دیدگاهها

از منظر تفکر من مبارزه برای سرنگونی حاکمان جنایتکار داعشی در ترکیه و ایران و سوریه و عراق سلیمانیه وتمام حکومتهای منطقه یکسان است.چون با سرنگونی یکی از انها بخشی از ملتهای تحت ستم در منطقه ازاد خواهند گشت و ازادی خلق کرد و یا بخشی از خلق در زنجیر کرد و عرب و سریانی و ... در سوریه ؛ ازادی خلق کرد و فارس و ترکمن و عرب و بلوچ و گیلک و عرب و.... سایر خلقهای این منطقه و سپس جهان را تضمین میکند.سرنوشت اینده حکومت های شورایی جهانی و کنفدراسیون شورایی منطقه ای از درون مقاومت شوراها در روژاوا تعیین میشود
پس از اوجگیری جنبش اخیر (دیماه ۱۳۹۶) دو طیف از نیروها و مفسران سیاسی آنرا مورد خطاب قرار دادند: یکی با افزودن خواستهای سیاسی خود به آن، به حمایت و دفاع از آن پرداختند و طیف دیگر با پیشنهادها و رهنمودهایش، به توصیه برخی از شعارهای انتخابی خود می پردازد و سعی میکند جنبش را به شیوه مورد نظر خویش محدود کند.
بررسی برخی از موارد فکری گروه دوم موضوع این نوشتار است
آقای الرئیس الجمهور دامت و برکاته
وقـتـی به سـر زمیـن نفـریـن شـده از زمیـن و آسمـان که نـام اش ایـران است تشـریـف فـرمـا می شـویـد جـان مـادرت یک وقت قـرارداد اقتصـادی 14 میلیـاردی که با کشور قطـر بستی با این اهریمنان نه بندی.
و اما پیشنهاد به شما جان برادر مایکرون!
برای اینکه دل این جلادان تاریخ بشریت را بدست آورید بد نیست با یک دسته گُـل آنهم نه هر گُلی، گُلی مانند گُل محمـدی...
در مورد ایران گفته شده "که سکولاریسمی شکل گرفته از پایین تازه در ۲۵ سال اخیر است که بوجود آمده و پیش از آن، متأسفانه، نه در اصلاحات اجتماعی نظیر کوشش های امیرکبیر و نه در انقلاب های اجتماعی نظیر مشروطیت، سکولاریسم در مرکز توجه رهبران فکری ایرانیان نبوده است"
در تاریخ ایران دخالت دین در دولت و دولت در دین وعدم جدایی این دو از هم، بویژه در یکصد سال اخیر، یعنی از انقلاب مشروطیت به این سو، صدمات سهمگین وغیر قابل جبرانی به حقوق مردم ایران وارد آورده است. وانگهی در سی‌ سال اخیر که حاکمیت دین و مذهب شیعه بر ایران فرمان میراند، رژیم جمهوریِ اسلامی به معنای واقعی‌ کلمه تسمه از گرده ملت ما کشیده است.


" بين فرابستگى و فروبستگى مرزهايى بيكران وجود دارد.
هويت در فراز اين مرزها قابل بررسى است. "
در سه هفته ای که از خیزش ۹۶ گذشته بسیاری در تشبیه دوران انقلاب ۵۷ می گویند که آیت الله سید علی خامنه ای که ۲۷ سال است پادشاه رژیم اسلامی است حتی مانند محمد رضا شاه آخرین پادشاه پهلوی نگفت که "من هم صدای انقلاب شما را شنیدم."
ما‌ها که در دیکتوری‌ها زیسته‌ایم می‌دانیم که دیکتاتوری در عمل به چه معنی است. اما این امر مهمی است که بدانیم که دیکتاتوری‌ها بر چه پایه‌هایی استوارند و چگونه و با چه توجیهاتی و با چه ابزاری قدرت خود را بر مردم تحمیل می‌کنند. این نوشتار به شاخص‌های مشترک دیکتاتوری‌ها و همچنین به انواع دیکتاتوری‌ها در جهان معاصر می‌پردازد.

علیرضا نوريزاده :حسيني چاقو كش ، روح الله زم خام و جوگیر

توضیح کیانوش توکلی :موضوع تشویق به خشنونت و ارسال اخبار دروغ بار ها از سوی ما و دیگران طرح شد. برخی از دوستان به من خورده می گرفتند که آمد نیوز و ری استارت با رژیم مبارزه می کنند و بسیار هم موثر هستند ، بهتر است سکوت کنم در واقع هم یک تناقض و یا دو راهی در مقابل اپوزیسیون ریشه دار و یا سنتی ایجاد شده است، محکومیت" نو رسیده "ها ما را در خط جمهوری اسلامی قرار می دهد و سکوت ما یعنی تایید دروغ های شاخدار و ..چنین سنادیو هایی ،سر انجامی چون تکرار "هخا" نخواهد داشت. با این وجود سکوت نکردم ،

انتشار از: