دیدگاهها

می
توان از سطوح گوناگون آگاهی سخن گفت؛ اما، جهان امروز با همة تنهائی و انزوائی که بدرود با جهان
های کهن به همراه دارد، ما را فرا می
خواند که تکلیفمان را با آگاهی
های کاذب روشن کنیم؛ و چیست این آگاهی ک
برای انسان بودن یک شرایطی لازم است.
من دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم. یکی از دوستانم این سایت را به من برای مطالعه پیشنهاد کرد و من مدتی است که به نظاره مشغولم.
بدین ترتیب گلنر و همه کسانیکه در صدد توضیح دادن مسئله ی ملیگرائی با استفاده از یک تئوری جهانشمول هستند و یا اینکه بر کلی و عمومی بودن توضیحات و یا قرائت خود از ناسیونالیسم اصرار می ورزند همانند همسانا
باندبازان معروف بار دیگر لینک مقاله شما را که در هفتان درج شده بود حذف کردند.
آیا به راستی قاضی حداد مذهبی
ست؟ یعنی آیا او به عقوبتی آن جهانی اعتقاد دارد؟ شاید هم.
چه کسی این فاچعه را بر سر ملت آورد جز خود ملت ؟ چه کسی مسئول اوضاع امروز ما است جز خود ما ؟ لعنت بر هر کسی یا عاملی که مانع اپوزسیون است . از این فرصت برای آزادی ملت بهتر وجود ندارد .
سلام بر تو «سحر» باد و ظهر و عصر و 
شبان. ندانم این که تو شاعر بوی و یا چوپان؟ ز پشت کوه رسیدی دوان دوان به فرنگ. که در فرانسه چرانی تو گلة گاوان؟ ................. آقا! دوست من!
با فروپاشی اتحاد شوروی و گسترش گلوبالیسم در جان سرمایه داری رویکرد نوینی در احزاب سوسیال دمکراسی اروپا بویژه سوسیال دمکرات های سوئد که جایگاه ویژه ای در جهان داشت پدید آمد.
بسیاری از آذربایجانی ها بودند که وقتی من به آنها می گفتم باید ریاضی، فیزیک، شیمی...
سه
شنبة پیش در اطاق فرهنگ گفت و گو، گفتم از یک دیدگاه استراتژی
نگر اگر نگاه کنیم آمریکا در صورت ادامة وضعیت کنونی، هیچ راهی جز حمله به جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
دوپارگی ِ تمدنی ِ ایرانزمین امری نیست که با دعا و صلوات ِ روشنفکران ِ دوازده امامی و به کوچه ی ِ علی چپ زدن های ِ چپ های ِ میهنی و تخلیه ی ِ تمدنی ِ راست های ِ میانه، که از ایرانزمین تنها نامی بی نمود
در مجموع، دوره ١۳۴١-١۳۵١ یکی از دوره های موفق نوسازی ایران میباشد.
آقای مهرآسا آنچنان از خواب و خیال دمکراسی در 1400 سال گذشته سخن می گویند که گویی در این 1400 سال این اسلام بوده است که مانع دمکراسی بوده اگر نه از همان 1400 سال قبل ما دمکراسی میداشتیم!!
همسنجی ِ دمکراسی ِ ناقص ِ پهلوی با فاشیسم ِ الهی ِ برامده از انقلاب ِ شکوهمند ِ رفقا، از روزن ِ فلسفه ی ِ سیاسی، یک شوخی ست، شوخی ای که فقط خود ِ رفقا می توانند به آن بخندند.