نکاتی دربارە جنجال آفرینی رژیم با نام بختیاریها

بنظر میرسد کە این اعتراض ساختگی بنام بختیاری و بەکام رژیم ایران توسط عوامل رژیم سازماندهی شدە باشد. نباید فراموش نمود کە اعدام جوانان ملت عرب موجی از نفرت جهانی علیە رژیم ایران را برانگیخت. فعالیتهای مدنی عربها در چند ماە گذشتە نسبت بە دیگر مناطق ایران بی نظیر بودە و شجاعت آنان در مقابل رژیم علیرغم سرکوب شدید و اعدام گسترش یافتەاست. همین موضوع باعث وحشت سران رژیم گردیدە و انگیزە اینگونە فضاسازی تنها با هدف تضعیف مبارزات ملت عرب در این برهە است.

اعتراض بختیاریها بە سریال " سرزمین کهن " ظاهرا بە بهانە اهانت و تحقیر آنان صورت گرفتە است و بە سرتیتر اخبار امروز ایران درآمدەاست. موضوعی بسیار قابل تامل و بی سابقە، با سازماندهی و پوشش خبری دولتی و پلاکاردهای آمادە شدە، آنهم در شهر الاحواز  درعربستان. اعتراض از طرف جمعیتی کە تاکنون خارج از ملت ایران هویتی برای خود قائل نبودە و اینبار معترض بە توهین بە هویت خود!!

ابتدا باید بگویم حمل پلاکاردها در این اعتراض این سوال را ایجاد می کند کە چگونە این امکان برای بختیاریها فراهم شدە تا در فضایی آرام اعتراض خود را بدون ترس سازماندهی نمایند و مقامات امنیتی هم با خویشتن داری با آنان رفتار نمایند؟! آیا مقامات امنیتی رفتار خود را تعدیل نمودە یا این یک اقدام منحصر بفرد است و تنها شامل حال بختیاریهاست؟ ناگفتە پیداست از بدو روی کارآمدن رژیم اسلامی کوچکترین حرکت اعتراضی کوردها، عربها، بلوچها و تورکها با خشونت شدید سرکوب شدەاست. علت این تفاوت در رفتار حکومت از کجا سرچشمە می گیرد؟ دوم اینکە بخش وسیعی از مناطق مرکزی ایران بویژە استانهای چهارمحال بختیاری، کهگیلویە و بویراحمد را صد در صد بختیاری و بخشهای وسیعی  از استان شیرازو اصفهان را نیز بختیاریهای چهار لنگ و هفت لنگ تشکیل می دهند، اما چرا تنها غیرت بختیاریهای مهاجر مقیم  الاحواز کە برای فارسیزە کردن منطقە عربستان بدانجا کوچ کردەاند بە جوش آمدەاست؟ و چرا بختیاریهای دیگر مناطق رگ غیرتشان نجنییدە است و این غیرت بختیاریهای مهاجر باچە انگیزەای بە جوش آمدەاست  سوم،  محتوای پلاکاردها کە برای نمونە  نوشتە شدە: " توهین بە بختیاریها توهین بە ملت ایران است " چە معنی می بخشد؟ چرا در اعتراض مورد نظر مشخص نیست  بختیاری قوم است، ملت است و یا فارس؟ اگر قوم و یا ملت است چرا در طول تاریخ معاصر ایران بویژە از چند دهە اخیر کە طرح  مطالبات ملی یکی از موضوعات مهم ایران بودەاست آنان غایب بودەاند؟ و اگر خود را ملت ایران و فارس تعریف می کنند اعتراضشان بە چیست؟ مثلا اعتراضات چند دهە گذشتە  مناطق عربستان ( الاحواز )، کوردستان و آذربایجان با تعریف ملت و مبارزە برای تحقق هویت ملی شکل گرفتە است.  آیا اعتراض بختیاریها نشانەای از هویت ملی خودشان را با خود دارد؟ همە اینها و سوالات دیگری بە ذهن خطور می کند کە حکایت از اهداف خاصی برای سازماندهی این اعتراض وجود دارد تا جائیکە امکان اینکە سریال مورد نظراز روی عمد و برای بوجود آوردن همچون فضایی آمادە شدە باشد و رژیم ایران در اینگونە موارد ید بالا دارد.

 بنظر میرسد کە این اعتراض ساختگی بنام بختیاری و بەکام رژیم ایران  توسط عوامل رژیم سازماندهی شدە باشد. نباید فراموش نمود کە  اعدام جوانان ملت عرب  موجی از نفرت جهانی علیە رژیم ایران را برانگیخت. فعالیتهای مدنی عربها در چند ماە گذشتە نسبت بە دیگر مناطق ایران بی نظیر بودە و شجاعت آنان در مقابل رژیم علیرغم سرکوب شدید و اعدام گسترش یافتەاست.  همین موضوع باعث وحشت سران رژیم گردیدە و انگیزە اینگونە فضاسازی تنها با هدف تضعیف مبارزات ملت عرب در این برهە است.  این موضوع می تواند روند فارسیزە کردن مناطق عربی را ببهانە دلجویی و تطمیع بختیاریها سرعت بخشد و در آیندەای نە چندان دور بختیاریها با هدایت رژیم خود را مالک الاحواز و عربستان  بدانند و در بهترین حالت آن مناطق را کە شاهرگ اقتصادی ایران است دو ملیتی نمایند. نباید فراموش نمود مدتی است بختیاریها بە آلت دست رژیم ایران علیە ملت عرب درآمدەاند و در فارسیزە کردن سرزمین عربستان از حقوق ویژەای بهرەمند شدە و رنجش ملت عرب از بختیاریها در چند سال اخیر فزونی یافتەاست.  سیاست تغییر دموگرافی و بافت جمعیتی مناطق ملی در بسیاری از کشورها تجربە شدە و شرایط پیچیدەای را برای ملتها ببار آوردەاست.  رژیم صدام حسین در استان کرکوک با تعریب مناطق کوردستان ، رژیم تورکیە در بسیاری از شهرهای شمال کوردستان ( کوردستان تورکیە ) برای تورکیزە کردن مناتق کوردستان  و رژیم  بعث سوریە در کوردستان نیز از این سیاست پیروی نمودە و متاسفانە  دموکرافی منطقە را بنفع ملتهای حاکم تغییر دادە و ملتهای تحت ستم گرفتار شراێت تحمیل شدە و لاینحلی ماندەاند. برای نمونە اگر کوردها در کرکوک با همان متود رژیم بعث با مهاجرین عرب برخورد میکردند و آنان را بیرون می انداختند جامعە جهانی تفاوتی میان آنان با رژیم مرکزی قایل  نبودند و اینک کە بە اجبار و بنا بر تعهدات انسانی،  حقوق انسانی مهاجرین رعایت گردیدە، هر اندازە کە دولت مرکزی قدرتمند شدە آنان نیز گستاخانە تر علیە ملت میزبان رفتار نمودەاند.

