دیدگاهها

بخش سوم از سلسه یادداشت‌های "روحانی، مهره ای حیاتی برای نظام"
نگوييد برگه هاى راى بگوييد برگه هاى بردگى
5 کامنت
من در تاریخ 6 ماه مه در رابطه با ترور سعید کریمیان و نمایش انتخابات در ایران با ساختن فیلمی اظهار نظر کردم متاسفانه بعد از یک روز با شکایت شرکتی بنام WediaCorp فیلم مذکور در یوتیوب عدم انتشار خورد
من رای نمیدهم به مفهوم این نیست که من درمیدان کارزار انتخاباتی شرکت نمیکنم، و یا من خشونت طلب هستم.
1 کامنت
اگر خواستار تغییر در ایران هستیم مسلما شرکت در انتخابات راهش نیست. در انتخابات شرکت کنید یا نکنید رژیم همین هست نه بهتر خواهد شد و نه بدتر.
9 کامنت
از آغاز استبداد مذهبی تا هماکنون در این رژیم ضدمردمی، بیشترین آسیب جبران ناپذیر را کارگران، نیروهای کارمزد، زحمتکشان، تنگدستان و خانواده های آنها متحمل شده اند.
1 کامنت
واقعیت تلخ این است که آقای روحانی یک روحانی شیعه است. شاید در مقایسه با بعضی ها کمی “اعتدالگراتر” می باشد که هست.
18 کامنت
اسماعیل عبدی، مردی است از تبار پاکان و قهرمانان جریان ساز، که از دهم اردیبهشت لب از غذا دوخته است، او افتخار معلمان ایران است، که نامش بر تارک تاریخ چونان خورشیدی می تابد
1 کامنت
تمام معدلات به نفع پوتین در حال پیشروی ست.
6 کامنت
انچه امروز پیش روی ماست از انچه در 88 سبز واقع شد خطرناک تر و بسی سهمگین تراست، امروز قاضی را به میدان اورده به عمد داعیه ریاست داده اند تا به جامعه فضای امنیتی و بازخواست را القاء و تحمیل کنند!
1 کامنت
بخش دوم از سلسه یادداشت‌های “روحانی، مهره ای حیاتی برای نظام” در بخش اول این یادداشت چگونگی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری گذشته بررسی شد و سپس دلیل اینگونه مهندسی و آوردن روحانی بیان گردید.
حکومت آکپ به امید تغییر قانون اساسی و تغییر بنیادهای رژیم ترکیه، و، علی رغم هشدارهای بسیار، دست به قمار بزرگ رفراندوم زد. ولی حتی نتوانست بخشی از طرفداران خود را به لزوم تغییر رژیم متقاعد کند.
همۀ ی ما مسئولیم.
نوشته اى كه مى خوانيد، از غالب انتقادهاى من روشن تر است. نا ظر دير آمد، اما خوش آمد!
3 کامنت

صفحه‌ها