دیدگاهها

اگر هدفی روشن پیش روی جامعه گذاشته نشود، هدف‌های رذیلانه از هر گوشه سر بر آورده و این خلاء جانکاه را پر خواهند کرد.
... علیرغم ادعای طرفداری از «سکولاریسم سیاسی» در واقع مخالف سکولاریزاسیون جامعه بوده و در نهایت خواستار یک قدرت سیاسی دینی است.
فهرست ۱۲ نفره ی منتشر شده مورد موافقت من نیست....ملت ایران چاره ای ندارد جز رفتن به سوی یک انقلاب رهایی بخش که هدفش تنها آزادی و دموکراسی است....ملت ایران در سایه ی آزادی و دموکراسی به تمام آرزوهایش خ
بیش از یک دهه پیش، برخی از هواداران "دمکرات های سوئد" که درآن زمان تنها از پشتیبانی نیم درصد از آرا برخوردار بودند، کوشیدند تا یکی از جلسات سخنرانی مرا به اغتشاش بکشند.
پرسش ها شروع شد که‌ چطور وارد شهرداری شدی؟ فعال سیاسی ضدانقلاب حق کار کردن در ادارات نظام را ندارد ....
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. می جنگیم، تا روزی که همه ی شما جنایتکاران محاکمه و مجازات شوید
اگر تاریخ بتواند دوبار به روی صحنه بیاید، سلطنت طلبان با چنین ژستی، آن گونه که این نوسلطنت طلبان حامی یک «ژن دودمانی» به تصویرکشیده اند ظهورخواهدکرد!
عاشورای تو سرکوبگر و وحشی و استعمارگر شده است. عاشورای تو از یمن تا لبنان به استعمار و استثمار مشغول است.
روز گذشته آقای کیانوش توکلی مصاحبه ای داشتند با دکتر محسن سازگارا (1) که بسیار خبرساز شده است (2).
امروزه به هر ترتیبی که اپوزیسیون رادیکال را بنگریم، درمی‌یابیم که نابسامانی و بحران او فرا تر از نمونه‌‌ی کشور ما می‌رود و سراسر گیتی را در بر می‌گیرد.
بدون وابستگی به هیچ گروه سیاسی شش سال به اتهام های سیاسی در ایران زندانی بودم و ددمنشی ها و بیدادها و شکنجه های رژیم جمهوری اسلامی را از نزدیک دیدم!
در سی سال گذشته دیدار هائی با بیژن داشتم. آخرین باری که او را دیدم در مراسم بزرگداشت آقای طاهر احمدزاده پدر گرامی رفقای گرانقدر چریکهای فدائی خلق، مسعود و مجید در پاریس بود.
وضعیت دردناک اقتصاد کشور ریشه اش در شیوه حکومتی است که بر کشور ما به زور زندان، اعدام و شکنجه اعمال شده است.
آیا مغز فرد از قبل برنامه ریزی شده یا شاید هم از طرف طبیعت زندگی انسان نوشته شده؟
گاه پریشان حالی بسیار جددی در درک مناسبات آذربایجان و کردستان یا مناسبات جنبش ملی ترک با جنبش ملی کرد وجود دارد.
1 کامنت