قومی-ملی

سخنرانی سعادت کریمی درباره ژانویه سیاه در آذربایجان

ژانویه سیاه که از آن با عنوان شنبه سیاه نیز یاد می‌شود، به سرکوب خونین جنبش استقلال‌خواهی آذربایجان که در تاریخ ۱۹–۲۰ ژانویه ۱۹۹۰ پیش از فروپاشی شوروی سابق، به دست ارتش سرخ در شهر باکو پس از اعلام حالت فوق‌العاده انجام گرفت، گفته می‌شود.

انتشار از: 
ایرانیان نخستین مبتکر نظام اداری کشوری در جهان و ملتی واحد و رنگارنگ می باشند. تقسیم این یگانگی به واحدهای قومی-زبانی، و اتحاد آنان در یک نظام فدرال قومی-زبانی، امری ناشدنی، غیرعقلانی و واپسگرایانه است!
در مقالاتی که درمورد فدرالیسم نگاشته شده و بویژه بخشی ازمطلب آقای دکتر بهرام آبار در سایت محترم و ارگان حزب سکولار دمکرات ایران نشر یافته است، تیتر را باخط درشت اینطور انتخاب کرده اند:“فدرالیسم دامی برای تجزیه ایران”.خود نویسنده احتمالا درونی اعتراف می فرمایند که این موضوع حقیقت ندارد، اما بدلایلی باید گفته شود! طرح این مسئله از دوحالت خارج نیست:
مطمئنا شمشیر از نیام کشیدن این جماعت مدعی کمونیستی نه تنها علیه کومه‌له بلکه علیه هر کردستانی که عزم جدی و عملی برای براندازی جمهوری اسلامی داشته باشد وارد پردههای دیگری از این نمایشنامه‌ی مضحک خواهد شد و یقینا شعاع این جو سازیها دیگر احزاب و گروههای کردستانی جدی و برانداز را هم در بر خواهد گرفت
اعضای حزب تضامن دموکراتیک أهواز، به منظور رفع هرگونه شک و شبهه درباره‌ی خودتان، درخواست داریم:

عقب‌گرد رادیکال ضد انقلابی
خشمگین از اینکه در زمانی جنبش کردستان را با آمریکا معامله می‌کندکه این رژیم فاشیست‌ـ بنیادگرای مسیحیِ سرمایه داری امپریالیستی در آمریکا، خودش از ستم گری ملی علیه سیاهان و مردم مهاجر آمریکای لاتین و نسل کشی بومیان آمریکاتغذیه می کند و اصلا بدون برده کردن سیاهان و نسل کشی بومیان آمریکا ساختار کنونی آن وجود نداشت. آقای مهتدی با حکومتی وارد معامله شده است که حتا اره کردن استخوانهای کارکنان نهادهای سیستم خود را با خونسردی و انکار برگزار می کند و تاریخ روابطش با رژیم های «جهان سوم» تقویت دیکتاتورها