ملت عرب در جنوب ایران نیز  با اینکە  اقلیتی شکنندە محسوب و در کشوری بزرگ ساکن هستند، نە حکومت و نە ملت حاکم هیچ حرمتی برای آنان قائل نیستند و گرفتار توطئەهای خطرناکی هستند کە اعتراض بختیاریها درست در شهر الاحواز یکی از آنان است. خارج از اینکە نفرت فارس زبانها از ملت عرب ریشە دیرینە دارد، وجود منابع عظیم نفت و گاز ایران کە در عربستان است اهمیت این منطقە را برای هر فارس زبانی حیاتی ساختە و فارسها گونەای رفتار می نمایند کە آنان مالک عربستان هستند و عربها  از آنسوی مرز بە ایران مهاجرت کردەاند. مسائل دیگری هم هستند کە وجدان فارس زبانها را نسبت بە عربها آسودە نمودە تا بسیار واضح بە آنان توهین علنی و با دشمنی رفتار نمایند کە از عوصلە این نوشتە خارج است.

کوتاە سخن اینکە رژیم در بە انحراف کشاندن خواستەهای ملتهای تورک آذربایجانی، عرب، بلوچ و کورد بە روشهای خنثی کنندە نرم دست زدە کە تنها اتحاد ملتهای غیر فارس می تواند توطئەهای آنان را بە شکست وادارد. باید بخاطر آورد قبلا هم محسن رضایی از مظلوم واقع شدن قوم لور سخن گفتە بود کە اینگونە سیگنالها با اهداف خاصی طرح میشود و همگی برای تقلیل وجود ملتهای غیر فارس است.

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رازی گرامی، موضوع بابیگری و باب کشی و اساسا دین ستیزی در ایران برخاستە از ایدئولوژی شیعیست. وجە مشترک تورکها با فارسها در همین تشیع است. قتل عام زنجان و بستان آباد هم در تاریخ ثبت است، اما ماجرای قتل باب و همراهش توسط امیرکبیر پدر نوسازی ایران انجام گرفت و آنچە در اسناد تاریخی موجود است علمای تورک نقشی در حکم اعدام ایشان نداشتەاند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رازی گرامی، منهم می خواهم از همان ایدە مشت نمونە خروار خودتون برای پاسخ بە جنابعالی استفادە نمایم. گرچە سالها در میان فارس زبانان و در مناطق مختلف ایران زیستەام و بخوبی با جامعە شما آشنا هستم اما هیچ دلیل نیست کە برای شناخت از یک جامعە با کل جامعە نشست و برخاست داشتە باشید، ( این مدل از منطق شما نیاز بە مراجعە بە ارسطو و افلاطون نیاز دارد ). برای نمونە: کوردها دم دارند، سنی مذهبها نجس هستند، استکان چای اون سنی مذهب را بار دیگر بشور، از برخوردهای روزمرە جامعە فارس زبان نسبت بە کوردهاست. چرا؟ آیا کوردها حیوان هستند کە دم داشتە باشند؟ این برخوردها در حق افغانیها هم روا داشتە می شود. مثلا همین امسال کە در اصفهان اجازە ندادند کە افغانیها وارد پارکها و اماکن تفریح شوند. همین قضیە در سمنان هم اتفاق افتاد. و یا اینکە توالت افغانیها را از مردم ایران جدا کردەاند؟ چە توجیهی برای اینها دارید?

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده عزیز، اعتراف می کنم که در مقابل منطق درخشان شما ارسطو هم کم می آورد، من که جای خود دارم! یعنی این کامنت طولانی تر از اصل مطب شما چنان پر است از منطق و استدلال مدرن، که من مانده ام از کجا شروع کنم. برای مشت نمونه خروار ولی به چند مورد اشاره می کنم: 1) فرموده اید «نوع پرورش و تربیت خانواددگی فارسها بگونەایست کە از همان دوران کودکی ذهنیت منفی نسبت بەملتهای تحت ستم را یاد میگریند و یا بە آنها یاد می دهند بویژە در مورد سنیها. والدین در خصوص ملتهای غیر فارس از همان آموزشهای نظام استفادە می نمایند کە معمولا در کلاسهای عقیدتی و مراکز بسیج و هیئت امنای محلە بە خورد جامعە دادە می شود» به عبارت دیگر شما شاهد روشهای تربیتی تک تک "فارسها" بوده اید که با این درجه از اعتماد به نفس چنین ادعای گزافی را مطرح می کنید. یا به عبارتی شما با همه این چند ده میلیون "فارس" نشست و برخاست داشته اید و
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آیا در ایران یک رژیم ناسیونالیست بر سر کار است؟

http://www.iranglobal.info/node/27735

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رازی وقتی در مباحثه کم آوردی فوری به سياست دائمی شونيزم فارس که عبارت است از تحقير و کوچک بينی ديگران رو آوردی عين نوشته ات اينست « جناب صوفی زاده من نمی دانم شما با درک بعضی از مفاهیم مشکل دارید، یا به طریق مألوف عشیره پرستان می خواهید ما را و به طریق اولی بحث را بپیچانید.» . آيا با مخاطب قرار دادن ديگران به عشيره پرستی ، فکر ميکني فارسها ارتقاء اجتماعی پيدا ميکنند ؟؟ اگر خيلی مترقی و پيشرفته تشريف داريد و با جهان علم و صنعت انطباق داريد حداقل فکری به حال زبان عقيم دری « فارسی» بکنيد. از ياد نبريد که مرکز فرهنگستان فارسی پاسدار محسن رضائی و روزنامه تابناک مخترع اصطلاحات اقوام ايرانی بجای خلقها و ملل و مليتهای ايرانی و بجای طرفداران ملتها و خلقها از اصطلاح نا خوش آيند و تحقير آميز عشيره پرست و امثالهم استفاده ميکنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
میگن این‌روزها سخنانِ قصارِ «شادروان بازرگان!» و محمد ملکی و صادق زیباکلامُ اینا مُد شده صوفی‌جان؟ شما که مـَـظَنّۀ وجدان دستتونه برای پخش اعلامیه‌های خمینی(محمد ملکی) و همچنین ماموریت جهتِ سرکوب و خلع‌سلاح کـُـردها(صادق زیباکلام) و تبلیغ برای ستاد انتخاباتی رسماًجانی و آخوند روحانی(صادق زیبا کلام) و از این قبیل خدماتِ مخلصانۀ انقلابی و اسلامی، چند کیلو "وجدانِ بیدار" خریداری باید کرد؟ راستی این توکلی(کیانوش) اون توکلی(احمد؛ نمایندۀ محافظه‌کار و پدرِ دادمادِ زیباکلام) نیستا ! این توکلی یه تــــِــلــِــلیلی‌هیجده‌چرخ "خلاف" بار زده واس خودش، از جاسوسِ فراری، مَحدورالدَم، محارب، باغی، یاغی، کافر بیگیر تا مُلحد، فاسق، مفسد‌فی‌الارض، زندیق، مُرتد اووووووَه طرف بدجور جیزّه، این اون صادق از کوچۀ دعانویس بازارچۀ آب‌مَنگول نیستا، از ما گفتن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رازی وقتی در مباحثه کم آوردی فوری به سياست دائمی شونيزم فارس که عبارت است از تحقير و کوچک بينی ديگران رو آوردی عين نوشته ات اينست « جناب صوفی زاده من نمی دانم شما با درک بعضی از مفاهیم مشکل دارید، یا به طریق مألوف عشیره پرستان می خواهید ما را و به طریق اولی بحث را بپیچانید.» . آيا با مخاطب قرار دادن ديگران به عشيره پرستی ، فکر ميکني فارسها ارتقاء اجتماعی پيدا ميکنند ؟؟ اگر خيلی مترقی و پيشرفته تشريف داريد و با جهان علم و صنعت انطباق داريد حداقل فکری به حال زبان عقيم دری « فارسی» بکنيد. از ياد نبريد که مرکز فرهنگستان فارسی پاسدار محسن رضائی و روزنامه تابناک مخترع اصطلاحات اقوام ايرانی بجای خلقها و ملل و مليتهای ايرانی و بجای طرفداران ملتها و خلقها از اصطلاح نا خوش آيند و تحقير آميز عشيره پرست و امثالهم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده به نظر میرسد شما از جغرافیای بختیاری خبر ندارید . این تظاهرات فقط در اهواز نبوده است .در لالی و ایذه هم بوده است .تا به حال نام این دوشهر به گوش شما خورده بود ؟در کرج و اصفهان و الیگودرز و فارسان و شهر کرد هم بود . دوما ؛شما که خودرا ملت نامیدید در این 35 سال چه دستاوردی داشتید ؟ قوم کوچک ما در 3روز به خواسته خود رسید . حتما ما هم باید کشته بدهیم تا به شما چیزی را ثابت کنیم . هر ملتی بر مبنای تاریخ و جغرافیا و سابقه مبارزاتی خود ؛تاکتیک مبارزه را تعیین میکند .شما از هولوکاست لرستان و قصاب لرستان چیزی میدانید ؟ازشما میخواهم حتما آنرا بخوانید . اگر پیدا نکردید ؛من به شما کمک میکنم .گروهی از پاسداران رضایی که بختیاری هستند؛نمایندگی قوم بختیاری نیستند . بیخود انهارا به اهواز برده است . وقتی رضا شاه قصد حمله به شیخ خزعل را داشت ما در بختیاری جلوی ارتش اورا گرفتیم و انها 14 کشته

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای یا خانم رازی:

