دیدگاهها

موضوع قدرتگیری روحانیت شیعه و ناموفق بودن نیروی آزادی، دمکراسی و جمهوریت در فلج کردن سیاست بسیج و سازماندهی پابرهنه گان فکری جامعه توسط روحانیت شیعه، همچنان زوایای ناشناخته ای دارد که تا هنگامی شناسائ
9 کامنت
نقش بازرگان و یزدی در ایجاد ودامن زدن به همذات پنداری جامعه باخمنیی و رو حانیت و روندواپسگرائی که خمینی و روحانیت نمادآن بودند درایجادنوعی کرختی اجتماعی نسبت به خطردرحال وقوع و در هم شکستن اخگرمقاومت
اعدام قصاصی: اینگونه اعدام در موارد "قتل عمد" بمورد اجرا گذاشته می شود.
من صحنه های سمپاشی آمفی تئاتر گوهردشت برای جلوگیری از بوی عفونت اجساد را نمی توانم تصویر كنم! نمی توانم احساسی را كه با دیدن انبوه دمپائی های زندانیان به دار آویخته شده به من دست داد بیان كنم!
1 کامنت
صدور حکم شلاق و تداوم و تکرار آن در احکام قضایی چیزی جز ارسال پیام نظام سرمایه به کارگر مبنی بر دم فرو بستن در برابر چپاول نانش نیست
سخنی که می توان با "جان بولتون" داشت اینست که شما یا مغزِ خر خورده اید و یا قرص هایتان را نَشسته میل کرده اید. اول اینکه اگر قرار باشد رژیمی چه در ایران تغییر کند مردم آن کشور هستند که تص
6 کامنت
امید طاهری
کوردهای ایران در صورت ایجاد مرجعیتی سیاسی و مشروع در داخل [که اراده و اقدامات عملی آن مشهود و مکانیسم اجرایی آن، اگرچه آهسته اما پیوسته در جریان است]؛ این ظرفیت را دارند تا مشروط به درک متقابل، تعامل
اگر حاکمیت ایران آن استعداد را ندارد که حقوق ملی خلقهای غیرفارس را اعاده کند، یا بایستی با مبارزه برای جمع آوری قدرت سیاسی به آن اندازه که کافی ست دست یابیم و یا راه سازش و استحاله را برگزینیم!
36 کامنت
اسلام یک دین توتالیتر و استعماری است و تسلط خشونتبارعربهای اسلامی بر ایران یک حاکمیت استعماری بود.
2 کامنت
دکتر یزدی متعلق به شاخه ای از سیاسی- کاران ایرانی است که در عصر دنیای دوقطبی-سرمایه داری و کمونیسم- پا به دنیای سیاست گذاشتند.
سفر مقامات نظامی ایران به ترکیه و دیدار با مقامات نظامی و سیاسی از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، بینالی ییلدیریم نخست وزیر و وزیر دفاع بگونه دیگری در ترکیه تفسیر شد، اردوغان در پی این دیدار گفت: مش
خود را جزء كوچكى از مخالفان برانداز حکومتی میدانم که از متجاوزان حمایت می کند؛ دستگاهی که جوانان را اعدام می کند؛ بر سر کوی و برزن، بساط دار می چیند؛ در رسانه های مزدورش تبلیغ مرگ مى پراكند....ضمانت پ
تاريخنگارى فارسى پُر از جعل و دروغ است.
7 کامنت
در باره نویسنده مقاله: مِاتیاس سدرهُلم- مورخ و پژهشگر تاریخ در سوئد میباشد.
اعمال سیاست یک جانبه گرائی چیزی جز بهره برداری از رانت ابرقدرتی و توسل بیشتر و مستقیم تر به زور و عوامل غیررقاتبی در اقتصاد و یا به عبارتی دیگر مداخله بیشترامرسیاست و دولت درمکانیزم های اقتصادی و مقاب
3 کامنت