دیدگاهها

اگر آنکه دست فرح را می‌بوسد «احمد جنتی» نیست، یا کسی که بر سر سفره رنگین نشسته «عَلم الهدی» و امثال او نبوده، نافی ستم آنان به ساحت آزادی نیست. آن بیدادِ گران هرگز فراموش نمی‌شود.
تلویزیون "ایران اینترنشنال،" آنطوری که مدیران آن می‌گویند، قرار است یک شبکه ماهواره‌ای ۲۴ ساعته "سی‌ ان ان" ایرانی‌ باشد.
6 کامنت
وقتی میگویید آنهایی که رأی می دهند باید شرایط آنها را فهمید! پس تکلیف آنهایی که رأی نمی دهند چه می شود!؟
3 کامنت
نشان دادن مبنای تئوریک اشتراک نظرداعش و فقیهان رسمی و شریعت اسلامی، که نه فقط خلافت داعش که تفسیرو برداشت متون دینی و قران در حوزه ها و یا دادگاه های جمهوری اسلامی هم در اصل برآن ها استواربوده و حکم م
ما اخیرا چندین نامه در یافت کرده ام که از من خواسته اند، در باره تهمت زدن و توهین بی جا کردن به انسانهای بی گناه بیشتر بنویسم.
پس از پیمان وستفالی Peace of Westphalia که به جنگ‌های سی‌ساله مذهبی اروپا پایان داد، «دولت ــ ملت‌»های کنونی زاده شدند، داعش با عملکرد خویش به محصول پیمان وستفالی، یعنی موافقت‌نامه سایکس ـ پیکو، اعترا
چندی پیش دوستانی که ادعای پیکار سکولار دمکراتیک دارند، اما منش بورکراتیک آنها بیوقفه دست آنها رو می کند، پس از خلافکاری هائی در حرکتی موسوم به "جنبش سکولار دمکراسی ایران"، در سطح شورای دبیرا
1 کامنت
اين وطن را با استخوان و خشت جان ديگرى ها وطن خويش كرده اند!!!
14 کامنت
تروریسم به دو نوع خوب و بد تقسیم نمی شود. اکثر دولت ها، گروه ها و افراد مزدوران تروریست خودشان را خوب قلمداد می کنند و تروریست های مزدور دولت ها، گروه و افراد رقیب را بد.
آیا اگر بە روابط شکنندە و منفی ایرانیان با حوزە زبانی و تمدنی خود یعنی افغانستان و تاجیکستان بنگریم بە این نتیجە نمی رسیم کە ایران و ایرانی بجای فرهنگ جذب دفع میکنند؟
5 کامنت
بوی گند کل بساط فرقه ای و کثافتکاری کل موافقان و مخالفان درون و بیرون خیمهِ امامت خامنه ای درآمده است. فرهنگ خودمحور رهبر، بسان خمینی که می گفت: اگر همه بگویند نه، من می گویم آری!
2 کامنت
مسئولیت این گونه کشتار های بی رحمانه بر گردن متولیان جمهوری اسلامی است و به احتمال زیاد تکرار خواهد شد
2 کامنت
اما جز آنچه تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت به نظر می رسد رژیم حاکم بر ایران برنامه هایی کلان و فراتر از آنچه تا کنون بهره برده اند در سر منقوش داشته اند.
15 کامنت
تمام این گرفتاریها از دخالت دادن دین در سیاست و کشورداری سرچشمە میگیرد. با شرکت در انتخابات بی معنی و جا بە جا ساختن آخوندها از این مقام بە آن مقام دردی دوا نمیشود.
8 کامنت
بدون هرگونه روده درازی در این مقاله کوتاه در ایران گلوبال در سال 2014 این حملات را پیش بینی کرده بودم.
5 کامنت