دیدگاهها

پیش پیغان هایی (پیش فرض هایی) که بر آن ها این هُشدار استوار میباشد، باورهایی میباشند که میگویند: " 1) ایران هنوز راه درازی تا فَرآوریِ (تولید) بُمبِ هسته ای در پیش دارد.
چه میشود اگر درین بیستمین سالگرد( جنایت بزرگ سراسری علیه انسانهای ایرانی )جمعیتی حداکثر 500نفره از زندگان و جان بدردگان این جنایت /علیرغم طیف وتفکر سیاسیشان 24 ساعت از وقت خودرا برای سفر وترتیب یک تظا
عفریته جنگ بار دیگر ،در منطقه ای نه چندان دور از مرزهای ایران، انسان های مظلوم را به خاک وخون کشید.
اکنون پرسش اینجاست که ارزش ِ این جُنبش ِشهروندی که آغاز شده است در رویدادهایِ ساستاریکِ (سیاسی) ایران به چه اندازه میباشد؟
آمریکا زمان ِزیادی از پذیرفتن ِهُودِش ِ (حقانیت) دولت هایِ ایرانیِ پس از انقلاب سر باززد، ولی سیج هایِ (خطرها، risks) گُستاخیِ هسته ایِ امروز ِایران، که ما با آن درگیر هستیم، هماهنگ با پیوس هایِ (انتظ
در واقع تسلط بر منابع نفت و انرژی جهان گرهگاه اصلی نزاع کنونی قدرتهای بزرگ با یکدیگر است که چنین آشکار و خصمانه در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند تا برای حفظ موقعیت اقتصادی خود در بازار جهانی در اندیش
اسلام سیاسی و ایدئولوژیک که افراد در بالا مذکور پرچم دار آن بودند، برآیند جهان بینی ایرانی و نتیجهء تقاطع اندیشه پردازی و اندیشه ورزی جامعهء ایرانی نبوده و نیست، بلکه نشأت گرفته از جنبش اسلامگرایی بنی
امروز اگر بگوییم که در شهرهای بزرگ و خصوصا تهران سر هر چهاراه و میدان و در هر خیابان و بلوار و کوچه یک گشت ارشاد و بسیج و سپاه و نیروهای انتظامی و لباس شخصی وجود دارد بیراهه نرفته ایم و نگفته ایم.
دوران آرزوهای زیبا بسرآمده است . درفضای بسیارپیچیده، غامض وانفجاری کشورهیچکس قادربه برداشتن گامهای بزرگ نیست. خاتمی بهترین گزینه ماست، سیاسی ترین وعملی ترین گزینه ماست.
من انتقادات زیادی به شیرین عبادی دارم. اما اینبار هیچ اشکالی به حرفهای او نمیگیرم. شیعه بودن او تنها به خودش ربط دارد و خیلی هم صریح گفته که از حقوق شهروندی بهاییان دفاع میکنه.
آن گُزارشگر ِ ایرانی گفت: "اسد نیامده بود تا میان ِایران و آمریکا میانجیگری کُنَد.
اغلب شاهد برپائی همایش گردهمایی و یا کنفرانس و سیمینارهایی از طرف اپوزیسیون ایرانی در کشورهای مختلف هستیم.
بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج زندانیان سیاسی علیجان گرایی 50 ساله و فرزندش محسن گرایی 33 روز است که در سلولهای انفرادی شکنجه گاهی که توسط علی حاج کاظم رئیس زندان در بند 1 بر پا شده تحت شکنج
27 کشور ِهموندِ اروپا امروز در یک بیانیه که در تارنمایِ آن در بروکسل بیرون آمده است، بازگو کردند: " دولت هایِ اروپایی باید که فشارها بر ایران را با جلوگیری از دادن ِ کمک هایِ بازرگانی در راستایِ
عدم ارسال مقاله توسط الاهه بقراط ؛ شکوه میرزادگی ؛ دکتر اسماعیل نوری علاء ؛ محسن کردی و دیگران به ایران گلوبال بهیج وجه یک توطئه از پیش طراحی شده نبوده است بلکه این عزیزان از ابتدای شروع کار سایت با ع