دیدگاهها

بیش از ۲ هفته است که با بازداشت دانشجویان در شیراز اتفاقات ویژه ای در دانشگاه شیراز و در قبال جنبش دانشجویی در حال شکل گیری است.
بنا بر يک سنت طولانى، عمل‌كرد رؤساى جمهوری آمريكا در پايان ۱۰۰ روز اول، پس از رسيدن به قدرت، مورد ارزيابى رسانه ها و قضاوت افكار عمومى قرار می گيرند.
زنان بخت برگشته ای که حرفی نمی زنند جز اینکه من برابری حقوقی با مردان مملکتم می خواهم را احضار و بازداشت می کنند و حکم شلاق و زندان برایشان صادر می کننند.
رویداد مهم این هفته به نحو کم‌سابقه‌ای توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.
يكی از مسايل مهم قابل بررسی درعلل عقب ماندگی ايران در كنار عوامل بسيار خرد و كلان، عينی و ذهنی، تاريخی و عصری، و در نهايت ملی و فراملی، پرداختن به خصايص و تضادهای فرهنگی است
اما فراموش نکنیم این اولین باری نیست که انسانهای مبارز و مُتعهد، در ابراز عقیده ‌شان در چنین شرایطی قرار می‌گیرند.
کورش کبیر هزاران سال پیش از خداوند خواست که ایران زمین را از دو مصیبت بزرگ ایمن بدارد، یکی از آن دو مصیبت خشکسالی بود و دیگری دروغ.
در روزهای اخیر خبر سنگسار سه نفر كه در هفته اول دی‌ماه در گورستان بهشت رضا در مشهد انجام شده منتشر گردیده است.
کورش کبیر هزاران سال پیش از خداوند خواست که ایران زمین را از دو مصیبت بزرگ ایمن بدارد، یکی از آن دو مصیبت خشکسالی بود و دیگری دروغ.
از نظر قانوني هيچ مقامي حق ندارد تلفني دستور پلمپ جايي را بدهد. مضافا بر آن اگر هم قرار باشد مقامي، محلي را ببندد فقط با راي دادگاه، آن هم بعد از قطعي شدن مي تواند اين کار را بکند.
در ارتباط با سخنان حسین شریعتمداری که بظاهر شغل مطبوعاتی دارد و مدیر مسئول کیهان میباشد ولی در اصل به شغل اصلی مورد علاقه خود ، بازجویی و ترتیب دادن اعترافات تلویزیونی برای فعالین سیاسی و مدنی مشغول م
توده های چند صد میلیونی با ناسیونالیسمی استوار بر کمینه ای از رفاه اقتصادی و البته فقدان هر گونه آزادی در معنای متعارف و پذیرفته شده ی آن، بدبین ترین مفسران را نیز به سکوتی آغشته به شگفتی واداشته اند.
فلسفهء سیاسی مناسب با این برهه از زمان یک حرکتِ گروهي وسیع کنزرواتیو و یا یک بینش نئوکنزرواتیو ملّي ایرانی هست، که علاوه بر آنکه با دموکراسی و عصر مدرنیته و گلوبال امروز سر ستیز ندارد، در قدم اوّل جغر
برای دست یابی به دموکراسی، می بینیم که پرنسیپ فدرالیسم قطره ای از این دریاست، و بحثی که از سوی احزاب و سازمانها و افرادی مانند آقای "سام قندچی" در این زمینه مطرح میشود، از زاویه و روزنه ای ت
باکونین درمخالفت با ماکسیسم گفته بود: " من از کمونیسم متنفرم چون آن نفی آزادی است و هیچ موضوع انسانی بدون دفاع ازآزادی وجودنخواهد داشت"