لطفآ کاسه‌ داغتر از آش نشوید و سناریوهای دکترین امنیتی رژیم برای فارسیزه‌ کردن و شیعیزه‌ کردن مناطق و شهرهای نفت خیز عربستان را به‌ خوانندگان این بحث، بعنوان مبارزه‌ واحقاق حق طلبانه‌ بختیاریها قالب مفرمائید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایکاش افراد مثل شما بجای توجیە زشتیهای جامعە خودتان فرهنگ فروتنی و قبول واقعیات را در خود نهادینە می کردید. تا شرایطی فراهم می شد کە ما هم بە این نتیجە برسیم کە وجدانها بیدار در جامعە ایران پیدا میشوند، اما فقدان وجدان بیدار شکافی ایجا نمودە کە بقول آقای صادق زیباکلام آیندە ایران را همانند شوروی سابق سوق میدهد. در خاتمە ما می دانیم کە انسانهای واقعا آزادەای نظیر آقای کیانوش توکلی هستند کە با منش دموکراتیک خود فضا را باز گذاشتەاند تا ما هم بتوانیم اظهار نظر نمائیم و این قابل درک و ستایش است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دو مورد از سخنان مثال آوردە شدە را نیز توضیح دهم. اولا آقای محمد ملکی نوشتە کە سکوت ما در جنایات " قارنا " زخم ٣٥ سالە باز کردە و هنوز هم التیام نیافتەاست. در اینجا هر انسان خردمندی می داند کە روستای قارنا یکی از روستاهای کوردستان بود و ملت کورد با حکم جهاد خمینی و اجرای بنی صدر مورد تهاجم قرار گرفت. در آن روستا و چند روستای دیگر منجملە " قەڵاتان " و " ئیندرقاش " تمامی زن و بچە و کودک در گهوارە آن روستاها را بە درندانەترین شیوە قتل عام کردند. جهت اطلاع شما شکم کودکان در گهوارە را با قمبە دریدە بودند. مجریان این حملە کی ها بودند، مگر غیر ازاینکە از تهران ماموریت یافتە بودند؟ و فرزندان ایران زمین برای دفاع از میهن اسلامی بە هر جنایتی دست می زدند؟ دوما آقای سخن آقای ابراهامیان از این جهت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رازی، باور کنید مشکل در طرح نظرات من نیست و من نظرات خود را بە زبان سادە بیان میدارم بلکە مشکل در تنگی قافیە شماست . حال مجبورم کمی مفصل وارد بحث شوم تا از اتهامات نسنجیدە شما رهایی یابم. ابتدا بگویم کە چارچوب بحث ما بر سر اعتراض بختیاریها بە محتوای یک سریال توهین آمیز آغاز شد. این سوال برای من مطرح شد کە آیا در طول این ٣٥ سال کە هزارو یک بلای همە گونە گریبانگیر این جامعە گشتە، بختیاریها تنها با این یک مورد مشکل داشتەانددر این ٣٥ سال اگر نگوئیم همسایگان کورد وعرب و تورک آنان علیرغم سرکوب شدید بە کرات لب بە اعتراض گشودەاند در اسلام شهر، سبزوار، نجف آباد و قزوین نیز اعتراضاتی با انگیزەهای مختلفی انجام گرفتەاست. کە همگی اعتراض بە هیئت حاکم و یا نحوە مدیریت کشور بودەاست. اما شاهد کوچکترین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" جناب حمید سیاست کیلویی چند است؟ """ جناب حمید رژیم فارس ایران در محاصره است، فقط نظر مبارک شما را به یک احتمال جلب می‌کنم "" چونکه زیادی برای ارامنه کاسه داغتر از آش شده‌اید """ اگر شمای فارس اینگونه حامی‌ ارامنه هستید باید این اجازه را به دیگران نیز بدهید تا از "" ترک‌های آذربایجانی "" حمایت کنند، به طور مثال تصورش را بکنید که "" عربستان طرح محکومیت ارمنستان به همراه کشور‌های شورای همکاری خلیج به دلیل اشغال خاک آذربایجان """آماده کرده، با این کار ، رژیم فارس ایران که همیشه حامی‌ و پشتیبان ارمنستان و ارامنه بوده، تبدیل به سکّهٔ سیاه خواهد شد، و نفوذ عربستان در قفقاز و شمال غربی ایران سر به آسمان خواهد برد. راستی‌ آیا میدانید که ارمنستان باید بابت جنگ و اشغال خاک آزربایجان ۴۰۰ چهار صد بیلیون دلار خسارت به طرف آزربایجانی بپردازد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی آقای "turk" قبل از مقایسە مسئلە کورد وآدری با اعراب و بختیاری ، شما میبایست این حقیقت را مشخص کنید کە در دوران شاە اسماعیل صفوی در جنگ چالدوران در سال 1514 "کورد بە آذربایجان کوچاندە شدەاند یا آذریها بە کوردستان ". آذربایجان نامیدن این بخش ا زکوردستان آینقدر حقیقت دارد کە کوردستان نامیدن قوچان و درەگز و شیروان وبدرانلو و بجنورد در خراسان جنوبی بعد از کوچاند کوردهای اطراف ارومیە برای جنگ با اشرف افغان کە هم زمان است با کوچاندن آدریهای اطراف مشکین شهر و سراب و اردبیل باین بخش از کوردستان برای جنگ با عثمانیها .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی آقای "turk" قبل از مقایسە مسئلە کورد وآدری با اعراب و بختیاری ، شما میبایست این حقیقت را مشخص کنید کە در دوران شاە اسماعیل صفوی در جنگ چالدوران در سال 1514 "کورد بە آذربایجان کوچاندە شدەاند یا آذریها بە کوردستان ". آذربایجان نامیدن این بخش ا زکوردستان آینقدر حقیقت دارد کە کوردستان نامیدن قوچان و درەگز و شیروان وبدرانلو و بجنورد در خراسان جنوبی بعد از کوچاند کوردهای اطراف ارومیە برای جنگ با اشرف افغان کە هم زمان است با کوچاندن آدریهای اطراف مشکین شهر و سراب و اردبیل باین بخش از کوردستان برای جنگ با عثمانیها . اگر این حقیقت برایتان روشن شد آنوقت میتوانید کە مسئلە نفوذ اکراد را توطئە یا هر اسمی کە خود دوست دارید بنامید . با نگاە بسیار گذرا از ماکو تا نقدە مناطق آذری نشین بمانند یک جزیرە کوچکی در میان دریای آکراد دور وبر خود میماند نە باڵعکس .حتی در ارومیە اکثریت با کوردها است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعضیا با تمامه ادعا هنوز نفهمیدن که دلیله این تظاهرات چیه؟مسئله در مورد تحت فشار گذاشتن سران رژیم اسلامی هستش از طرفه امریکا که قدرت رو به مهره هایه امریکا پس بدن.مثلا همین چند روز پیش چند تا سرباز رو جیش العدل دستگیر کرده"مهره امریکا"تا به رژیم هشدار داده باشه.رژیم هم که برایه اینکه امریکارو از ترس سقوط نظام اسلامی بترسونه و وادار به عقب نشینی بکنه این تظاهرات ساختگی رو علم کرده همین.در واقع سران رژیم اسلامی با استفاده از بی عدالتی ها جامعه در تمامه جوانب سعی در گرفتن امتیاز امنیتی از امریکا هستن وگرنه خودشون رژیم اسلامی رو به سقوط میکشن تا امریکا باز هم بی کلاه بمونه.البته این کاررو نمیکنن چون خودشون هم کشته میشن.بهتره به تحلیل هایه آقایه کاوه محسنی در سابت ایران رزیست سر بزنین.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب صوفی زاده من نمی دانم شما با درک بعضی از مفاهیم مشکل دارید، یا به طریق مألوف عشیره پرستان می خواهید ما را و به طریق اولی بحث را بپیچانید. آقای محترم! وقتی آبراهامیان می نویسد "ایرانیان"(که کرد و ترک و بلوچ و ... را در برمی گیرد) چرا شما می خوانید "فارسها"؟ چرا وقتی آقای ملکی می گوید "ما" شما می شنوید "فارسها"؟ اصلا این ملت مرکزی در ایران از کجا درآمده لطفا!؟ از آن گذشته شما جواب مرا ندادید و باز به همان طریق مألوف به صحرای کربلای آخوندهای شیعه زدید. شما از «ارقام اعدام جوانان عرب و یا دیگر ملتهای تحت ستم» حرف زده اید و من پرسیدم آیا جمهوری اسلامی فارسها را اعدام نمی کند؟ در جواب این سؤال کاملان واضح شما می فرمائید زندانیان فارس حق مرخصی دارند!!؟ شما جواب بدهید آیا نوع جنایات اعمال شده در کهریزک در مقایسه فارس و غیر فارس متفاوت بود؟ آیا در اعدامها فارسها را با مهر و محبت می کشند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رازی، لطفا نوشتە دکترملکی را مطالعە فرمائید تابدانید تقصیر ملت مرکزی ایران درکجا نهفتەاست. قسمتی از نوشتە آقای ملکی را کپی کردم کە اعتراف شجاعانەایست بە سکوت ملت فارس در مورد جنایات انجام شدە:
" راستی مگر حاکمان جدید جای خدا ورسول نشسته بودند؟ مگر تعدادی از ارتشیانی که در چنان دادگاههای مسخره حکم اعدام برایشان صادر شد، در آخرین روزهای نظام شاهی با اعلام بیطرفی اعلام توبه نکرده بودند؟ پس چرا ما همه ی این بیرحمی ها را دیدیم و با سکوت به این اعمال رضایت دادیم؟ نتیجه چه شد؟ شترِ «خون و خشونت» پای خانه ی همه مان زانو زد.
از کشتارهای کردستان و گنبد و قتل عام، روستای قارنا چه بگویم؟ سکوت اکثر ما زخمی شد که هنوز پس از گذشت ۳۵ سال التیام نیافته است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قابل توجه دوستداران صلح و امنیت اجتماعی در ایران
هنوز روشن نیست که چر اقلیتها فقط در ایران میخواهند ادعای استقلال ارضی کنند ونه در انگلیس و در امریکا و فرانسه و المان ؟ در المان و فرانسه , بلژیک و بریتانیای کبیر بیش از چند ملیون ترک و عرب و هندی زنده گی میکنند و همین طور
در صد زیادی از مردم امریکا المانی و یا مکزیکی و یا افریقائی تبار هستند.

