خطرات تصادمات استراتژی های متقابل در سوریه

جنبش بهار عربی ناخود آگاه انسان را از یک طرف به یاد خیزش دموکراتیک و عدالت خواهانه نسل جوان و تحصیل کرده ایرانی در سالهای پنجاه و پنج تا پنجاه و هفت می اندازد. نسلهای نوینی که خواهان آینده ای آزاد تر، عادلانه تر، سعادتمند تر و مترقی و متمدن تری برای خویش و آیندگان خویش در ایران بودند.

خطرات تصادمات استراتژی های متقابل در سوریه

چند سالی بیش از خیزش بهار عربی نمیگذرد. خیزشی با آرمانهای متعالی مردمی، مترقی ، عدالت خواه و سکولار بر گامهای میلیونها مردمی که بازوهای خویش را در هم حلقه کرده، به خیابانها آمده و خواهان پرواز بسوی طلوع آفتاب صبحی نوین بودند. نسل های نوینی از زنان، جوانان، روشنفکران، زحمتکشانی که خواهان زندگی بهتری برای خویش و فرزندان خویش بودند، به خیابان ها آمدند تا تحولی نوین در راستای آینده ای بهتر را رقم بزنند. نسل هایی که بر تکنولوژی نوین انقلابی اطلاعاتی اینترنتی و رسانه های مجازی مجهز بودند، یکی یکی دیوارهای پوسیده  دیکتاتوری ، استبداد، خفقان  را در هم می شکستند تا بنیان های نهادهای مدرن و نوین مدنی انسانی را پی ریزی بکنند.

جنبش بهار عربی ناخود آگاه  انسان را از یک طرف به یاد خیزش دموکراتیک و عدالت خواهانه نسل جوان و تحصیل کرده ایرانی در سال های پنجاه و پنج تا پنجاه و هفت می اندازد. نسل های نوینی که خواهان آینده ای آزاد تر، عادلانه تر، سعادتمند تر و مترقی و متمدن تری برای خویش و آیندگان خویش در ایران بودند. چطور شد که از بطن چنین جنبشی در ایران، نظامی به ارتجاعی و عقب ماندگی و قهاّری و قساوت و بربریت ولایت فقیه روی کار آمد؟ امروزه روز، ماجرای استراتژی غرب در کشیدن کمربند سبز به نوار جنوبی اتحاد جماهیر شوری سابق، کنفرانس گوادلوپ و تصمیم غرب بر برداشتن شاه ایران از حکومت، تصمیم همان حکومت ها در آوردن خمینی از نجف به نوفل لوشاتو و سوار کردن یک ساختار سیاسی اسلامی بر حاکمیت ایران بر همگان آشکار است. تصادم دو استراتژی مردمی مترقی از یک طرف و ارتجاعی خفقان تحفه غرب منجر به غلبه استراتژی آلترناتیو غرب که نتیجه اش حاکمیت ولایت فقیه بود  شد.

در همان شرایطی که نسل های نوین بشریت در کشورهای در حال تحول خواهان رقم زدن آینده ای درخشان برای خویش می باشند، به موازات حرکت ها و فداکاری های مردمی، قطب های سیاسی بین المللی و در راس آنها کشورهای غربی سرمایه داری کلان به رهبری آمریکا و اروپا، به دنبال تجویز نسخه های سیاسی، تعیین و تحمیل حکومت های آینده برای این کشورها، تشکیل دادن باندها و دسته های سیاسی امنیتی نظامی ویژه به صورت دسته های نظامی قهار در راستای اجرا و پیاده کردن آمال و اهداف خویش می باشند. آنها نه فقط حکومتها را از قدرت برمیدارند، برای آنها جایگزین و حکومت های آلترناتیو تعیین می کنند، بلکه آنها نوار های جغرافیائی و ترکیب های کشوری، ملی را آنطوری که خود می خواهند روز به روز تغییر می دهند.

