دیدگاهها

شما به‌ حق سخنان کلینتون در حمله‌ به‌ ایران را به‌ نقد کشیدی و به‌ آن بر خورد میکنید کاملأ به‌ جاست ولی جناب من میخواهم بدانم شما چند بار مقاله‌ نوشتی در مورد اینکه‌ رئیس جمهور ( ایران) در 2 سال گذشته
از صدای المان و مصاحبه گرش تعجب نمی کنم آنان مزد می گیرند تا منافع کشور المان تامین شود و در نتیجه تعداد خارجیان بخصوص از خاورمیانه کمتر شوند.
مدرنیته دیگر، حتی از رواداری (تولرانس) برگذشته است و به تشویق دگرباشان برای نگه
داری و نگاه
بانی از فرهنگ و زبان خود رسیده است.
هنوز شکوفه هائی که قرار بود در "بهار آزادی" شکفته شود نشکفته بود که سرکوب دگر اندیشان ایران در دستور کار آخوندهای مکّار و تازه به قدرت رسیده قرار گرفت و نام هادی غفاری در آنزمان به نام آشنائ
_ اتفاقا هزار و دویست اندی سال و بیشتر، ایرانیان مسلمان بودند و حالا عده-ای به اصطلاح روشنفکر به این نکته پی بردند که ایرانی بودن با مسلمان بودن تناقض دارد!؟ ببینم ابومسلم چه دینی داشت؟
حال در شرایطی که یک بحران جنگی منطقه را فرا گرفته است ضروری است در اقدامی فوری جهت ممانعت از بروز جنگ، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و رهائی ازاستبداد سیاه جمهوری اسلامی با یکدیگر هم پیمان شویم.
نكته مهمی كه در این سند از بهشتی نقل شده این است كه «رهبری انقلاب تصمیم گرفته است كه با آمریكا و غرب به صورت دوستانه و مثبت برخورد كند، ولی آنها عمیقاً ظنین باقی می‌ماندند نگرانی سوم او در زمینه قطعا
جنبش دانشجويي ايران از سال 72 فعاليت دوباره خويش را آغاز كرد كه در قياس با جنبش دانشجويي آذربايجان 4 سال ديرتر به حركت پرداخته است.
حکومت اسلا می ا زهمان آغاز به قدرت رسیدن خود به تبدیل اتحادیه ها و سندیکاها کار گری به دستجات مذهبی همت گماشت .
اینکه می گویند ای ایران مرز پر گوهر، دروغ است!
ایرانیان خارج از کشور حق دارند که به ایران رفت و آمد کنند و در این رابطه نباید مانعی از طرف جمهوری اسلامی برای آنها ایجادشود ولی گویا خود این هموطنان عزیز این را حق خود نمی دانند و لطفی از سوی جمهروری
شکست اردوگاه سوسیالیستی و گندی که جمهوری اسلامی به هست و نیست آن مردم زده
است، بسیاری از مارکسیست
های دین
خو و کین
خو (و همة مارکسیست
ها البته دین
خو و کین
خو نیستند.) را به تکاپوی کسب هویتی دیگر اندا
دلیل بی اعتمادی مردم نسبت به اپوزیسیون و پراکندگی در بین اپوزیسیون نتیجه دوگانه گویی ها و تزلزل جامعه سیاسی در برخورد با نهاد دین، ارزشهای دینی و حاکمیت دینی در کشور بوده است.
اخیرا سایت ایران گلوبال شباهت زیادی پیدا کرده است به بحث های روبروی دانشگاه تهران در سالهای 57 ،58 ،59 واوائل60 که هرکسی از تلاش فکری و توشه ائی که اندوخته بود می توانست آنجا عرضه نماید.خوبی ایران گلو
می
توان از سطوح گوناگون آگاهی سخن گفت؛ اما، جهان امروز با همة تنهائی و انزوائی که بدرود با جهان
های کهن به همراه دارد، ما را فرا می
خواند که تکلیفمان را با آگاهی
های کاذب روشن کنیم؛ و چیست این آگاهی ک