دیدگاهها

اعلام موجودیت “شورای نخبگان جبهه ملی ایران” برای پژوهش و شکل دادن به ایران آینده بدینوسیله موجودیت “شورای نخبگان جبهه ملی ایران” را برای پژوهش و شکل دادن به ایران آینده اعلام می کنیم.
اخیرا پیمان نامه ای (کنوانسیون) بین پنج کشور پیرامون دریای خزر- دریای مازندران، دریای کاسپین- منعقد گردید.
"حاکمیت" ، آن نیروئی است که این نظم سیاسی و اجتماعی را "سازمان" داده و می دهد۔ برای اینکه یک جامعه سیاسی بتواند به حیات خود ادامه دهد، وجود يک منبع و يک قدرت عاليه
انچه امروز برای علما دین در عراق از اصولی‌گری باقی‌مانده است، استدلال و منطق است که شیرازه مکتب سیستانی را تشکیل می‌دهد.اما آنچه از اصولی‌گری برای زمامداران ما مانده، اعمال خشونت است.
آلترناتیو جمهوری ایرانی قادر است هدفمند و آگاهانه از خاستگاه داد، دمکراسی و لائیسیته راه انحصارطلبی شیخ و شاه و نژادپرستان و قبیله گرایان را سد کند؛ مشروط به اینکه از هم اکنون به چتر ملی جنبش برانداز
3 کامنت
ای حرام لقمه هایی که مردم را می ترسانید که اگر اعتراضات شان به سقوط حکومت ننگین تان منجر شود ایران تجزیه خواهد شد! شما پیش و بیش از دشمنان ایران، ایران را تکه تکه کردید
1 کامنت
می توان این رویکرد را به استعاره «رو به خارج -اروپا - و بلوک روسیه و چین- و پشت به مردم» خواند.
آیا منافع اقتصادی جامعه فارس عامل اصلی ممنوعیت زبان مادری و استعمار فرهنگی نیست؟ پس چیست؟ منافع اقتصادی کدام ملتی در پشت این استعمار فرهنگی خوابیده؟
Immanuel Kant 1724- 1805 تئوری” سازماندهی خودکار” کانت هم بعدها در قرن بیست در حوزههای زیست شناسی، جامعه شناسی، و فیزیک مورد توجه و استفاده قرار گرفت.
جامعه نه تحت تأثیر تضاد ناسیونالیسم حاکم و محکوم، بل عمدتاً تحت فشار « تضاد طبقاتی، تبعیضگری( جنسیتی و مذهبی)، دیکتاتوری، محیط زیستی» که تضادهای فعال اند، به حرکت درآمده است. اینکه یکی بگوید « آذربای
غم انگیز است که مثلا شرکت هواپیمایی آسمان که در سال ۱۳۵۹ با ادغام شرکت‌های هواپیمایی ایرتاکسی، پارس ایر، ایر سرویس و هور آسمان تشکیل شده بود، در سال ۱۳۸۱ به جای بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی واگذار
آزادي خواهان، نويسندگان و نمايندگان رسانه های جمعی محکوم به زندان می شوند .
جنبش ضداستبدادی یکدست نبوده و با دوگفتمان و رویکرد اصلی و بالقوه متضاد و درحال شدن ( و البته بهمراه رقابت خرده گفتمان های درونی متعلق به هرکدام از ین دوطیف کلی) مواجه هست که توازن و نسبت آن ها و این ک
ورودیه ای بر پایان استعمارگری:
1 کامنت
سلطنت طلبان در پی چسباندن بختیار به سلطنت هستند؛ با این توهم که اگر با سوابق تاریخ شان نمی خواند، میشود کار را با حیله و دغل درست کرد.