دیدگاهها

زنده باد جمهوريت و دموكراسى.
چهل سال است که ایران و ایرانیان در کوره اسلام سیاسی می سوزند. برون رفت از شرایط کنونی مستلزم آگاهی سیاسی، نشانه گیری ستون های قدرت حاکم و اقدام ملی می باشد.
در مطلبی که اخیرا به امضا شخصی بنام «ش.ک.ت.» رسیده و توسط «پ.
2 کامنت
مجاهدین بلحاظ برنامه وساختاروسرشت خودنسخه بدلی نسخه اصلی است که برطبق آن چندین دهه است که مردگان برزندگان حکم میرانند.حال،تحقق سودای حکم راندن نسخه بدلی برزندگان را درحالی که نسخه اصلی خودبه انحطاط و
کسانی که از سوی جمهوری اسلامی به عنوان نمایندگان کارگران ایران به نشست سازمان جهانی کار فرستاده می شوند، نماینده ی کارگران ایران نیستند، بلکه نماینده ی تشکل های دست ساخته ی حکومت هستند که ربطی به ما ک
سخنی افشاگرانه با امید نادان ء دروغگو و بقیه مامورین معذور جمهوری اسلامی
2 کامنت
شرکت نایک در آستانه جام جهانی بازیکنان تیم ملی ایران را تهدید نموده از تولیدات آنها محروم می باشند! خب کجای این تصمیم منصفانه و به سود مردم و نمایندگان ایشان در ره آورد بزرگ جام جهانی است؟ جام جها
آتلانتیک از بحران 2002 بعنوان وسیله ای استفاده کرد. در ترکیه، سیستمی اقتصادی که نه براساس تولید، بلکه بر اساس قرض و وابسته بخود، بوجود آورد. ضعیف، محتاج به خارج، و اقتصادی شکننده.
1 کامنت
مقایسه ای اجمالی مابین ریالِ ایرانی و پوند یا لیره سوری
نگاهی به “همپیمانی ملی جمهوریخواهانه برای برچیدن حکومت اسلامی و استقرار جمهوری ایران” هرگاه جامعه ایرانی دچار تلاطم و آماده خیز علیه حکومت اسلامی میشود، گرمای شور پیکار مردمی، حلزون های سیاسی وارفته
2 کامنت
اگر در سال های اخیر، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای سازمان یافته داخلی خود، پروژه نفوذ در میان اپوزیسیون را اجرا می کرد، اکنون این دست از عملیات توسط افرادی از داخل اپوزیسیون صورت می گیرد که هیچک
اگرعبدی نمی داندکه یک رژیم باازدست دادن پایگاه حمایتی خوددرجامعه ومنزوی شدنش ازیکسو وفعال شدن آنها درقطب مخالف چه معنائی دارد وچه میتواند برسررژیم بیاورد،بهتراست که یک باردیگرتاریخ ویا درس نامه های جا
آمریکا از این تحریم ها و تشدید آن ورشکست کردن اقتصاد رژیم و ار کار انداختن توان رزمی آن را دنبال می کند . برای آمریکا ثابت شده است که ایران
طغرل سلجوقی:«ما مردمان نو و غریبیم، رسم های تاجیکان ندانیم» از زمانی که طغرل سلجوقی(حکومت1037-1063 میلادی) با سه هزار سوار زره پوش، با کمانی زه کرده که در بازو افکنده بود، با قبای ملحم(بافته از ابریش