مسئله اعتماد نیست بلکه دیالوگ - ( مذاکرات اتمی ) - CNN