قومی-ملی

برای مردمان پیرامونی ایران سرنوشتی جدا از سرنوشت مرکزنشینان ایران متصور نیست. دموکراسی در ایران یعنی آزاد شدن آنها از ستم و سرکوب و این یعنی یک گام بزرگ به سمت حل مسئلۀ ملی در ایران.
شرکت مردم تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان در اعتراضات روز عاشورا نشان از هم پیوندی مبارزات مردم آذربایجان و مردم سراسر کشورمان دارد.
اخیرا جمعی از فعالین آذربایجانی در رابطه با شرایط سیاسی روز کشور بیانیه‌ایی را منتشر کرده‌اند.
بیش از 30سال از انقلاب گذشته است، گروهی که خود را قیم مردم می دانند با هزاران ترفند و حیله و جنایت حکم می رانند، هرگونه جنبش مردمی را در چهارگوشه کشور با نام اسلام، حفظ تمامیت ارضی و تأمین امنیت اجتما
متن سخنان عبدالستار دوشوکی در کنفرانس دو روزه اعدام (تزلزل رژیم جمهوری اسلامی و گسترش خشونت و اعدام) در کلن آلمان در روز یکشنبه ١٥ آذر ١٣٨٨.
برای رفع پديده شوم تروريسم و تامين امنيت مستمر درعرصه فراملی ، تا هنگاميکه ما با نگاهی اخلاقمند به آن رويدادهای نامطلوب و تروريستی که در کشورهای منطقه و جهان اتفاق ميآفتد نظر نياندازيم ، آنرا مورد انت
چهار ماه از انتخابات 22 خرداد می گذرد و حوادث پس از آن در بعضی از شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران باعث به چالش کشیده شدن افکار و آرا فعالین حرکت ملی آذربایجان گردیده است و بحث های بسیار جدی در چگونگی
بعد از حملات متعدد جندالله بر علیه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ دولت تصمیم گرفت که سران عشایر را در این ماجرا دخیل کند و از آنها بخواهد که خود عشایر از طریق تشکیل بسیج عشایر،‌ با جن
برخلاف کسانی که ملیت های ایران را غائب بزرگ جنبش اعتراضی بزرگ ماه های اخیر کشور می بینند ، به نظر من ، نقش ملیت ها ( و به طور کلی مسأله ملی ) در این حوادث چشم گیر و انکار ناپذیر بود.
اين حرکت نشان ميدهد که گرايش ملت ترکمن درمنطقه با گرايش مسلط درجامعه که همان پروسه آزاديها وحقوق دمکراتيک است ،همراه بوده وازآن جدا نيست.
چگونه‌ است که‌ احزاب کردی در اين شرايط مشخص نيروهای رزمی و علنی خود را به‌ داخل فرستاده‌اند؟
نتیجه مطالعه ای در سال 2000 نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1997 حدود 125 جنگ صورت گرفته است که 80 مورد آن به نحوی مربوط به جنگهای ملیتی و مذهبی بوده است.
دولتها باید امکان تحصیل به زبان مادری را در مدارس فراهم بیاورند و تمامی ارگان های دولتی باید در سطح بالایی خدمات چند زبانی ارائه دهند .
مهمترین عامل سکوت آذربایجان این نکته باشد که اعتراضات سالهای اخیر آذربایجان و مطالبات مردم ، جز موارد انگشت شماری عموما با بی توجهی و بایکوت گروهها و شخصیتهای سیاسی ، احزاب ، روشنفکران و رسانه های مرک
واقعیت اینست که گفتمان عقلانی چپ مارکسیستی در میان احزاب و سازمانهای متعلق به این گرایش در جامعه فارس ایران را بیشتر میتوان در ادبیات سیاسی راه کارگر جستجو کرد.