دیدگاهها

به باور نگارنده؛ این طرح می‌تواند از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مقامات ارشد وزارت امورخارجه تسلیم گردد. فراتر از این با امعان نظر به پیشینه تاریخی جدایی «غیرملی» بحرین از کشورمان، تلاش به
امان از فردای سقوط رژیم و روزی که این قوم 72 ملت بخواهند برای مردم نسخه حکومتداری بپیچند.
آن پیشترهای کلکل آب، برق و اتوبوس مجانی کردن خمینی مکار بر بام کوتاه نادانی، تعصب و مردمفریبی سپری شد، و از آرزوی تکسواری ملاجماعت با بال مفت آسمان و ربودن دل مذهبی کارگران و زحمتکشان و تنگدستان 40 سا
2 کامنت
محمد علی اصفهانی   .....   Mohammad Ali Esfahani
شکنجه، حاکم شرع، قصاص، حدود، تعزيرات، شلاق، دار و... همه و همه، فرعند.
صدای فریادی ما را برجا میخکوب می کند: "تکان نخور! اگر حرکت اضافه ای بکنید شما را به گلوله می بندیم!" دو فرد مسلسل به دست به سمت من و همسرم نشانه گیری کرده اند!
ما امروزه به وضوح شاهد آن هستیم که توانمندی و تاثیرات سیاسی و اعمال قدرت گرانه "قدرت های نرم" چندان هم کمتر از نیروهای اعمال قدرت سخت و خشن سرکوب آشکار و علنی نبوده، بلکه در خیلی موارد از آن
این رژیم هدفش این بود که خلیج فارس را به خلیج اسلامی تبدیل کند که نتوانست.
2 کامنت
کیانوش توکلی به "جعل سخنراني پوتين" و "كشته شدن ٦ نفر در تویسركان" واکنش نشان داد اظهارات وی در این رابطه می تواند به عنوان شاخصی موثر در رویکرد رسانه ای برخی اپوزیسیون از جمله آمد
1 کامنت
اخیرا پیمان نامه ای (کنوانسیون) بین پنج کشور پیرامون دریای خزر- دریای مازندران، دریای کاسپین- منعقد گردید.
"حاکمیت" ، آن نیروئی است که این نظم سیاسی و اجتماعی را "سازمان" داده و می دهد۔ برای اینکه یک جامعه سیاسی بتواند به حیات خود ادامه دهد، وجود يک منبع و يک قدرت عاليه
انچه امروز برای علما دین در عراق از اصولی‌گری باقی‌مانده است، استدلال و منطق است که شیرازه مکتب سیستانی را تشکیل می‌دهد.اما آنچه از اصولی‌گری برای زمامداران ما مانده، اعمال خشونت است.
آلترناتیو جمهوری ایرانی قادر است هدفمند و آگاهانه از خاستگاه داد، دمکراسی و لائیسیته راه انحصارطلبی شیخ و شاه و نژادپرستان و قبیله گرایان را سد کند؛ مشروط به اینکه از هم اکنون به چتر ملی جنبش برانداز
3 کامنت
می توان این رویکرد را به استعاره «رو به خارج -اروپا - و بلوک روسیه و چین- و پشت به مردم» خواند.
آیا منافع اقتصادی جامعه فارس عامل اصلی ممنوعیت زبان مادری و استعمار فرهنگی نیست؟ پس چیست؟ منافع اقتصادی کدام ملتی در پشت این استعمار فرهنگی خوابیده؟
Immanuel Kant 1724- 1805 تئوری” سازماندهی خودکار” کانت هم بعدها در قرن بیست در حوزههای زیست شناسی، جامعه شناسی، و فیزیک مورد توجه و استفاده قرار گرفت.