دیدگاهها

از لابلای پست های مجازی ام:
آمریکا در وضعیت یک امپریالیست پوسیده در حال سقوط است .. "دنیای قدیمی" که رهبر آن بود، قدم به قدم از صحنه خارج می شود. آسیا صعود می کند.
1 کامنت
ال زهر آگین شدن وسقوط هر روزه جامعه در تمام عرصه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی !
1 کامنت
ال زهر آگین شدن وسقوط هر روزه جامعه در تمام عرصه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی !
اینبار خبر از ترور نیست، بلکه خبر جلوگیری از اجرای تیم ترور جمهوری اسلامی در دانمارک بر روی تلکس های خبری آمده است. حکایت شوم این خبر نشان از افزایش ترور توسط وزارت اطلاعات در خارج از کشور دارد.
جستجو، که خودش را هنوز کاملا نگرفته و در حالت مایع و لغزان قرار دارد، از جائی آغاز میکند که اینها نباشند.در این مسیر از روی استیصال و نداشتن اطلاعاتی که هنوز به دست نیآورده اند، ممکن است به نزدیکتری
باید از آزادی و امکانات ارتباط و مبارزه در خارج کشور برای تقویت جنبش آزادیخواهی ایران حداکثر بهره را برد. به انتقادات و اظهار نظرات دلسرد کننده به مبارزه خارج از کشور اعتنائی نکنید.
گروه فاسد حاکم آخوندی، بخش های چاق و چله، و سرسپرده به ولایت و طیف های رفرمیست مذهبی رانده شده از آن " اصلاحطلبان" دیریست پی برده اند که نگهداری و بقای دکان دین دولتی از گزند آگاهی توده ای،
انحرافی که فراخوان های بی هویت فرشگرد در برپایی تجمع عظیم 7 آبان ایجاد کرد چنان بزرگ و نابخشودنی بود که جمهوری اسلامی حتی در خواب نمی دید بتواند با هزینه های میلیاردی، در برگزاری آن اخلال کند.
بحران گذار از شرایط توصیف شده امروز، در درون خویش نوزاد و انتی تز خویش را جهت گذار از بحران در حال زایمان میباشد. نوزادی که از درون این بحران زاده میشود، نظام ارزشی حاکمه امروزین را نفی می کند.
در زمان دموکراسی رستاخیزی پهلویان در تبریز, تنها (( ارمنی ها )) که اقلیّت خیلی کمی بودند می توانستند با زبان خود روزنامه و مجله چاپ بکنند و به رادیوخودشان گوش بدهند وبه مدارس و دبیرستان های بروند که
حکومت هنگامی دست و بالش در سرکوب باز است، که مردم متفرق، متزلزل و پراکنده هستند. راه خنثا کردن سیاست سرکوب، حضور عظیم، همدل و همصدا در سنگرهایی به گستره ایران است.
ما، جمعی از فعالین سیاسی ومدنی و خانواده های جان باختگان و زندانیان سیاسی، به رژیم نسبت به هر گونه خطر جانی برای هاشم خواستار هشدار می دهیم.
در این ویدو اینجانب کبانوش توکلی با مدرک نشان می دهم که در تاریخ 11 ژوئن 2018 به اطلاع امیر عباس فخر اور رساندم که فردی بنام" امین فدرین " احتمالا نفوذی اطلاعات رژیم است .
اقای تاج زاده متاسفانه نه درنگاه شما و نه در فرهنگتان ،والخصوص نوشته اخیرتان "راه برد بر اندازان..." من کوچکترین اعتقادی نه به مردم می بینم ، نه به کشور و نه به میلیون ها جوانی که مش