دیدگاهها

غنی بلوریان عضو پیشین حزب دموکرات کردستان ایران و سخنگوی این حزب در ابتدای انقلاب سال پنجاه و هفت بوده است. در قسمت هایی از این نوشتار به مدعیات ایشان مورد استناد قرار خواهد گرفت.
1 کامنت
سرانجام آن روزی که همه به انتظارش نشسته بودند فرا رسید.
یادم می افتد که در ایران خودمان چطور حسب تعریف رضا مکعیان مشهور به رضا ملک ؛ بازجو بهش میگوید طلاق زنت را می گیرم و خودم می گیرمش و پدر بچه هایت می شوم ؛ تو را هم تا آخر عمرت همینجا نگه می دارم! آخر
1 کامنت
در کشاکش درگیری‌های باندهای مافیایی قدرت و ثروت، گاهاً اخباری به بیرون درز می‌کند که بوی تعفنی دیرین را به مشام می‌رساند.
5 کامنت
روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ در منطقه شمال شرق سوریه که نیروهای کرد به رهبری ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانشان و همین‌طور ارتش قانونی سوریه علیه داعش می‌جنگند، سه افسر بلندپایه روس گویا زیر حملات سازمان ترو
3 کامنت
دکتر محمد مصدق: ما که داعیه‌ی تأمین منافع کشور و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی این ملت ستمدیده را داریم بایستی به رفع و دفع علت‌العلل بدبختی‌ها، که دولت های ناصالح فعلی عامل آن هستند، دست‌ بزنیم و البته
نطق ترامپ نشان داد که امریکا به پایان یکه تازی خود رسیده و قدرت های تازه نفس (چین، روسیه و اروپا)، اتوریته آنرا بچالش کشیده اند.
2 کامنت
ترامپ باتوجه بشکاف درونی دولت وابعادخطیرپی آمدها،وعلیرغم لاف زنی وگزافه گوئی هایش،هم مسئولیت تصمیم گیری درباره دفن جسدبرجام راازخود دورمی کند وهم این امکان رافراهم میسازدکه باتوسل به بازی گربه وموش آ
4 کامنت
بررسی علمی و هرمنوتیک اسلام و قرآن، بیش از یک سده در غرب آغاز شده و یکی از نتایج آن مشخص کردن تاریخ و معنای اجتماعی و فرهنگی قرآن و قداست زدایی از قرآن است.
5 کامنت
رفراندوم به معنی رای گیری مستقیم از اعضای واجد شرایط یک جامعه یا حزب و سازمانی متشکل است که در جهت رد و یا تصویب موضوع و یا طرح پیشنهاد شده از سوی رهبران، نمایندگان مردم و یا نخبگان سیاسی انجام میگیر
1 کامنت
• بخشی از آنها به این اصل از آن جهت که "لنینی" و "بلشویکی" است، می‌تازد. لنینی هست که هست. پس صد رحمت به لنین!
رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی سدهٔ ۱۷، و پیشگام فلسفهٔ مدرن، در اثبات رابطهٔ فکر و بدن، و نفی فلسفهٔ تردید، و شیوهٔ درستِ یافتنِ حقیقت در علوم نوشت: «من فکرمی‌کنم، پس هستم» (Je pense que je suis).
اینکە چرا ایرانیان هر تحول و حق خواهی دیگران را بە اسرائیل نسبت میدهند مسبوق بە سابقە است و تازەگی ندارد. نمونە بارز آن پیوند دادن بهائیان بە اسرائیل است.
23 کامنت
به نظر می رسد که بارزانی برای پیشگیری از خیزش همگانی مجبور به پذیرش و اجرای رفراندوم شده تا فرصت دیگری بدست آورد و جامعه را با شوک درمانی و هیجان آفرینی آرام سازد و...
5 کامنت