دیدگاهها

بعنوان کسی که به فن خلبانی آشنایی داره برای من جای تعجب بسیار است که در این روزگار و دنیای الکترونیک و دیجیتال یک هواپیما اشتباهی در فرودگاه دیگری به زمین بنشیند.
این محافل بهتر است قبل از سر دادن شعار نه شرقی نه غربی و سنگر گرفتن پشت جمهوریخواهی، خود را از آشفتگی سیاست های پانول وار میان براندازی حکومت اسلامی و استحاله (اقناع خشونت پرهیز و قطره چکانی حکومت به
ما در زمینه همکاری به دنبال دیوار ساختن نیستیم و می‌گوییم رقابت است و تضاد و سازش دو عنصر دموکراسی است و هر کدام را حذف کنید دموکراسی حذف می شود.
می‌گویند رهبران سیاسی در دو وضعیت متضاد نرمهای معمول حاکم بر سیاست پردازی را بهم می‌ریزند و بسی خطر ناک میشوند: نخست، زمانی که در اوج قدرتند، و دوم، هنگامیکه که در موقعیتی ضعیف و ناتوان قرارمی گیرند.
2 کامنت
اسماعیل بخشی باید روشنفکران، نخبگان و دانشگاهیان، هنرمندان و چهره های فرهنگی را به مناظره دعوت کند و در این مناظره، سکوت آنها در شرایط کنونی جامعه را به پرسش بگیرد.
غم و اندوه در ایران پایان ندارد و این ثمره بیش از چهار دهه حکومت استبدادی دینی -آخوندی است. یک هواپیمای هفتصدو هفت که نزدیک به پنج دهه از تولید آن گذشته( و از نگاه کارشناسان هوایی دنیا و نه کارشناسان
اکنون با رشد و عمیق تر شدن جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران، تمام آن شکنجه ها و تجاوزاتی که رژیم جمهوری اسلامی در این ۴۰ سال انجام داده است، تک به تک افشا می شود....ملت بیدار شده و هر روز صفوفش فشرده تر
عقل سلیم می گویدکه صف بندی های اجتماعی نه بر مبنای فکر و تقسیم ما بلکه بر اساس نیروهائی تعین می شوند که در میدان حضوردارند!
4 کامنت
تقدیم به زهرا نویدپورها
1 کامنت
مسایل « دموکراسی، عدالت اجتماعی، عدم تبعیض، اداره امور محلی، و حتی کاهش و لغو استثمار» از راه کار خودگردان و جامعه خود گردان، توسط خود « افراد جامعه»، که خواسته ها یشان است، « با متدهای نوی که خودشان
سرداران و سربازان امام زمان هنوز نتوانسته اند جلوی ِ چارتا پاپتی ِ سومالیایی که با دوتا کلاشنیکف پوکیده، دم به دقیقه راهزنی میکنند، کشتی میدزدند، آدم می کُشند و گروگان ایرانی میگیرند را سد کنند، حالا
مصدق با آشنایی ژرفی که با قوانین اساسی مشروطه های اروپایی و تاریخ آنها، بویژه اولین قانون اساسی فرانسه داشت، و با شناخت بهای گزافی که برای برقراری آنها پرداخته شده بود، و با دانش وسیعش درباره ی قانون
در این نوشتار به هیچ عنوان قصد نداریم به این بپردازیم کدام دین بر سایر برتری دارد و تنها قصد از این نوشتار بی لیاقتی یک به اصطلاح رهبر جاه طلب و سفاک است که دین اسلام را در دوران حکومت ظلمانه اش در اذ
1 کامنت
عادل محمدی
چگونه قابل توجیه است که صلاح‌الدین مازوجی بدون در دست داشتن هیچ دلیل منطقی و عقلانی حزب کومه‌له و رهبری آن را مورد هجوم قداره‌کشی بربرانه‌ی خود از سویی و از دیگر سوی بیانیه هوا کردن دارودسته‌اش قرار م
اين وضعیت رهبران امريكا و اروپا را بشدت نگران كرده و تصمیم گیری در رابطه با ایران را برای آنها بسیار دشوار ساخته است. همه ی آنها در تكاپو و بدنبال چاره ای