پایتخت انتخابی سلطان قاجار بیش از بیش بزرگ و پر سکنه شده است و راه حلی نیست که جمعیت 15 ملیونی تهران در بین ایلات و ولایات محروسه تقسیم شوند. دو ملیون در خوزستان و دو ملیون در کوردستان و دو ملیون در اذربایجان و دو ملیون در بلوچستان و دو ملیون در خراسان میتواند به اسایش بیشتر شهروندان ایرانی بیانجامد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من با نظرت مخالفم فضول. یکی از دوستان گفتن که وضعیت ایران الان مثل اتش زیر خاکستر است. و این دید بسیار درستی هستش. یک تشبیه دیگر این وضعیت مثل زلزله میمونه. همون طور که میدونین در مناطقی که زلزله به تعداد زیاد ولی با شدت کم میاد،خطر به مراتب کم تر از مناطقی هست که در اونجا زلزله به تعداد دفعات کم اما به یکباره و با شدت و با آزاد شدن یکباره انرژی اتفاق میوفته. این برنامه ها همش کار حکومت پلیدی هست که جز به "بقا به هر ترتیب ممکن" فکر نمیکنه. و سعی داره با ایجاد زلزله های کوچک از فاجعه زلزله بزرگ جلوگیری کنه. چنان چه الان هم درست در زمانی که ترک ها در آذربایجان شعار ملی گرایانه و حق خواهی سر میدهند با طوطئه ای به نام نفوذ اکراد در سرزمین اذربایجان و ادعای کرد بودن مناطق ترک نشین روبرو شده اند که این کار باعث توجه آنها به مسئله ترک و کرد میشود و همانا از هدف اصلی خود به حاشیه رانده میشوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توهين به هر مليتی بدون بحث نه تنها قابل قبول نيست بلکه محکوم است . منتها آنچه که جالب و قابل توجه است قاطی شدن سوپر ناسيوناليست ها و مرگزگرايان شونيست ازجمله پاسدار محسن رضائی،......امثالهم است . اين آقايان در قبال اين همه ظلمی که به ملل غير فارس روا شده يا سکوت کرده اند و يا آشکارا در کنار رژيم ايستاده اند ولی حالا فرياد وا ملتا سر ميزنند .!!‌ عجيب نيست ؟؟
فکر ميکنم همه و بالخص بختياری ها بايد دقت بيشتری کنند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رازی، بسیاری بندە را بە صراحت و رک گویی می شناسند و هراسی از بیان واقعیات ندارم و نە مثل یک شیعە کە هزار و یک تقیە، مظلوم نمایی و فن و فنون در رفتار دارد. بنابراین من مثل آخوندهای شیعی نیستم. کسی منکر وجود زندانیان فارس زبان نبودە و نیست. اما بازهم در رفتار با یک زندانی کورد و عرب با یک زندانی فارس زبان تفاوتهایی هست. برای نمونە فارس زبانها از حق مرخصی برخوردارند در حالیکە این حق شامل حال زندانیان کورد و یاعرب و بلوچ نمی شود. مهاجر خواندن بختیاریها نە نژادپرستی بلکە مهاجرت آنان بە مناطق عرب نشین یک سیاست پلید و ضد انسانیست و هر ملتی کە برای موقعیت بهتری بە آلت دست رژیم تبدیل شود باید با آن برخورد شود. فرصت طلبی بخشی از فرهنگ ایرانیان است. . آقای یرواند آبراهامیان سخنی در مورد ایرانیان دارد کە می گوید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده‌‌ی عزیز:
تیزبینی و آگاهی و شناختتان در مورد ترفندهای رژیم بر ضد ملل غیرفارس ساکن در ایران قابل تقدیر است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
و یک نکته هم که بعد به ذهنم رسید. فرموده اید: «بختیاریها در کجای این موضوعات قرار داشتەاند، آیا سکوتشان بە معنای رضایت از وضع موجود و یا همراهی با سیاستهای نظام نبودەاست» در ایران بهائیها از حق زندگی مخرومند، همجنسگرایان کشته می شوند، کسانی که دینشان را عوض می کنند، محکوم به مرگ می شوند، جمهوری اسلامی دست سارقان را در ملأ عام قطع می کند و ... این بقول شما "ملیتهای غیر فارس" تابحال چندبار در دفاع از حقوق انسانی بهائیان و دیگر موارد مطرح شده در بالا دست به اعتراض زده اند؟ آیا سکوتشان به معنی رضایت از وضع موجود و یا همراهی با سیاستهای نظام نبودەاست؟ و تازه خود شما هم که در مصاحبه ای به این مطلب پرداخته اید، می فرمایید: «یک کورد آگاه‌ حاضرنیست در جنایات تاریخی ایرانیان خود را شریک بداند و شرم تاریخی را بدوش بکشد. آذریها شریک تاریخ منفی ایرانیان نیستند، عربها و بلوچها و ترکمنها هم همینطور»

