روزی مریدان، خامنه ای را گفتند: دختران ما در امارات خريد و فروش می‌شوند!