توضیحات نماینده عربستان به خبرنگاران در واشنگتن - Reuters