فرهنگ و هنر

تاکی عزیزان، در بند و زنجیر؟
تاکی جوانان، بر چوبه دار؟
تا چند حبس وتاکی شکنجه؟
تاچند اعدام، تا چند کشتار؟
در پاسخ این ظلم و تعدی
از این رژیم منفور و خونخوار
خلق ستمکش، راهی ندارد
جز پایداری، جز راه پیکار!
‏kən-gər-lu
‏çon-qa-ra-lu
kən-gər
لوحه‮ ‬هایی‮ ‬هست‮ ‬که‮ سومریان‮‬ عنوان‮ ‬صد‮ ‬شغل‮ ‬را‮ ‬ ‬نوشته‮ ‬و‮ ‬به‮ ‬یاد‮ ‬گار‮ ‬گذاشته‮ ‬اند
اما میبینم همین جا
در برابر چشم همه
هستند کسانی که
تن کوهستان و
تن دشت و بوستان و
تن آفتاب و باران را
فروخته اند و با وقاحت تمام
بر صندلی شرافت این سرزمین تکیه زده اند
غزلی در رسای مقام والای زن
من که نامم گشته زن سازنده ی یک کشورم//
چرخ این دنیا بچرخانم جهان را رهبرم
//
در بلندای زمین و آسمان جای من است//
پس نگوئیدم نگوئیدم ز مردان کمترم
Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
با مشق های ناتمام چه بايد کرد؟
ای همکلاس ساکت مغموم
با دست های سرد!
اكنون پس از سالها كه از تاريخ نگارش مقاله عباس اقبال و تذكار پيش بينانهء وى سپرى شده مى بينيم، تعليمات اجبارى و برنامه آموزشى كشور به گونه اى كارساز و بار آور اجراء نشده، كه موجب بصيرت عامه شود. يا به تعبير، آن عالم فاضل دور انديش، خشت پابرجائى نبوده، كه بنيان سعادت ايرانى بر آن استوار گردد. بتواند زنگ نادانى از صفحه دلها بزدايد.

آینده ای برای خدایان زور نیست //جز ننگ و تیره روزی و نابودی و شکست!:
جاده بن بست است
نور آفتابى نمى تابد براين راه خراب
در محيط وحشت و آشفتگى
چشم ها را بست بايد،  چون حباب .
Ölüm bizi - Tuta bilməz - Əli bizə çata bilməz
مرگ نمی تواند ما را بگیرد- دستش به ما نمیرسد...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرهنگ و هنر