سخنرانی رقیه دانشگری در دانشگاه تهران، مرداد 1358

سخنرانی رقیه دانشگری، کاندیدای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای انتخابات مجلس خبرگان، دانشگاه تهران، مرداد 1357

 منبع: سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

انتشار از: