جهت دیگر نتایج انتخابات آیندە عراق بە میزان حضور و نفوذ ایران در آن کشور اثر خواهد گذاشت. با توجە بە ترافیک دیپلماتیک برخی جریانات شیعی نظیر مقتدی صدر، ایاد علاوی، عمار و محسن حکیم ( کە از مجلس اعلا کنارەگیری کردند و حزب جدیدی تشکیل دادەاند ) بە سعودی عربیا، بنظر میرسد این جریان برندە انتخابات گردد و درصورت همچون تغییری از نفوذ ایران کاستە خواهد شد. اگر این احتمال بە واقعیت بگرود باید گفت کە دست ایران چە بخش شیعەنشین، چە سنی نشین عراق کوتاە خواهد شد و نفرت کوردها را نیز علیە خود برانگیختە است.

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" ژئوپولتیک و کالبد شکافی شکست """ جناب صوفی زاده، در تحلیلهایتان، نیاز به ترسیم دقیق برآورد نیروها دارید، شما که نمیخواهید مدام به "" تله اشتباه محاسبه "" بیفتید؟ ۱- منطقه عزم جزم کرده تا به جنگ‌های وکالتی / نیابتی برای رسیدن به ثبات پایان دهد در حالیکه پژاک و پ ک ک "" نیاز به گفتمان / عملیات جنگ‌های نیابتی را به عنوان هر دو استراتژی / تاکتیک برای رسیدن به هدف ایجاد کردستان بزرگ دنبال میکنند. پرسش > شانس کی‌ بیشتر است؟ ۲- شما به کرکوک ادعای ارضی دارید که متعلق به ترکمن هاست و میخواهید کردستان بزرگتان را با تصاحب سرزمینهای عرب / ترکمن به دریای مدیترانه وصل کنید. آیا سرنوشت کرکوک، غیر عملی‌ بودن این طرز تفکر را به شما ثابت نکرد؟ وضعیت عراق > ۱- هم اکنون آمریکا بیشتر از ۱۲ پایگاه نظامی و ۵ هزار نیرو در عرق دارد. عراق سکوی آمریکا برای " آچماز " و چک / مات کردن ایران است. از طرفی‌ عراق، سکوی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منظور اقای صوفی زاده این است دولت ایران ترکیه و عراق و سوریه میبایستی داوطلبانه استانهای خود را در یک میهمانی با شکوه همانند شرینی عروسی به رهبران کرد هدیه میدادند .. یعنی جنگی بنام چالدوران وجود ندارد. برای یک لحظه تصور کن معادله برعکس بود و شاهنشاه بارزانی در ایران حکومت میکرد و مردم ترکزبان و عرب تبار هوس استقلال میکردند و برخورد شاه کرد به تجزیه طلب عرب و ترک چه گونه میتوانست باشد . نه جانم اشتباه میکنی خطا از جانب خود رهبران کرد در عراق بود که گز نکرده پاره کردند . در زمان شاه فقید که رهبران کرد میهمان مردم ایران بودند . یادتان نرود که نقش خود کردان مخالف بارزانی و طالبانی تا چه اندازه بود . بدان که فرهنگ سازی و حکومت قانون برای همه ملتها ارزش بیشتری دارد تا فریفته شعار های پوچ شدن .