اطلاعیه تشکیل کمیته جنبش سبز امید در گوتنبرگ (سوئد)

یکبار دیگرتاریخ ، مردم ما را فراخوانده تا فرصتی دیگر را برای استقرار دموکراسی و جامعه ای مبتنی بر حقوق انسانی بیازماید. در برابر این فرصت تاریخی که در پی اعتراض های خودجوش میلیونی مردم بوجود آمده ،نیروهائی ایستاده اند که بهیچ وجه قصد تمکین به خواست مردم را ندارند. آنها نمیخواهند در برابرتلاش شرافتمندانه و مسالمت آمیز مردم ما برای ایجاد یک جامعه سعادتمند که همه ازمزایای آن برخوردار باشند

یکبار دیگرتاریخ ، مردم ما را فراخوانده تا فرصتی دیگر را برای استقرار دموکراسی و جامعه ای مبتنی بر حقوق انسانی بیازماید. در برابر این فرصت تاریخی که در پی اعتراض های خودجوش میلیونی مردم بوجود آمده ،نیروهائی ایستاده اند که بهیچ وجه قصد تمکین به خواست مردم را ندارند. آنها نمیخواهند در برابرتلاش شرافتمندانه و مسالمت آمیز مردم ما برای ایجاد یک جامعه سعادتمند که همه ازمزایای آن برخوردار باشند ،تمکین نموده واز امتیازات افسانه ای خود که حاصل بی قانونی حاکم بر مدیریت کشور است، دست بردارند.

جنبش راه سبز امید زائیده برخورد این دو اراده سیاسی است، در یکسو اراده معطوف به قدرت مطلقه و ناپاسخگو و در سوی دیگر اراده معطوف به انسانی کردن و آزادی فضای اجتماعی است اراده ای که مصمم است تا این فرصت تاریخی را از دست ندهد، فرصتی که ممکن است دیگرپیش نیاید.

پیکار مردم ما پس از کودتای 22 خرداد این دوره انتخاباتی، از دستاورد های با ارزشی برخوردار بوده است که نه تنها نباید فراموش شوند بلکه باید همچون مردمک چشممان از آنها حفاظت شود.

« نترسید! نترسید! ما همه با هم هستیم»! فریادی است از ژرفای تاریخ طولانی میهن ماو از نسلهائی که زندگی را درپیکار برای وحدت آزادی خواهانه ما، بخاطر ترقی، دموکراسی و یک زندگی انسانی به پایان بردند بدون اینکه طعم آزادی را و یا حتی طعم شیرین این شعار اتحاد گرایانه را چشیده باشند.

اگر دستاورد جنبش ملی سبز ، فقط به همین شعار مشترک ما هم محدود شود، باز باید خوشحال باشیم که دوران از خود بیگانگی ما، ملت بزرگ ایران! به سر آمده است.

این تنها دستاورد جنبش سبز نیست. در حالت عادی، چندین دهه لازم بود تا به این اندازه نقاب از چهره رژیمی برداشته شود که حتی مخالفین سرسخت آن هم این درجه از مردم ستیزی، دروغ ، تقلب و خیانت در آرای مردم را از آن انتظار نداشتند تا چه رسد به دوستان و یاران خود نظام مثل حسین موسوی، مهدی کروبی و آیت الله رفسنجانی .

سومین دستاورد جنبش مردمی سبز ظهور رهبرانی بود که به نحو شگفت انگیزی نشان دادند، ایران زمین ما، خالی از گردان سیاسی نیست، گردانی که سزاوار ثبت در تاریخند. حسین موسوی ومهدی کروبی نشان دادند، رهبرانی ملی، مذهبی، انسانی و در خور اعتماد مردم ما هستند.

چهارمین دستاورد بزرگ جنبش سبز، برملا شدن ضعف رژیم کودتا بود. دروغ ، تقلب ، توسل به باند های تبهکاران حرفه ائی برای سرکوب مردم نشان داد که این رژیم قادر به میدان کشیدن بدنه اصلی نیروهای مسلح بر علیه مردم نیست زیرا آنان با تفنگ های خود سینه سران خود را نشانه خواهند رفت و نه مردمی را که از درون آنها بیرون آمده اند.

پنجمین دستاورد جنبش سبز این بود که مردم پی بردند چنان که انگاشته می شد، مرجعیت شیعه یکدست نیست. در برابر بزرگانی چون منتظریها، صانعی ها، طاهریها هستند یزدیها، حسن خاتمی ها، جنتی ها، مصباح ها که بخاطر منافع بی حد خود حاضرند بر تجاوز جنسی به پسران و دختران این سرزمین نیز مهر تأئید زنند.

پس: جنبش ملی بزرگ سبز را عزیز میداریم زیرا« نترسید! نترسید! ما همه با هم هستیم»!

هم میهنان مقیم گوتنبرگ! جنبش سبز به حرکت، فعالیت و حمایت تک تک ما نیاز دارد. هم میهنان ما در داخل کشور، این پیکارملی و دموکراتیک را با قبول خطر و به خیابانها آمدن یا در پشت بامها، با بانگ ضد کودتائی الله اکبرو مرگ بر دیکتاتورخود زنده نگاه میدارند و بر ماست که حد اقل در حد خود ادامه فریاد آزادیخواهانه و حق طلبانه آنان در این دیار دور از خطر باشیم.

در راستای این احساس وظیفه است که ما تعدادی از ایرانیان مقیم گوتنبرگ بر آن شدیم به فراخوان جنبش “راه سبز امید” موسوی و کروبی پاسخ گوئیم.

از آنجا که هرگونه حرکتی را بنام جنبش محلی راه سبز امید، ملزم به رعایت چهار چوب اعلام شده از طرف رهبری این جنبش میدانیم تعریف خود را بطور ساده از این جنبش در زیراعلام کرده و از هموطنان علاقه مند مقیم گوتنبرگ که با این تعریف پایه ای ما از جنبش موافق هستند دعوت میکنیم بما بپیوندند. البته این تصور وجود ندارد که این اطلاعیه جامع و کامل است و غیر قابل تغییر. ازهرگونه نظر اصلاحی استقبال میکنیم.

1 ـ از آنجا که جنبش سبز واکنش اعترضی عمومی مردم میهنمان به تقلب خشن انتخاباتی تا حد عدد سازی بوده است، خواهان ابطال نتایج اعلام شده این انتخابات تقلبی و تجدید آن هستیم.

2ـ از آنجاکه دولت کودتائی برآمده از این انتخابات تقلب آمیز را واجد مشروعیت نمیدانیم، آنرا بعنوان دولت قانونی برسمیت نمیشناسیم و از همگان میخواهیم با هر امکان که دراختیار دارند، درچهار چوب مبارزه مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی، برای واداشتن آن به کناره گیری بکوشند.

3 ـ از آنجا که در پیامد این کودتای ضد انتخاباتی، جنایاتی بزرگ علیه مردم ما که به اعتراض مسالمت آمیز دست زده اند، تا مرحله قتل و تجاوز جنسی و شکنجه رخ داده است خواهان رسیدگی قضائی موارد جنایات انجام شده از طرف دادگاه و قضات ذی صلاح هستیم.

توضیح اینکه نگاه ما به اهداف جنبش سبز نگاهی حداقلی و محدود به موارد فوق است. ما بر این اعتقادیم که طرح مطالبات بیشتر با امر جنبش سبز که در یک سوی آن بسیاری از مراجع مذهبی و چهره های سیاسی معتقد به نظام و اصول گرا قرار دارند و در سوی دیگر آن بخشی از مردم ما که انتظارات مطالباتی فراتری دارند، به اتحاد جنبش سبز لطمه میزند.

ما تلاش داریم از همه مناسبت های مذهبی، ملی، فرهنگی برای رساندن صدای اعتراض خود به سایر هم میهنانمان و به جهانیان استفاده کنیم.

ما مؤسسین این کمیته برای خود هیچ گونه سمت پیش کسوتی ویا پدر خوانده گی قائل نیستیم و در اولین فرصت مناسب، ساز و کار های انتخاباتی را بکار خواهیم بست.

ما بر این اعتقادیم که مردم ما نشان داده اند در آنجا که اطمینان شان جلب شده است از بذل کمک مالی دریغ نمی کنند لذا ما بنا را براین گذاشته ایم که از دریافت هرگونه کمک مالی غیر از مردم، خود داری کنیم و تا جائیکه مقدور است از خود مایه بگذاریم.

کمیته مؤسسان جنبش راه سبز امید

یوتوبوری

سوئد

 

بخش: 
انتشار از: