دیدگاهها

نمی توان به نکاتی که آقای جهانبگلو نوشته است، اتکا کرد ودرموردشان نوشت. اینها همه شک برانگیز و تقریبا با واقعیاتی که ذهن یک انسان می تواند قبول کند، مغایرت کامل دارد.
این رژیم با جلوگیری از آزادی دسترسی به اینترنت به بهانه اخلاقی، هدفش جلوگیری مردم ازآگاهی بود. این رژیم از ماهواره ها و برنامه آنها هم در هراس است.
در یکی از رسانه های اینترنتی خبری آمده است که گویا محمود احمدی نژاد از طرف روحانیون بلند پایه قم پذیرفته نشده است.
برخی ازافراد اطلاعاتی رژیم درخارج ازکشورچندین جلد کتاب مینویسندوخودشان رادرمحافل مربوط به اینها افشاگرجمهوری اسلامی جاز ده ومدعی میشوند که سابقا مجاهد بوده ولی حالا مستقل میباشند!!
این درست است که نسل ما ، نسل فدا شده ای که نسل های بعد خود را قربانی کرد اما نسل ما به لحاظ تاریخی خوشحبت بود ، چرا که در تقاطع سه رویداد تاریخی پوست می انداخت ! آری!
بعنوان مثال جمهوري اسلامي را بنگريد: بيست و هفت سال است كه به آمريكا و انگليس لعن و نفرين مي فرستد.
جهان بدون آدرس، جهان بی فرستنده و بدون گیرنده است. آدرس نماد سمتگیری است. بدون سمتگیری رسیدن و یافتن از معنا ساقط می شود و جستن به گشتن بدل می شود.
دمکراسی مبتنی بر بازنمایی تنها در محدوده های قابل رویت معنا و کارکرد دارد. این به مفهوم از میان رفتن دمکراسی نیست.
عملکرد یک و نیم سال گذشته سایت نشان داد که ما مسئولانه به چیزی که خود نوشته ایم ، عمل کرده ایم ،کسانی که با سایت فرهنگ گفتگو آشنایند می دانند در طی یک سال و نیم گذشته بیش از صدها صفحه از نوشته های قدی
اما پایگاه اینترنتی آلکسا ( alexa.com ) کار پپژوهش را قدری اسان کرده است، بگونه ای که کاربر اینترنتی به اسانی به میزان تقریبی تیراژ سایت پی می برد و بر اساس سیستم رتبه بندی آلکسا می توان بطور نسبی و م
انقلاب شتاب یا شتاب انقلابات، آن گونه که ویریلیو نام نهاده است، پایان مشروعیت سنتی است که مبتنی بر تأمل و یا روشنفکران چونان دستگاه تإملی بوده است.
شعار محوری می تواند بعنوان مولفه ای ازمبانی ائتلاف طرح گردد.
درباره نئوليبراليسم بایستی خاطر نشان ساخت که اساسأ يك ايدئولوژي دوران صنعتي شدن ميباشد ، مثل ليبراليسم و انديشه هاي ديگر ، اما امروز مخالفين جهاني شدن مطرح ميكنند كه طرفداران گلوباليسم يا جهاني شدن ،
اینگونه است که سایت ها و ماهواره قهرمان دمکراسی در ایران هستند و احزاب و سازمانها سیاسی تنها با بکارگیری این ابزار دیجتالی است که می توانند در اینگونه حر کات موج سومی نقش داشته باشند .
_ دولت خاتمی در فضای نئولیبرالیسم مشاورین اش تنفس می کند و در راستای جهانی شدن حرکت کرده است ،اما اصطلاح طلبان حکومتی زمانی که مجلس را در اختیار داشتند، درک درستی از مقوله جهانی شدن نداشتند و در فضای