قومی-ملی

نگاهی به مناظره ی ضیاء صدرالاشرافی و محمد امینی در برنامه¬ی پرگار بی بی سی
جریانات تمامیت خواە نسبت بە ویژگیهاو تعدد ملی در ایران آگاە هستند اما عدم درک تنوع ملی و سطح توقعات آنان فرصتها را بە تهدید تبدیل میکند. هر اندازە کە جریانات سراسری ایران در مقابل خواستە ملتهای غیرفارس بایستند موضوع تغییر در ایران بە تاخیر می افتد اما زمانیکە تغییر حاصل شد ملتهای غیرفارس نیازی بە ملاقات و همنشینی با مرکزگرایان نخواهند داشت و ایران بدون هیچگونە مزاحمتی تجزیە خواهد شد. چە بسا کە ماندگاری بیشتر رژیم در آیندەای نە چندان دور فروپاشی جغرافیایی ایران را آسانتر خواهد کرد.
از جهت دیگر
این دستگیری‌ها پس از آن صورت گرفت که نیروهای پلیس شامگاه سه‌شنبه در خیابان فرحانی منطقه حي الدائرة عرض اندام کرده و سرتیپ حیدر عباس‌زاده، فرمانده پلیس
زمانی که اینها دنبال توجیه خود در «تئوریا» می‌گردند و در رسانه‌ها به مثابه «گفتمان» در می‌آیند، راه فاشیسم آغاز می‌شود. خاصه زمانی خطرناک‌تر می‌شوند که پشت مباحث انتقادی با زدن فاشیسمِ دیگری فاشیسم خود را موجه می‌سازند.

دعوا و فحش کاری در کنفرانس نیروهای اپوزیسیون در واشنگتن

جنگ و دعوا و فحش کاری در کنفرانس اتلاف نیروهای اپوزیسیون در واشنگتن،در این سخنرانی کریم عبدی که خود را نماینده عرب های ایران می داند، خواهان چند زبانه شدن ایران است و آشکارا خواهان تجزیه ایران شد که با مخالفت حاضرین جلسه متشنج شد:

انتشار از: 
واقعیت آن است کە ملتهای غیر فارس در این جغرافیا از کمترین حقی برخوردار نیستند و نکتە قابل تامل نیز آن است کە احقاق حقوق آنها توسط نخبەهای جامعە فارس ایران بە عنوان یک "تهدید" تلقی می شود. دیکتاتوری پهلوی در گذشتە و توتالیتاریزم اسلامی موجود در حال هزینەهای بسیاری بر دوش کل جامعە ایران گذاشتە است، اما "مشکل ایران" مسئلە وجود و یا عدم وجود دمکراسی صرف نیست، بلکە مسئلە چگونگی تعامل با حقوق ملتهای ساکن در جغرافیای ایران مسئلە اصلی جامعە ایران است
برگردان: 
علی قره جه لو
زندگی یک بار دیگر نشان می دهد که آمریکا دارای یک "پروژه کرد" است. در عراق، در سوریه، و در ترکیه با اصرار قصد دارد، آنرا عملی کند.

برنامه خط قرمز صدای آمریکا : مهدی فلاحتی و عبدالستار دوشوکی

برنامه خط قرمز صدای آمریکا : مهدی فلاحتی و عبدالستار دوشوکی سخنگوی جبهه متحد بلوچستان ایران

در سرزمینی که فقرِ جاریِ رعایا را نعمت الهی میخواند ، کم آبی و خشکسالی را به چارقد ِ زنان ربط میدهد ، قاضی القضاتش میلیاردها تومان از ثروت ملی می دزدد و کسی نمیتواند نفس بکشد ، قاتلان و دزدان در راس امورند تا به سفره تنعّمِ انقلاب بنشینند ، با طمانینه نخبگان را اعدام و زندانی نمایند ، از شراکت در نسل کشی ِ کشورهای ِ دیگر حماسه مذهبی میسازند و تقدیسش کنند ، بیکاری و فقر تصاعدی باشد و مردمش هم در تفسیر ِ فلسفه ی بد و بدتر درگیر ِ مباحثه شوند، آیا سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟
بخش دوم برنامه صفحه دو بی بی سی روز پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ با شرکت محمدعلی توفیقی و عبدالستار دوشوکی