دیدگاهها

مریدان سیدابراهیم رییس السادات(رئیسی)، این مسأله را عنوان کرده‌اند که «هیچ سند و حکمی از امام یا یکی از مقامات قضایی مبنی براینکه ایشان حکم قضایی صادر می‌نمود ارائه نداده اند چون وجود ندارد…. آقای رئ
اگر گاسپارینسکی ها در تلاقی زبان و دین تازه رسیده موفق به ایجاد اتحاد در بین اقوام مورد نظرشان نشدند، می بینیم که اتحاد چه ساده با تمسک به تجارب مشترک تاریخی که در مخزن خاطرات ذخیره شده اند، کسب میشود
اگر قرار باشد ما همه چیز را انفعالی ببینیم، هیچ لزومی به حرکت و کسب فهم و آگاهی نخواهیم دید .
انتخابات به زبان ساده در هر کشوری به معنای وجود چند گزینه و انتخاب آزادانه مردم به رای خود از میان آنهاست .اینروزها شاهد گرم شدن دوباره تنور نمایش انتخابات فرمایشی یا بهتر است بگوییم انتصابات در ایران
1 کامنت
من به روحانی رأی می‌دهم، نه برای اینکه از میانِ «بد و بدتر»، بد را انتخاب کرده باشم، بل به این سببِ ساده که در اوضاع و احوالِ داخلی و بین‌المللیِ کنونی، فردی شایسته‌تر از او را برای مقام ریاست جمهوری
9 کامنت
آیا چنین انتخاباتی را می توان جز یک نمایش شعبده چیز دیگری شمرد؟....شرکت مردم در چنین شعبده ای باید تحریم گردد؛ ....جای هیچ تردیدی نیست که این روش، چنانکه در کشورهای دیگری دیده شده است، با ادامه کاری و
بخش اول به موصوع اقلیت های قومی ایران می کشد و خانم جیلانی و نوری علا دو استراتژی متفاوت ارائه می کنند :نوری علا، تم " سکولار -دمکرات " را در یک جامعه چند اتنیکی مطرح می کند در حالی که خان
6 کامنت
باز اگر باشد سپید و بی‌نظیر چونک صیدش موش باشد شد حقیر
14 کامنت
نامه به کنگره، یا آنچه «وصیتنامه لنین» خوانده می‌شود بخش اندکی از نامه‌ها(سه نامه) و یاداشت‌های اوست که تقریر کرده و با نظارت همسرش - نادیا کروپسکایا - منشی وی «ماریا وولودیچوا» به رشته تحریر درآورده‌
2 کامنت
دلایلی برای عدم شرکت در انتخابات
2 کامنت
اگربشکل نیروی فشاربه سیستم ونه این یاآن حناح، وحمایت ازبرخی مطالباتی که خصلت ترقی خواهانه دارنددربیرون ازقدرت ومشارکت درآن عمل کنندآیاراندمان بهتری برای چپ وجنبش نخواهندداشت وبجای پراکندن صفوف چپ وکار
آزادی اندیشه و عقیده، به مفهومی دیگر آزادی بیان ابزاری است جهت رساندن اندیشه و عقیده ای متفاوت به دیگران، که معیاری اساسی برای سنجش میزان دموکراسی درهر جامعه ای بحساب می رود.
پخش بخش دوم فیلم "بگم؟، بگم؟"! با نام "بِگام؟
اگرچه وطندوستان و دموکرات های ایرانی با هرگونه دخالت قدرت های خارجی برای تغییر نظام کشورشان به شدت مخالف اند، اما در همان حال هرگونه خوشرویی همدستانه نسبت به این رژیم یا طرح هایی از نوع همکاری با آن ر
حوادث اخیر دقیقا شباهتهای زیادی به دوران و دهه پنجاه را داراست.در نیمه اول دهه پنجاه با فشارهای فزاینده امریکا برهبری دموکراتها به حاکمیت پهلوی رژیم شاه مجبور شد برای کاستن این فشارها به امریکا باج ده
5 کامنت

صفحه‌ها