مانیفست ایران گلوبال به فارسی و انگلیسی

ایران گلوبال به معرفی مطالب و دیدگاههای ایرانیان حول مهمترین مسایل جنبش دمکراسی خواهی می پردازد!-- سایت، سعی می کند تجارب نسل انقلابی ها را با نگرشی اصولی؛ در اختیار جوانان کشور قرار دهد تا آنان احزاب مدرن خود را ایجاد نمایند.-- سایت، توجه خاصی به مشکلات دختران جوان (ایران) دارد و مطالبات آنان را پی می گیرد.-- سایت، سیاست مقایسه را پی می گیرد و به معرفی دست آوردها و امکانات جوانان غرب می پردازد و آن را با وضیعت جوانان کشور مقایسه می کند.

ایران گلوبال، سایتی خبری - تحلیلی می باشد و به هیج حزب و گروهی وابسته نیست ولی دارای روش روشنگری و خط مشی معینی به قرار زیر می باشد:

-- سایت، همگامی و اتحاد عمل کلیه نیروهای سکولار ایرانی برای حقوق بشر و دمکراسی در کشور را پی می گیرد.

-- سایت مخالف هزگونه نژادپرستی و راسیزم و اختلافات و جنگهای قومی-ملی است. مطالبی که مبلغ نژادپرستی و فاشیزم، ایجاد کینه و دشمنی در میان اقوام و ملیتها و مردمان ساکن ایران باشند، منتشر نخواهند شد ولی بحثهای نظری و تئوریک درباره این مقولات امکان انتشار در سایت را دارند.

-- ایران گلوبال  به معرفی مطالب و دیدگاههای ایرانیان حول مهمترین مسایل جنبش دمکراسی خواهی می پردازد!

-- سایت، سعی می کند تجارب نسل انقلابی ها را با نگرشی اصولی؛ در اختیار جوانان کشور قرار دهد تا آنان احزاب مدرن خود را ایجاد نمایند.

-- سایت، توجه خاصی به مشکلات دختران جوان (ایران) دارد و مطالبات آنان را پی می گیرد.

-- سایت، سیاست مقایسه را پی می گیرد و به معرفی دست آوردها و امکانات جوانان غرب می پردازد و آن را با وضیعت جوانان کشور مقایسه می کند.

-- سایت، مدافع یک جمهوری سکولار و دمکرات در ایران فرداست و بنا بر خصلت گفتگو و دیالوگ خود، مخالف سیاست حذف نظرات سایر دگراندیشان حقیقی و حقوقی است و در این خصوص سانسور را کار نادرستی می داند!

-ایران گلوبال، در گزينش و نشر مطالب ارسالی آزاد است.

-- سایت، این حق را برای خود قائل است که از درج مطالبی که قبلا به سايت های ديگر ارسال شده اند، خودداری نماید.

 

 

Iran Global Manifesto 

Iran Global website is an electronic journal which covers news and publishes analytic articles for Iranian people. Iran Global is an independent electronic journal, but has got an enlightened approach and specific policy as follows:

-       This website follows synchronization and unity of action of all human rights and democracy for the Iranian secular forces

-       Site is against any racial or ethnic racism and doesn’t support any kind of national conflicts.  It does not publish materials that advertising racism and fascism and creating hatred and enmity among nations and peoples are living in Iran, but we provide facilities for theoretical debates about these issues.

-       The site tries to provide an environment for Iranian youth to access to experience of revolutionary generations with principled approach in order to be able to create their own modern parties.

-       Site, paying particular attention to the problems of young girls (Iran) and will follow their demands.

-       Site, has the comparable policy regarding western countries youth experience and achievements with Iranian youth situation in Iran  

-       Site, defending a Democratic, Secular Republic in Iran and by nature disagreed with any kind of removing ideas or comments from other dissidents. In this regard censorship is a wrong policy.

-       Iran global management is allowed to choose and publish any received articles.

-       Iran global management has right to refuse not publishing any material that has already been sent to other sites.

 

بخش: 
انتشار از: