مقالات کاربران

1 کامنت
حمید ذاکری در ادامه میافزاید اساسا یکی‌ از دلایلی که رژیم خواهان استرداد و جلب بین المللی آن‌ میمون آزادیخواه می‌باشد این است که رژیم می‌خواهد‌ تنها شاهد زنده انفجار مهیب فردو از بین ببرد و بدین وسیله