نرمش ناجوانمردانه

با شمایانم
+ ناپاکانِ شرورِ دیری به زیر ابر +
ای دشمنانِ نه فقط خلق که خدا و مهر

 

با شمایانم

ناپاکانِ شرورِ دیری به زیر ابر

 ای دشمنانِ نه فقط خلق که خدا و مهر

بدانید:

آسمان چشم ما همیشه ابری نیست.

+

ای آبرو کشان بی آبرو

ای فاسدان و دزدانِ بسیار بی شرم و رو

 اینک

فصلِ شفق زمین و روزِ پرپائی محشر ماست

روز نفاق انسانِ حق و ناحق در دادگاه ماست

فروغ بیداری مردم و آغاز دادخواهی ماست

+

با شمایانم که دیری

در سقف خام و خیال خونین تان

در دل دروغ و ریا و خیانت تان

هرچه بود بردید

هرچه مادر دهر، نرم و گرم پخته بود

دزدید و چهارلپی خوردید

و هرچه جان و جوانه ی جوان اعتراض بود

با و بی بهانه ی خدا  

با و بی بهانه ی آمریکا

فله فله در جنگ ها و بیدادگاه های تان کشتید.

اینک اما

دارد ابر چشمان مان کنار می کشد

چهره های پلیدتان

از زیر "ابر آسمانی مکر" بیرون می زند

و چاوشان زخمین گلو

در هر لانه و خانه ی بی سو

سرود بیداری توده ها را بلند می خوانند

و برطبل هوشیاری

بانگ پایان نرمش ناجوانمردانه تان را

که بین

جهانخواران و ناجوانمردان

برپا بود

با کوس پایان رسوائی آسمانیان

قصه ی تلخ اتمی

بی سرو صدا

بر حقارت ملایان

نقش ننگ می زند.

بهنام چنگائی 24 تیر 1394

انتشار از: