دیدگاهها

فضای سنگین و سکوت مرگباری بند را به خود گرفته بود، ما بند به بند و زندان به زندان سال های طولانی را با آنها گذرانده بودیم، من و یکی از دوستانم که بغضی سنگین از رفتن این گونه آنها داشتیم آن شب به سختی
رژیم ایران در مقابله با فشارها و تهدیدهای دولت ترامپ، رویکرد خود را بر مبنای شکاف های فزاینده بین آمریکا و اروپا و دیگرقدرت های مهم جهان حول دو رویکردیک جانبه گرائی و چندجانبه گرائی کوک کرده است.
اما آیا در چارچوب تفکر شوونیستی ـ ایرانی اصلا کوچکترین روزنه امیدی باقی بوده و هست که شماها خیلی ساده مبارزه ملیتها را به تجزیه طلبی متهم می کنید؟!
و بردگان بندهایی برای رهایی...
منطقه عربی اهواز، و کمیت جمعیت عرب آن در مقایس با جمعیت ایران و بویژه محصور بودن این خلق در منطقه بسیار حساس نفتی، جنبش سیاسی خلق عرب را تا حدود زیادی در اتخاذ تاکتیک ها و استرائژی مستقل محدود تر میکن
آقای رضا پهلوی به رغم مخالفت با سلطنت و دوپهلوگویی های شما درباره جمهوری (1)، سه ماه پیش وقتی از جمهوریت دفاع کردید، از رهبری شما حمایت کردم (2)، اما خیزش مرداد ماه که عظیم تر از خیزش دی ماه 96 بود نش
2 کامنت
قدر مسلم حالا دیگر آقای ترامپ نه تنها آمریکا را ملک متعلق به خودش، سازمان ملل را هم خانۀ پدری خودش تلقی میکند و وقتی واژه هائی چون عشق و کهکشان بشریت و الهام وازین قبیل مقولات را بر زبان میراند، حداقل
این حادثه شوم قلب همه ایرانیان را خونین کرد. ما همه برای شهیدان این خیانت بزرگ به سرزمینمان می گرییم و به بازماندگان شهیدان اهواز دل آرامی میگوییم.
«به گمان ما اینگونه اعمال تروریستی جز تشدید خشونت و فضای امنیتی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت، چون چرخه خشونت خلاف منافع و امنیت ملی و در نهايت به ضرر مردم ایران است.»
اگر هدفی روشن پیش روی جامعه گذاشته نشود، هدف‌های رذیلانه از هر گوشه سر بر آورده و این خلاء جانکاه را پر خواهند کرد.
... علیرغم ادعای طرفداری از «سکولاریسم سیاسی» در واقع مخالف سکولاریزاسیون جامعه بوده و در نهایت خواستار یک قدرت سیاسی دینی است.
فهرست ۱۲ نفره ی منتشر شده مورد موافقت من نیست....ملت ایران چاره ای ندارد جز رفتن به سوی یک انقلاب رهایی بخش که هدفش تنها آزادی و دموکراسی است....ملت ایران در سایه ی آزادی و دموکراسی به تمام آرزوهایش خ
بیش از یک دهه پیش، برخی از هواداران "دمکرات های سوئد" که درآن زمان تنها از پشتیبانی نیم درصد از آرا برخوردار بودند، کوشیدند تا یکی از جلسات سخنرانی مرا به اغتشاش بکشند.
پرسش ها شروع شد که‌ چطور وارد شهرداری شدی؟ فعال سیاسی ضدانقلاب حق کار کردن در ادارات نظام را ندارد ....
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. می جنگیم، تا روزی که همه ی شما جنایتکاران محاکمه و مجازات شوید