NBC برخورد قطار شهری با اتومبیل، 10 نفر مجروح در L. A. -