کریسمس به همه آنانی که این روزها راجشن می گیرند، مبارک باد!

این روز ها نه تنها برای مسحیان جهان بلکه برای همه آنانی که با سال میلادی سرکار دارند، روزهای تعطیل و خوشی است و خانواده و دوستان کنار هم می آیند و در واقع سعی می شود که این روز ها کسی فراموش نشود و کسی کریسمس را تنها نماند و البته هر کشوری مراسم و سنت های خود را دارد ؛ از طرف دیگر ژاپن که تنها یک درصد مسیحان را دارد امروز بیش از هر کشور مسیحی شهر های خود را چراغانی کرده است و ایرانیان خارج از کشو هم نیز جدا از بگیر و به بند داخل کشور ؛اغلب مراسم کریسمس را بشکلی جشن می گیرند

این روز ها نه تنها برای مسحیان جهان بلکه برای همه آنانی که با سال میلادی سرکار دارند، روزهای تعطیل و خوشی است و خانواده و دوستان کنار هم می آیند و در واقع سعی می شود که این روز ها کسی فراموش نشود و کسی کریسمس را تنها نماند و البته هر کشوری مراسم و سنت های خود را دارد ؛ از طرف دیگر ژاپن که تنها یک درصد مسیحان را دارد امروز بیش از هر کشور مسیحی شهر های خود را چراغانی کرده است و ایرانیان خارج از کشو هم نیز جدا از بگیر و به بند داخل کشور ؛اغلب مراسم کریسمس را بشکلی جشن می گیرند و اغلب آنانی که دارای بچه هستند حتما درخت کاجی هم گوشه خانه گذاشته و هدایایی را به آن آویزان نموده اند . بهر حال کریسمس به همه آنانی که این روزها چشن می گیرند ، مبارک باد !

 

مدیریت ایران گلوبال به ویژه به مسیحیان ایرانی تبریک می گوید و برای آنان آرزوی روزهای خوشی دارد.

 

انتشار از: