دیدگاهها

از آزادی روزه خواری و روزه داری دفاع کنیم! برای پشتیبانی از “آزادی روزه خواری و روزه داری” که مصداق دفاع از آزادی اندیشه، آزادی دگراندیشی، آزادی دین ناباوری، و ازادی همه ادیان است، همصدا شویم! بذر ر
5 کامنت
نیروی متشکل و مسئول برای تأمین اتحاد عمل، نیرویی که با منطق قوی اتحاد عملی دموکراتیک بتواند با اقبال بخش های هرچه وسیع تر جامعه روبرو گردد، شرط نخستین پیشرفت مبارزه ی قاطع بر ضد رژیم ورشکسته ی جهل و ز
گرچه استبدادِ زیر پرده دین، بزرگ‌ترین خطر برای ایران و ایرانی است اما برای زیرسؤال بردنِ آن نباید به روش‌هایِ پلید متوسل شد.
1 کامنت
تصور شما اين است كه مبارزه ى ما را به لجن كشيده ايد اما روزى همين مبارزه و ايستادگى ما شما را از لجنزار درونتان بيرون خواهد كشيد و نجاتتان خواهد داد.
10 کامنت
حکومت اسلامی، جامعه ایرانی، محیط زیست و سرمایه های معنوی و مادی کشور را تباه کرده و انتظاری هم از این نظام نکبتبار نبوده و نیست!
7 کامنت
اینروزها بار دیگر نیروهای ضد آزربایجانی با استناد به پرونده های ساختگی سازمان مخوف ک جی بی, در صدد تخریب شخصیتهای آزربایجانی بمنظور استتار دستاوردهای آنان هستند.
11 کامنت
Mohammad Ali Esfahani      محمد علی اصفهانی
چند نوع خمينی داريم. و از هر نوعش يک زوج. يک زوج که در عين تضاد صوری، هر «فرد»ی از آن، «فرد» ديگر را تکميل می کند، تعريف می کند، و توضيح می دهد.
5 کامنت
براى من زندگى مبارزه نيست بلكه مبارزه زندگى است!!!
11 کامنت
دروغگویی یکی از ویژگی های رهبران سیاسی است.
از انقلاب در مفهوم رایج، به عنوان یک تحول ساختاری در زمان بسیار کوتاه یاد می‌ شود. به ویژه، گسترۀ آن که تمامی ارگان های اجتماعی را متاثر می‌ سازد، یک جنبۀ استثنایی‌ دارد.
2 کامنت
انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان برگزار می کند. رواداری Toleranz سازگاری وناسازگاری سرشت آدمی با رواداری سخنران: احد قربانی انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیش
در مناسبات بین المللی برای نشان دادن نقش قدرت های برتر در تدوین سیاست های بزرگ جهانی و نیز جایگاه فرودین دولت های کوچک، میز بیلیارد را مثال می آورند.
1 کامنت
: تشکیل و تأسیس سپاه پاسداران هدف سرکوب داخلی را دنبال کرده و می کند.
پرونده تمامي ايرانيان در جهان را دوباره بررسي كنيد!
4 کامنت
درکِ تأثیر جامعه بر سیاستهای دولت، عامل اصلی حضور گسترده مردم در انتخابات در دمکراسیهای پیشرفته جهان میباشند.
5 کامنت