دیدگاهها

تقدیم به بی مردمی!
حاصل بمبگزاری انتخاری اخیر چابهار دو کشته بیگناه بود. یک سرباز سنی مذهب بلوچ از طبقه زحمت کش درزاده و دیگری یک شیعه.
9 کامنت
در طول تاریخ حاکمیت مذهب شیعه، مترسک سازی و اندیشه دشمن وهمی، به شیوه های عجیب و غریب رواج داشته است.
همانطور که تمامیت ارضی خواه آزاد است فعالیت سیاسی کند، همانطور هم جدایی خواه آزاد است فعالیت سیاسی انجام دهد.
آذربایجان با ادبیات سیاسی آشنایی بیشتری داشت، به جهانبینی و گرایش های گوناگون آن آگاه بود، بخشی از آن را در پروسه انقلاب مشروطه و بخش دیگر را از جنبش روشنفکری و سوسیال دمکراسی آموخته بود که از سوی...
مخاطب ما کور و کر و لال است...
Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
من مطمئن نيستم که تاريخ مشروطه را درست نوشته باشند. چون در کتاب های تاريخ مشروطه، استبداد صغير، بعد از استبداد کبير اتفاق افتاده است.
برخی معتقدند که اعتراض‌های اخیر در فرانسه همانند جنبش وال‌استریت است .
طرح "آمانوئل مکرون" رئیس جمهوری فرانسه برای ایجاد ارتش واحد اروپایی با عکس العمل تند و توهین آمیز "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا نیز مواجه شد.
پسر عشرت اخوت اعدام شد و خودش و شوهرش چند سال زندانی بودند و عروس وی نوشین نفیسی که باردار بود زندانی شد و فرزندش در زندان زاده شد، چند خویشاوند دیگر عشرت مانند سعید نفیسی، فهیمه اخوت و عزت طبائیان نی
سرمایه‌داری جهانی در مرحله امپریالیستی خود یکسری مکانیزمها و ابزارهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی (قمارخانه‌های بین‌المللی)، چاپ نامحدود دلار کاغذی و صدور آن، سویفت و غ
7 کامنت
دلیل تحجر فلسفه اروپا واپسگرایی، پسروی و رجوع دائم به قدیم یا بازگشت به گذشته و یعنی نشخوار دائمی فلسفه یونان در فلسفه اروپاست. چون معنی متداول تحجر ماندن یا "درجازدن" در گذشته است.
در تراژدی ایران چهل ساله ولائی یک کربلای بلند خونین تر و هولناک تر از صدر اسلام برپاست.
10 کامنت
شروع سال تحصیلی بود که معلم فقه فتوای در کجا نشستنمان را در سر کلاس صادر کرد
من بر پایه‌ی آگاهی گرفتن ازدیدگاها و دریافت های سیاسی اپوزسیون کشور، بویژه آگاهی از بینش سیاسی رهبران احزاب و سازمانهای سیاسی ایران، روزانه چند دقیقه ای به رادیوها و تلویزیونهای بیرون از کشور گوش فرا