قومی-ملی

کوتاه اینکه من با توجه به بستر و ساختار اجتماعی، ظرفیت و توانایی مناطق مختلف و تناسب میان قالب و محتوا یا معرفت و متد به بررسی جنبش سبز و جنبشهای ملی می‌پردازم.
در شرایط کنونی، تجزیه عراق به سود ما نیست و باید کمک کنیم تا رخ ندهد.
طی سال‌های اخیر فشار بر علمای اهل سنت به‌ صورت شخصی و گروهی تشدید شده و ممانعت از حضور علمای اهل سنت در جلسات و کنفرانس‌های بین‌المللی یکی از نشانه‌های این فشارها است.دستگیری و حتی ترور بعضی از شخصیت‌
شاهزاده رضا پهلوی هم به این موضوع پرداخته و در کنگره پیشین حزب مشروطه که اگر اشتباه نکنم در واشینگتن برگزار شده بود ، ایشان هم در آنجا حضور یافته بودند و ضمن تشکر از حزب دمکرات کردستان و اشاره به مسائ
1. جنبه كاربردي مباحث اين مقاله 2. تيراژ مطبوعات و آمار مراجعين به سايتهاي اينترنتي 3. سابقه و ادامه¬كاري سايتهاي اينترنتي 4. سايتهاي مستقل خبري، تحليلي و تركيب ايندو 5.
فاجعه‌ی قره‌باغ یکی از واضح‌ترین موارد ژینوساید است. طبق تعریف ژینوساید هرگونه پاک‌سازی دینی، نژادی، قومی و ایدئولوژیکی تحت شمول “جنایت علیه بشریت” می‌گنجد.
جمهوری اسلامی ایران یک سیستم و یا نظام سیاسی استبدادی با ایدئولوژی شیعی و بربنیاد اتنیکی فارس برپا شده و این مفاهیم در قانون اساسی آن تعریف شده است.
چرا فدرالیسم برای ایران قاجعه است؟ برای اینکه ایران فدرال شود ابتدا باید پاره پاره شود و حکومت‌هایی پیدا کند تا اگر تصمیم گرفتند و خواستند بعدا بیایند متحد شوند.
در حکومتهای غیر متمرکز یا فدرال چهار ایده لیبرالها یعنی تحدید قدرت سیاسی، فردگرایی، پلورالیسم و دولت کوچک محقق می شود.حکومتهای مستبد به خوبی می دانند که بسیج مردم در آرایش های فرهنگی، قومی و مذهبی می
در واقع این یک دروغ محض و تبلیغات دولتی است.
عزالدين حسينی، مهمان برنامه به عبارت ديگر، با حکومت شاه مخالف بود اما با حکومت جانشينان شاه هم کنار نيامد و به جای آن، رهبری مبارزاتی را برعهده گرفت که کردهای ايران، از فردای پيروزی انقلاب برای کسب خو
در شرایطی که طّی یکسال و نیم گذشته با اصرار تمام این جریان فکری مانع از اتحاّد عمل بخشهایی از نیروهای فعّال و دموکرات آذربایجان با جنبش سرتاسری شده و خود از هر گونه اتحّاد عملی با دیگر سازمانهای سیاسی
شکی نیست که جنبش‌های اجتماعی بدون همیاری و هماهنگی نمی‌توانند خواسته‌های خود را بر حاکمیت تحمیل کند.
خوشبختانه اقوام و ملیت ها در داخل کشور از موسوی و کروبی حمایت و با جنبش سبز همراهی می کنند.
انتخاب زبان فارسی برای این شبکه، حکایت تلخ آن قانون اساسی ضد فرهنگی و نژادپرستانه جمهوری اسلامی است که زبان فارسی را تنها زبان رسمی ایران می شناسد و نه تنها رسمیتی به زبانهای موجود دیگر در ایران قائل