دیدگاهها

از روزگار دردناکی که کوس ریاکارانه خمینی در نجف و نوفل لوشاتو برخاست در سراسر ایران و جهان پیچید و بسرعت در دل و زبان مردمان بپاخاسته ما سربرآورد و پیامش، که جز برای رستگاری و رهاسازی مردم از ستم شاه
منظور فراخوان:« ترامپ نباید کاری به حکومت ایران داشته باشد، ایران سوریه ای میشود، و ممکن است که مملکت ما از بین برود. مردم ایران خودشان کار سرنگونی را انجام میدهند.
1 کامنت
تلویزیون اندیشه: کنفرانس واشنگتن و تجاوز به دختران ایرانشهر
اعدام ناجوانمردانە محمد ثلاث و قبلا ریحانە جباری اگر موشکافانە ریشەیابی گردد ریشە در فرهنگ حذف ایرانی دارد. فرهنگی کە شعاع دایرە آن از غرب ستیزی آغاز و اینک بە دروازەهای تهران رسیدەاست.
6 کامنت
تبصره ی ماده ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق انتخاب وکیل را در برخی جرایم به طور کلی زیر سؤال برده است....قوه قضائیه ی جمهوری اسلامی در اجرای تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بیست وکیل را بد
هیچ کس حق ندارد بزرگترین سرمایه انسان را که همانا "زندگی" است بگیرد
سر حرفم هستم. اندیشه ی ایرانشهری به مثابه یافتن استانبول در قلب کویر لوت است.
9 کامنت
در شرایط موجود ایران به یک مدیر اختاپوس شکلی که بتواند همه و یا اکثر گروههائی توانا را سازماندهی و مدیریت کند مورد نیاز است، آیا با توجه به گوناگونی مطالبات و آمارهای اجتماعی از خواست اقشار مختلف امکا
محمد علی اصفهانی   ----- Mohammad Ali Esfahani
به بيان اريش فروم، مکاتبی که ميان خود با اديان، هيچ پيوندی قائل نيستند، می توانند فقط پوشش های ظريفی باشند کشيده شده بر اديانی به مراتب، ابتدايی تر از مذاهب قبايل سرخپوست.
آن چه که در ورای این بیانیه و لفاظی ها نهفته و در کنه و ذهنیت امضاء کنندگان لانه کرده، هشدار ونهیبی است به حاکمیت که اگرهرچه زودتر به خودنیایند بدانند که نه از تاک ماند نشان و نه از تاک نشان!.
مقاله دکتر علیرضا نوری زاده تحت عنوان "اندر احوالات خسن و خسین، دختران المغاویه" در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس واشنگتن نکات قابل تامل و پرسش برانگیزی را مطرح کرده است.
1 کامنت
وقتی شعارهای توخالی ضد آمریکایی از کسی چون اردشیر زاهدی شنیده می شود که همه چیز خود را به ایفای نقش پادو برای نتیجه بخش شدن یکی از بدترین و فاجعه بارترین زورگویی های خارجیان به ایران، یعنی کودتای آنگل
آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست
هدف آغازین همکاری انسان ها و راه رشد گام بگام دانش، آگاهی و فن آوری های تاریخی اجتماعی نوع بشر بیشتر بخاطر ستیز با فردگرائی ها و خودکامگی ها بوده