نامه وکلای مجاهدين در فرانسه و انگلستان به کميسر عالی ملل متحد

ما مصرانه از شما می خواهيم به طور علنی کمپ ليبرتی را به عنوان کمپ پناهندگی اعلام کنيد تا تمامی طرفها مطلع شوند که اين کمپ يک منطقه مورد نگرانی بين المللی است. به عنوان وکلای ساکنان ليبرتی و اشرف ما بسيار نگران مضمون و گسترهٴ حفاظتهای بين المللی هستيم که ساکنان ليبرتی مشمول آن هستند. که از جمله حفاظت و سلامت، حق آزادی تردد و حق دسترسی به وکيل و ملاقات را شامل می شو د در حاليکه کميساريای عالی پناهندگان به درستی اين حقوق را به رسميت شناخته است، کميساريا مطلع است که ساکنان ليبرتی در عمل از اين حقوق محروم بوده اند. آنها هيچ آزادی تردد ندارد. وکلای آنها نمی توانند آنها را در کمپ ببينند، دولت عراق اجازه ملاقات را به آنها نمی دهد، دولت عراق حتی محدوديتهای شديدی را برای ورود اجناس اعمال می کند. شما مطلع هستيد که آخرين نظريه گروه کار سازمان ملل در رابطه با بازداشتهای خودسرانه که در سپتامبر منتشر شد نظريه قبلی خود را مبنی بر اين که شرايط کمپ ليبرتی «مشابه يک مرکز بازداشت است چرا که آزادی تردد ندارند» تأييد کرده و آن را برای نشان دادن عکس العمل مناسب به مکانيزمهای حقوق بشری ارجاع داده است. موکلان ما در ليبرتی توسط افسران کميساريا مطلع شده اند که کميساريا خود را فقط مسئول استاتوی پناهندگی می داند و مسائل ديگر بايستی با يونامی مطرح شود، اما يونامی بارها روشن ساخته که مسئوليتی در اين زمينه قبول نمی کند در نتيجه موکلان ما در ليبرتی در بين زمين و هوا مانده اند. کميساريا طبق دستور کارش در بدو تأسيس که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تعميم يافته هم چنان مسئول حفاظت بين المللی اين پناهندگان و پناهجويان است. ما مصرانه از شما به عنوان کميسر عالی پناهندگان می خواهيم شخصاً دخالت کنيد تا کميساريا به طور مستقيم برای رسيدگی به مشکلات روزمرهٴ ساکنان درگير شود آقای آنتونيو گوترز، کميسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، به عنوان وکلای ساکنان ليبرتی و اشرف، ضمن تشکر از تلاشهای کميساريا برای باز تأييد استاتوی پناهندگی موکلانمان، می خواهيم شما را در جريان نگرانيمان از بابت فقدان پيشرفت مکفی در اين امر، و همچنين نگرانيهايمان پيرامون حفاظت بين المللی ساکنان ليبرتی قرار بدهيم. ما ضمن تداوم و افزايش تلاشهايمان برای پيشرفت پروسه کار کميساريا و استقرار در کشورهای ثالث، نمی توانيم اين واقعيت را ناديده بگيريم که ساکنان برای مدتی بسيار طولانی تر از آنچه که انتظار می رفت، به ناگزير در کمپ ليبرتی باقی خواهند ماند. در چنين شرايطی، ما بسيار نگران مضمون و گسترهٴ حفاظتهای بين المللی هستيم که ساکنان کمپ مشمول آن هستند و از جمله حفاظت و سلامت يکايک افراد، حق آزادی تردد، حق دسترسی ساکنان به وکيل در کمپ و حق آزادی ساکنان برای ديدار با ملاقات کنندگان را تا هر زمان که ساکنان در کمپ مستقر باشند، در بر می گيرد. کميساريای عالی پناهندگان به درستی اين حقوق را به رسميت شناخته است، ولی در عين حال کميساريا مطلع است که ساکنان ليبرتی در عمل از اين حقوق محروم بوده اند. آنها هيچ آزادی تردد ندارند. وکلای آنها نمی توانند آنها را در کمپ بينند. دولت عراق اجازهٴ ملاقاتهای خانوادگی را به آنها نمی دهد. دولت عراق حتی محدوديتهای شديدی را برای ورود اجناس اعمال می کند. شما حتماً از آخرين نظريه گروه کاری سازمان ملل متحد در رابطه با بازداشتهای خودسرانه، که در سپتامبر منتشر شد، مطلع هستيد که طی آن اين گروه کاری، نظريه قبلی خود را مبنی بر اين که شرايط کمپ ليبرتی «مشابه مرکز بازداشت است چرا که هيچ گونه امکان آزادی تردد و رفت و آمد با دنيای خارج وجود ندارد»، تأييد کرده است. گروه کار بازداشتهای خودسرانه ملل متحد، همچنين نتيجه گرفته است که اين شرايط، يک بازداشت «خودسرانه» افراد است و اقدامی است که با ماده 9 منشور جهانی حقوق بشر و ماده 9 (1) و 10 (1) کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، مغايرت دارد و همچنين مغاير بند 4 متدهای اين گروه کار است. گروه کار بازداشتهای خودسرانه ملل متحد در ادامه نظريه خود افزوده است: «طبق ماده 33 (a) از متدها، گروه کار لازم می داند که اتهامات مربوط به شرايط اشرف و ليبرتی به مکانيزمهای حقوق بشری، به منظور نشان دادن عکس العمل مناسب در قبال اين شرايط، ارجاع داده شود». از سوی ديگر، موکلان ما در ليبرتی توسط افسران کميساريای پناهندگان مطلع شده اند که کميساريا خودش را فقط مسئول تعيين استاتوی پناهندگی می شناسد و مسائل ديگر بايستی با يونامی مطرح شود. ولی يونامی بارها روشن ساخته است که تنها دستور کار آن مانيتور کردن و در بهترين حالت، «تسهيل» کردن است. يونامی هيچ مسئوليتی برای حفاظت بين المللی که ساکنان بايد طبق قوانين بين المللی از آن برخوردار باشند، قبول نمی کند. نتيجه چنين وضعيتی اين شده است که موکلان ما در ليبرتی در بين زمين و هوا مانده اند. هر گونه تقسيم کار بين يونامی و کميساريا پيرامون مسئوليتهای عملی آنها در رابطه با ساکنان ليبرتی صورت گرفته باشد، اين روشن است که کميساريا طبق دستور کارش که در بدو تأسيس آن تدوين و توسط مجمع عمومی سازمان ملل تعميم يافته، هم چنان مسئول حفاظت بين المللی اين پناهندگان و پناهجويان است. از همين رو، ما مصرانه از شما به عنوان کميسر عالی پناهندگان ملل متحد می خواهيم که شخصاً دخالت کنيد و اطمينان حاصل کنيد که کميساريا به طور مستقيم برای رسيدگی به مشکلات روزمرهٴ ساکنان که در بالا گفته شد، درگير شود. ما مصرانه از شما می خواهيم که به طور علنی کمپ ليبرتی را به عنوان کمپ پناهندگی اعلام کنيد. تا تمامی طرفها مطلع شوند که اين کمپ، يک منطقه مورد نگرانی بين المللی است و توجه تمامی طرفها را به حقوق و حفاظتی که ساکنان ليبرتی مشمول آن هستند، جلب کنيد. بدون اين اقدام بسيار ضروری از سوی شما، ما نگران آن هستيم که بروز وقايع نامطلوب و ناگوار بيشتر شود. منبع: سایت سازمان مجاهدین خلق ایران انتشار از: امیرحسین موحدی

انتشار از: