فرماندهی عملیات توفان سهمگین توسط پسر شاه عربستان - العربیه