فراخوان ایران گلوبال: علیه اعدام ها متحدم شویم!

بدین وسیله ازهمه فعالان حقوق بشری ، از نحله های مختلف سیاسی در سراسر جهان می خواهیم که یک بار هم شده ، یکصدا و متحد ، علیه اعدام ها بپا خیزند و در اعتراض به اعدام ها؛ سفارت خانه رژیم را محاصره و با با روش ها و ابتکارات محلی صدای اعتراض علیه اعدام ها را جهانی و یکپارچه کنیم . آری از چپ تا راست از کرد و ترک ، فارس ، بلوچ ، عرب ، ترکمن ایرانی و.... علیه اعدام ها متحدم شویم. سکوت جنایتی نا بخوشدنی است .

بدین وسیله ازهمه فعالان حقوق بشری ، از نحله های مختلف سیاسی در سراسر جهان می خواهیم که یک بار هم شده ، یکصدا و متحد ، علیه اعدام ها بپا خیزند و در اعتراض به اعدام ها؛ سفارت خانه رژیم را محاصره و با با روش ها و ابتکارات محلی صدای اعتراض علیه اعدام ها را جهانی و یکپارچه کنیم . آری از چپ تا راست از کرد و ترک ، فارس ، بلوچ ، عرب ، ترکمن ایرانی و.... علیه اعدام ها متحدم شویم. سکوت جنایتی نا بخوشدنی است .

 

انتشار از: