قومی-ملی

نام "آذربایجان" در نام "آتورپاتن"، ساتراپ (استاندار) هخامنشی ریشه دارد، که به معنی "نگهبان آتش" است.
18 کامنت
اهل سنت ایران در طول انقلاب تا به امروز از رهبران سیاسی خود حمایت کرده اند و مولانا عبدالحمید را رهبر شایسته و دلسوز در همه عرصه ها و بعدهای فکری و دینی و اقتصادی و سیاسی خود دانسته اند و می دانند. ح
1 کامنت
اين نظريه نژادپرستانۀ برتری طلب، شانزده میلیون نفر را درجنگ جهانى اول(پان ژرمنیسم) و پنجاه دومیلیون انسان را درجنگ جهانى دوم (نازیسم هیتلری) به كام مرگ فرستاد.
12 کامنت
انتظار میرفت تورکهای ایران همچون ملت عرب کە هیچگاە جنایات رژیمهای عراق و سوریە را تائید نکردە آنان نیز در مقابل جنایات رژیم تورک موضعگیری روشنی داشتە باشند.
16 کامنت
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کردهای معترض این کشور را زرتشتیان و بی خدایانی می نامد که مسجدهای مسلمانان را آتش می زنند!
10 کامنت
با آشکار شدن این حقیقت که بعد از قریب بیست سال از شروع بازی اصلاحاتی و اعتدالی و..اندازه یک جو هم در جهت احقاق حقوق مردم اقدام عملی صورت نگرفته باز به ترفند دروغ بزرگ و ایجاد حس پیروزی کاذب روی می آور
11 کامنت
نگاه به دیدگاههای حسن جداری؛ فرق اساسی دیدگاه من با آقای حسن جداری در آنجاست که ایشان دیدگاه ماکسیمالیستی و استاتیکی دارند و اما روش نگاه من به مسائل سیاسی مینیمالیستی و دینامیکی است.
16 کامنت
نوشتید« "ایرانی نژاد" است و آذربایجانی هم از نژاد ایرانی ست» نه من نژادی دارم و نه سومری نژاد است. و نه ایرانی نژاد است. و نه نژادی وجود دارد.
13 کامنت
باید به پان ایرانیست ها و شوونیست های برتری طلب و نژاد پرست گفت: نود سال اعمال ستم همه جانبه ملی به ملت های غیر فارس ایران، بس است!
17 کامنت
من فكر مى كنم هنوز هم فرصت هست كه زبان ژنتيك و باستانگرايى را بر بندى و با زبان عقلانيت و جهانى شدگى انگاره نويسى كنى.
34 کامنت
گفتى است كه تعداد مديران عرب در استان به 5% هم نميرسد، که شغلهای عادی است
5 کامنت
واقعیت این است که در بین حزب الهی های مزدوری که مجلس ارتجاعی اسلامی را پر کرده اند، حتی یک نفر هم پیدا نمی شود که نوکر و جیره بگیر رژیم و گماشته ولی فقیه مرتجع، نباشد.
34 کامنت
گزيده هايى از يك گفتگوى اينترنتى. در لابلاى اين گفتگوها شور نسل جوان آزربايجانى پيداست. نسلى كه آينده و امروز را رقم مى زند.
28 کامنت
طبق معمول سازمان محیط زیست و اداره منابع طبیعی غایبان همیشه در صحنه در برابر شرکتهای پردرآمد نفت رژیم هستند.
چه چیزی باعث شده بود که در هفتم آبانماه امسال رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ازدحام جمعیت دهها هزار نفره به شعاع ۳۰ تا ۴۰ کیلومتری تمامی جاده ها را مسدود کند که کسی نتواند به آرامگاه کوروش سمبل تا
3 کامنت