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب صوفی زاده! چرا درست مثل آخوندهای شیعه بجای بحث اصولی روضه سید‌الشهداء می خوانید؟ آیا در زندانهای ایران هیچ فارسی زبانی پیدا نمی شود و زندانیان ایران همه از "غیرفارسها" هستند؟ آیا اعدامیان دهه شصت، قربانیان قتلهای زنجیره ای، اعضای سازمانهای سیاسی نظیر مجاهدین و فدائیان و ...، کشته شدگان جنبش سبز همه "غیرفارس" بودند؟ آیا جنایات کهریزک تنها در حق "غیرفارسها" اعمال شد و فارسها را یا دستگیر نکردند، و یا اگر دستگیر کردند، آنها را در سوئیتهای مجهز زندانی کردند؟ بله! مهاجر خواندن بختیاریها یک سخن نفرت انگیز و نژادپرستانه ، و گوینده اش یک نژادپرست است، با این حرف مشکلی دارید؟ من نمی دانم شما در کدام یک از سیاره‌های منظومه شمسی زندگی می کنید، ولی در این ایرانی که در کره زمین قرار گرفته است، فعلا ایران ستیزترین رژیم تاریخ بر سرکار است که با همه نمادهای ایرانی چه فارسی باشند و چه غیر فارسی سر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی اگر همە شهروندان ایران از هر ملتی از حق و حقوق اقامت و کار در هرجای ایران را داشتند آنوقت ممکن بود کە بگوئیم ایران آلمان شدە، تشیع مسیحی شدە، نفت ملی شدە، و خلاصە. اما اینگونە نیست. درست است کە قریب بە دو میلیون کورد در نواحی مرکزی ایران زندگی می کنند و قریب یکصدهزار نفر فارس زبان در کوردستان. کوردها برای کارگری و شغلهای پست و طاقت فرسا، نظیر کار در کورەهای آجرپزی، مزارع کشاورزی، رفتگری، پادویی و کارگر ساختمانی و از این قبیل. اما آن صد هزار نفر فارس زبان در کوردستان متصدی ادارات، بانکها، مراکز امنیتی و سیاسی و ... حال بنظر شما این دو اقامت مثل همند؟ بنا بە گفتە شما کوردستان قشلاق فارسها و مرکز ایران جهنم کوردهاست اما از نظر شما کشور آزاد
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باید عرض کنم که خوزستان منطقه قشلاقى تاریخی لر بختیاری بوده، هست و خواهد ماند! هر زمان که اراده کنند در هر نقطه ای که لازم شود مستقر می شوند؛ همانگونه که سایر شهروندان ایران از چنین حقی برخوردارند و می توانند در هر جای کشورشان مایل اند اقامت، کار و زندگی کنند! "قباله های" تملک اهواز و ... هم باید خاک بخورند تا پوسیده شوند!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسندۀ این نوشتار هیچ نمایندگی ای از سوی خلق عرب ایران، یا هر یک از دیگر خلق های ایران ندارد. آرایی که در اینجا پیش کشیده است، تنها زاییدۀ اندیشۀ پریشان و نیاموختۀ خود اوست که از همین نوشته اش پیداست نه دانش سیاسی و اجتماعی در خوری دارد و نه حتی سواد نوشتاری! آخرچه کسی می تواند باور کند که قومی نمایندگی خود را به کسی بدهد که جدا از شیوۀ استدلال سطحی و کودکانه اش، نگارش او نیز پایین تر از دانش آموزان دبستانی است، به گونه ای که واژۀ "مناطق" را " مناتق" می نویسد و واژۀ " شرایط" را "شرایت"! با همین درجه از "دانایی" می خواهد خلق عرب ایران را راهنمایی کند! در میان عرب ها و دیگر تبارهای ایرانی عنصر دانش آموخته و اندیشمند نایاب نیست که به همانندان این نویسنده نیاز افتد! برآورد سیاسیش هم که از همان نوع " خودشان خودشان را کشتند!" است که صادق خلخالی 34 پیش در کشتار شخصیت های

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با این تحلیل‌های دایی جان ناپلئونی و اختلاف به هیچ جا نمیرسیم و جمهوری اسلامی همانطور که در اول انقلاب با اختلاف میان مخالفنش به ترتیب همه را قلع و غم کرد این مسیر جا پای همان مسیر اختلاف است که ولی فقیه از آن سود میبرد. کشتار زندانیان مجاهد که ادعا می‌کنند شیعه هستند و فارس چه گونه است? جمهوری اسلامی فرق نمیکند مخالفاش که باشد با مخالف واقعی چه سنی ، کرد، لر ، بلوچ, عرب، فارس به تساوی عمل می‌کند. اگر ملیتی قرار است به خواسته‌هایش برسد باید از اختلاف دوری کند نه‌ به آن دامن بزند. هر حرکت اعتراضی در خیابان برای حکومت منفور ناااا خوشایند است! یادمان باشد این حکومت حتا به سعید امامی هم راهم نکرد! بختیاری‌ها اعتراض کردند دمشان گرم . اگر ملت عرب هم میتواند بهایش را بدهد این گوی و این میدان.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رازی، از دید شما ارقام اعدام جوانان عرب و یا دیگر ملتهای تحت ستم باید تا چە اندازە بالا رود تا شما مطمئن شوید کە رژیم در مقابل تجزیەطلبان اقدام میکند؟ آنچە تورکها و عربها انجام میدهند نتیجە سالها مبارزە پیگیر برای کسب حقوق ملی خودشان است و واقعا هزینە دادەاند. تفاوت این دو را می توان از آنجا بیان نمود کە هرکدام ملتهای تحت ستم ایران دارای سازمانها و تسکیلاتهایی هستند کە در صورت لزوم بە سازماندهی مناطق خود می پردازند. شاید شما ندانید کە ٢٢ زن تورک در زندانهای رژیم بسر میبرند. اما در ٣٥ گذشتە کە موج فارسیزە کردن عربستان، شیعیزە کردن کوردستان و کنترل اقتصادی آذربایجان جریان داشتە، بختیاریها در کجای این موضوعات قرار داشتەاند، آیا سکوتشان بە معنای رضایت از وضع موجود و یا همراهی با سیاستهای نظام نبودەاست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
يك عرب ايراني بنام «سمير ياسر»در همین ایران گلوبال چه زیبا نوشت: « اعتراض مردم بختياري عليه اين توهين را ارج مينهيم و با آن احساس همدردي ميكنيم و آنرا نشانه آگاهي مردم دلير لر و بختياري ميدانيم » اما جناب صوفی زاده کاسه ای داغ تر از آش بجای حمایت از این مبارزه آن را به عوامل رژیم نسبت داد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اتفاقا رازی در حال نادرست گویی است .دست آنها را در بازی های تراکتور سازی هیچ کس را باز نمی گذارد . اگر یک بار به آنجا بروید متوجه می شوید.
اتفاقا رازی در حال نادرست گویی است .دست آنها را در بازی های تراکتور سازی هیچ کس را باز نمی گذارد . اگر یک بار به آنجا بروید متوجه می شوید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" چرا رژیم فارس ایران پشت این ماجرا ایستاده است؟ "" ساده لوحانی که تحولات منطقه را دنبال میکنند فکر میکنند جنگ شیعه و سنی که یک طرف آن عربستان و طرف دیگر آن رژیم فارس ایران با حمایت از شیعیان در حال بی‌ ثبات کردن منطقه هستند، ولی‌ اینک دلایل کافی‌ وجود دارد که "" القاعده "" دست پخت رژیم فارس ایران است، این رژیم تروریست‌های القاعده را به جان همان سپاه قدس و بشار اسدی می‌‌اندازد که خود از حامیان آن است، اسرائیل و عربستان سالهاست تلاش میکنند تا به آن احمقی که در کاخ سفید نشسته با مدرک ثابت کنند رژیم فارس ایران پشت تروریست‌های القاعده است که در هفته‌های اخیر دلایل غیر قابل انکار این حرف اسرائیل و عربستان را تایید میکنند. در پشت این توهین به بختیاری‌ها نیز رژیم و افراد پان فارس و پان ایرانیست نشسته اند، فقط کافی‌ است نگاهی‌ به لشگر " شاهنامه پرستان " پشت این تحولات بیندازید، خط ما
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چگونه آخوندیسم از ناسیونالیسم سود می برد؟!

http://iranglobal.info/node/17485

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
يك قوم بلند ميشود و از خود خشونت به خرج ميدهد و به مؤسسات وبه پليس هجوم ميآورد و ضرب و شتم إيجاد ميكند آيا كسي دستگير شد و محارب با خدا شناخته شد آنوقت عرب شاعر با شعر گفتن محارب شناخته و إعدام ميشود دليل؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لرها بدانند که حضور آنها در احواز تنها به واسطه قدرت نظام است، و آنها مهاجر هستند. لرها تشریف ببرند در شهرهای خودشان تظاهرات بکنند. همین مافیای لر حاکم بر احواز که در حاکی ملت عرب را در گرسنگی و فقر نگه داشته است هزاران لرها را وارد احواز ساخته و بهترین فرصت های شغلی را به آنها می دهد. هر نانی که لرها در احواز می خورند بدانند که نان انسان عربی است که دولت ایران به زور از دهان او گرفته و در دهان لر گذاشته تا او را به وسیله برای سرکوب عربها تبدیل کند. ما با لرها مشکلی نداریم به شرطی که به هویت عربی اقلیم الاحواز تطاول نکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده رسما و در ملأ عام مشغول "نادرست"گویی است. رژیم در برابر تظاهرات علنی تجزیه طلبانه در بازیهای تیم تراکتورسازی تبریز هیچ، تأکید می کنم هیچ اقدامی نمی کند و دست انها را باز می گذارد که پرچم ترکیه و جمهوری آذربایجان را به استادیومها بیاورند و شعار "خلیج عربی" را در تهران سر بدهند و پلاکاتهای 10 متری در رابطه با شهارهای قومی با خودشان به داخل استادیوم بیاورند. اگر آقای صوفی زاده در این مورد شکی دارد، می توانم اسناد حرفم را ارائه کنم. اوج تفکر انسانستیزانه مدعیان رفع تبعیض ولی آنجا بیرون می زند که حضرتش می فرماید: «چرا تنها غیرت بختیاریهای مهاجر مقیم الاحواز کە برای فارسیزە کردن منطقە عربستان بدانجا کوچ کردەاند بە جوش آمدەاست؟ » بختیاریهای مهاجر؟ برای فارسیزه کردن؟ مدعیان آزادی بیان در سایت ایران گلوبال بفرمایند شکایت از این سخنان نفرت انگیز نژادپرستانه را به کجا باید برد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اندیشۀ تبارگرایانه به نتایج فاجعه باری می رسد که در نوشتۀ بالا می بینیم. بجای پشتیبانی از شورش هم میهنان لر، که رژیم را هدف گرفته است، بختیاری ها را " آلت دست رژیم ایران" خوانده ، با اعتراضات آنان ضدیت می کند. آیا نویسندۀ این نوشته می داند که این عزت الله ضرغامی، که هدف شعار های تند مردم دزفول بوده است، خودش دزفولی است؟ بجای دامن زدن به نفرت های موهوم خوب است تلاش شود تا همۀ ایرانیان از این فرصت برای شورشی یکپارچه علیه رژیم جمهوری اسلامی بهره برند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنچه استاد بزرگوار صوفی زاده نوشته است مصداق حقیقت بوده وهست. ملت لر در سرزمین لر قابل قبول وتعریف هستن نه در سرزمین عرب ها. ضمنا پشتیبانی نظام از این رویداد شکی در ذهن خواننده نمی گذارد که باهماهنگی نظام صورت گرفته است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سخنان وتحليل أقاي صوفي زاده كاملا منطقي است وتنها يك كرد که سالها طعم ظلم وتبعیض وتلاش برای محو هویت کردها به طرق مختلف از جمله کوچ فارسها واقوام دیگر به کردستان، می تواند سیاست رژیم واستفاده ابزاری از بختیاریهای مهاجر در الآحواز بر ضد مبارزات ملت ما را بفهمد.
دلیل دیگری که سخنان اقای صوفی زاده را منطقی می کند، وجود کمک اشکار اطلاعات وتمام دستگاهای رژیم از این تحرکات بود. تصورش را بکنید در الاحوازی که کوچکترین تجمع احوازیها جرم حساب می شود ومجازاتش اعدام، بختیاریها می توانند به راحتی وبا خیال اسوده تظاهرات کنند.
ملت عرب الآحواز نه با بختیاری ها ونه با هیچ ملت دیگری مشکل ندارد، مشکلش تنها با کسانی است که ابزار رژیم ودولت اشغالگر ایران برای جلوگیری از دستیابی به ازادی خویش شده اند، چه بختیاری باشند ویا از هر ملت دیگر..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقبالی لطفا بگوئید بختیاریها چە هستند تا مورد توهین قرار گرفتەاند؟ مثلا مشخص است کە فارسها کوردها را ملتی می دانند کە سر می برند، عربها را ملخ خور می دانند، تورکها را خر می دانند. بلوچهار را اشرار می خوانند. این درست مواردی است کە دولت ترویج و ملت فارس آنرا بزبان می آورند. آیا بختیاریها از طرف دولت کە نمایندە ملت فارس است مورد توهین قرار گرفتەاند و یا بختیاریها خود فارس می دانند؟ اگر فارس هستند چرا دولت کە خود نمایندە فارسزبانهاست بە آنان توهین می کند؟ چرا نظرات بندە کە سوالاتی جدی را مطرح نمودەام از نظر شما شرم آورد است؟ چرا در تول ٣٥ از عمر نظام کە هزاران بلا برسر ملتهای غیرفارس آمدە آنان در سکوت مطلق و گاها با نظام بودەاند اما این مورد قهرمانانە است. بندە خود کشتار لشکر پنجم لورها در کوردستان را بچشم خود دیدەام ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم پرستو، اگر چنانچە خیزش قهرمانانە بختیاریها بقول شما اصالت داشتە باشد و از حیثیت ملی خود دفاع نماید، با شایعە تخریب نخواهد شد. امیدوارم کە نظر بندە اشتباە باشد. اما بختیاریها کە خود بخشی از نظام هستند و سهم بزرگی از ثروت ملی بە جیب آنان می رود چگونە نظام تیشە بە ریشە خود میزنند. چرا لورهای بختیاری هنگامیکە سران نظام مجسمە شیخ احمد پدر شیخ مهدی کروبی یکی از مبارزان راستین علیە رضاشاە پهلوی در الیگودرز پایین آوردند اعتراض نکردند؟ سریال مورد اعتراض کە در برخی نقاط مقامات محلی نیز با مردم همراە بودند متوقف و دیگر چە؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب فضول، هنوز برای قضاوت نهایی در مورد اعتراضات اخیر زود است و در نوشتە بندە بطور مطلق بە حوادث پرداختە نشدە اما نباید احساسی بە مسائل نگریست. اولا وزیر کشور بر آرام بودن اعتراضات تاکید نمودە است، دوما شما می توانید بە سوالات متعدد من کە در متن آمدە است پاسخ دهید. سوما، بزرگنمایی کە در کامنت مورد نظر شما آمدە خود جای تردید است و حتی رسانەهایی چون بی بی سی و رادیو فردا کە غالبا اینگونە مسائل ایران را پوشش می دهند بسیار نازل در مورد حوادث جاری گزارش ارائە دادەاند. در مورد جنبش سبز مواضع ملیتها بسیار درست از آب درآمد و جنبش سبز همان بنفش بود کە تغییر رنگ دادە بود. در اینجا مجبورم جوکی را کە در مورد سبزها صدق می کند بیان کنم کە گویا از یکی پرسیدند بنفش چە رنگیە؟ پاسخ داد بنفش همان آبیە خودمونە اما قرمزش. جنبش سبز هم نیز همان سبز نیز همان بنفش روحانی بود اما سبزش!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی من به عنوان یکی از آحاد ملیت عرب در ایران از اینکه اعتراضات ملیت بختیاری به رژیم نسبت داده شود معترضم . اما ایا شما حق دارید که به دیگران با زبان تهیدید سخن بگویید؟ چرا هرگاه سخن از ملیت عرب به پیش می آید به یاد صدام می افتید؟ ضمنا نام تاریخی و رسمی این استان از زمان پیش از صفویان "ولایت عربستان" بوده به همین منظور می توانید به مکاتبات رسمی دولتی تا تاریخ 1315 مراجعه فرمایید تا صحت کلام من برای جنابعالی محرز شود! حالا چرا باید استان های دیگر به نام قومیت اصلی ساکن آن باشد مانند استان های بختیاری، فارس، لرستان، کردستان، بلوچستان اما تنها مناطق عرب نشین اسثنا باشند؟ زیرا در فرهنک نوین ایران پس از رضا شاه عرب ستیزی مشخصه این فرهنگ بوده و به این زودی پایان نخواهد یافت . ضمنا شما از تهدید دست بردارید . شاید شما بگوید که در "خوزستان" تنها عربها زندگی نمی کنند! آدامه دارد...
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شرم آور است که اعتراضات بختیاری ها (مبارزات مردم) به رژیم اسلامی نسبت داده شود. در مورد ادعای مالکیت اعراب بر خوزستان لر بختیاری؛ تا زمانی که در سطح سخن است باید از آزادی بیان آرزوها دفاع کرد؛ ولی اگر پان عرب ها از گفتار فراتر روند؛ بی تردید هزینه های گزافی خواهند داد و تجربه صدام حسین تکرار خواهد شد. تکرار آرزوهای به گور سپرده شده صدام در باره "عربستان و الاحواز" در ایران، بازی کودکانه با آتش است!!!
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب پرستوگرامی : در بخش دیدگاههای ایران گلوبال ، نظر و دیدگاه نویسندگان سایت درج می شود و مسئولیت آن نیز طبیعتا به عهده نویسنده است و ربطی به موضع گیری ایران گلوبال ندارد. سایت ما ، تا کنون دهها خبر ، گزارش ،فایل صوتی ، عکس و ویدئو کلیب از تظاهرات سه روز اخیر بختیاری ها را در ایران گلوبال درج کرده است و همچنین دهها خبر گزاری مهم جهان هم این تظاهرات را پوشش خبری دادند. حداقل ویدئو ها کاملا نشان می دهد که سمت و سوی این تظاهرات علیه رژیم و مسئولین رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی است و پخش سریال کذایی هم در نتیجه این اعتراض گسترده مردمی متوقف شده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این شایعه را که خیزش قهرمانه بختیاری ها را کار رزیم نامید ن را؛ وزورات اطلاعات پخش کرده است وجناب صوفی زاده باید مدرک و دلیل درستی ارائه نماید وگرنه پخش این شایعه کثیف از سوی یک نویسنده ایران گلوبال می تواند مسایلی را طرح نماید. من از مسئولین سایت می خواهم نسبت به درج چنین شایعاتی رسما پاسخ گویند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای صوفی زاده گرامی /با مدرک و دلیل سخن بگویئد و همین طور حکم رژیمی صادر نکنید . مگر رژیم آخوندی ، مغز خر خورده است که این چنین تظاهراتی خشنونت آمیزی را علیه خودش سازمان دهد ،ایران آتش زیر خاکستر است و آنان حواسشان جمع است که با اتش بازی نکنند...البته شما به دنبال تجزیه ایران هستید و هر چه که« اتنیکی» نباشد از نظر شما ها کار رژیم است.در رابطه با جنبش سبز هم همینطور عمل کردید و جنبش اتینکی شما «لال شد ه بود» در زیر کامنتی از داخل کشور را بخوانید.