گزارش آلمان از مردم در بازار تهران درباره مذاکرات - ARD