در مورد خاورمیانه به صورت مشخص، منافع دولتمداران اسرائیل و جناح های نفتی نظامی محافظه کار غرب و دوستان دیگر غرب از قبیل عربستان سعودی و دیگر امارات شیخ سالار قرون وسطائی  و غیره ، منافع استراتژیک و بلند مدت سوق الجیشی غرب در منطقه نقش تعیین کننده را بازی می کنند. در این زمینه ها  بر اساس طرح های آنها می باشد که تعیین میگردد چه کسانی باید از حکومت برچیده شوند و چه کسانی باید جایگزین آنها گردند. در مورد استراتژی های غرب در منطقه از آنجا که هدف وسیله را توجیه می کند، جهت تامین منافع سیاسی استراتژیک آنها در منطقه، تشکیل سازمان های قهار سیاسی امنیتی دینی از قبیل القاعده، طالبان، جبهه النصره، و داعش بر پایه های ایدئولوژی های سلفی، وهابی و شیعه گری افراطی قابل توجیه بوده و تا زمانی که نقش های ویژه ای از استراتژی آنها را به جای می آورند، بصورت آشکار و یا پوشیده و غیره مورد حمایت و هدایت  قرار می گیرند.  خطر اینکه دولت روسیه با عکس العملی عینا متقابل به حمایت و سازماندهی شیعیان افراطی در مقابل وهابی سلفی ها دست بزند، میتواند بحران موجود را بصورتی مضاعف تشدید بکند.

میلیون ها نفر از مردم سوریه هم به دنبال بهار عربی به خیابان ها ریختند تا از حکومت سکولار، مدرن ولی دیکتاتوری و امنیتی بشار اسد، به یک حکومتی سکولار، مدرن، آزاد و برابر و عادلانه و دموکراتیک گذر بکنند. مردم سوریه هم قربانیان زیادی در راه رسیدن به آزادی، انسانیت، دموکراسی و عدالت از دست داده و لی همچنان به حرکت قدرتمند خویش ادامه می دادند. اینجا بازیگران بین المللی شطرنج ژئوپولیتیک در منطقه به طرح ها و پلان های ویژه خویش وارد صحنه شده و طبق معمول تمام قدرت مالی، امنیتی اطلاعانی، نظامی و تبلیغاتی خویش را در این زمینه بکار گرفتند. استراتژی آنها در کنار از بین بردن حکومت بشار الاسد، جایگزینی آن با حکومتی اسلامی به شیوه ایران، ولی از نوع سنّی آن بود. تجربه های حمایت قدرتمند و جدی غرب از اخوان المسلمین در مصر، آوردن اسلام گرایان افراطی قرون وسطائی در لیبی، بی اعتنائی در مورد نقش گروه هایی مثل الشباب در سومالی و غیره نمونه بارز تلاش آنها در آوردن تمامی خاورمیانه و شمال آفریقا تحت حاکمیت نوع خفیفی از حکومت های شرعی اسلامی می باشد.

تجزیه عراق به سه جبهه سنّی نشین، شیعه نشین و کرد نشین در شرایطی که قدرت عمده در بغداد در دست جناح شیعه ها میباشد، نه تنها نشان از طرح غرب برای تجزیه عراق را نشان می داد، بلکه تشکیل حکومتی طرفدار شیعه ها در عراق در حالیکه سنّی ها از اشتراک در قدرت به کنار گذاشته شده و مورد آزار و تبعیض قرار می گیرند، خود زمینه را برای شکل گیری تصادم های دامنه دار و ریشه ای بین شیعه و سنی عراق بشّدت دامن می زد. وقایع بحرین، یمن و عربستان و غیره از یک طرف و قدرت گیری قهارانه و شیاّدانه دار و دسته اردوغان در ترکیه با رویاهای بازگرداندن ترکیه به دوران امپراطوری اسلامی عثمانی با خلافت اردوغان از طرف دیگر، به قطب بندی سه گانه جناح های سنی ، جناح های شیعه و جناح روز به روز انسجام یابنده کرد ها در خاورمیانه  شکل و شدت بیشتری می بخشد.

آنچه که مردم سوریه برای خویش می خواستند و آمال و آرزوهای آنها و تلاش های آنها در زمینه شکل دادن به نهادهای مترقی و مدرن و امروزین جامعه ای مدرن و مدنی و عبور از نظام استبدادی بشار الاسد به یاس و ناامیدی تبدیل شد و  در مقابل آنها زیر سیطره حکومت ابوبکر البغدادی و داعش در آمده و از یک طرف اسیر یک حکومت استبدادی قهار قرون وسطائی شدند، از طرف دیگر آنها زیر آتش بمباران های طرفین مختلف متخاصم در جهنم آتش و ویرانی جنگ و نابودی با مرگ تدریجی مواجه گردیدند.  اختاپوسی که دست پرورده و پروار شده توسط غرب بود و نامش داعش بود، چنگال های خویش را چنان بر حلقوم مردم فروکرده بود که از بچه های کوچک تا سالخوردگان را در آتش جهنم زمینی نابود می کرد. نه فقط مردم سوریه، بلکه بشریت با هیولای ویرانگری مواجه گردیده بود که بمراتب خطرناک تر و یرانگرتر از حکومت بشارالاسد می باشد.  غرب همچنان که در جایگزینی شاه با خمینی اصرار می کرد، در مورد سوریه از طریق مماشات، تظاهر به جنگ، ادامه معاملات نظامی نفتی و غیره را با داعش خصوصا از طریق ترکیه را به قدرت تمام ادامه داده و همچنان به تعقیب استراتژی جایگزینی حکومت بشارالاسد به نوع خفیف تری از داعش که بتوانند با آنها مزاکره بکنند،  ادامه می دهد.

این در شرایطی می باشد که حکومت بشارالاسد نه تنها دیگر قدرت سابق را ندارد، بلکه  در مقابل واقعیت های حاضر مجبور به عقب نشینی های جدی و میدان دادن به ترنزیشن به حکومت جایگزین دموکراتیک گردیده است. دولت و حکومت اسد در جبهه نیروهائی قرار دارد که میخواهند طاعون خوان و مان برانداز داعش را از بین ببرند. در شرایطی که کشورهای ائتلاف غرب که به ظاهر داعش را فقط از طریق بمباران هوائی مورد حمله قرار می دهند، وجود نیروهای زمینی برای براندازی داعش  به یک نیاز ضروری استراتژی سیاسی روز تبدیل گردیده است، ارتش و خصوصا نیروهای زمینی دولت اسد میتوانند در این زمینه نقش کلیدی ایفا بکنند. نه تنها غرب در مقابل یک چنین استراتژی بی اعتنائی کامل نشان می دهند، بلکه تنها جائی که آنها به نیروهای زمینی اعتنا می کنند، مناطق کردستان می باشد که در آنجا نیروهای سازمان یافته و مجهّز پیشمرگان کرد می باشند و آنجا پیشمرگان کرد با درایت رهبری سازمان های سیاسی کرد در زیر سایه حملات هوائی ائتلاف بین المللی، از طریق حملات زمینی سرزمین های از دست داده شده خویش را دوباره از طریق نبردهای سهمگین پس میگیرند.

استفاده داعش از کوریدوری که حکومت اردوغان برای آنها فراهم کرده است تا هزاران هزار جوان رزمنده مسلمان افراطی در درجه اول از کشورهای غربی آمده و از خاک ترکیه گذشته و وارد خاک سوریه گردیده و به صفوف رزمندگان داعش بپیوندند، خرید و ترانزیت نفت، مهمات، آذوقه و آثار باستانی دزدیده شده از سوریه توسط دولت فعلی ترکیه به همان میزان با بی اعتنائی ناتو و آمریکا مواجه گردیده است، که مماشات آنها با داعش جهت استفاده از آن جهت تضعیف و سرنگودی حکومت اسد در سوریه بعنوان دشمن شماره یک آنها. غرب نیروهای نظامی دیگری مثل جبهه النصره و دسته جات دینی ناسیونالیستی غیر از داعش را مسّلح میکند، تا با حکومت اسد وارد جنگ گردند، این در شرایطی می باشد که آن نیروها چندان اختلافی اساسی با داعش نداشته و این کمکهای غرب به آنها فردا به دست نیروهای داعش منتقل می گردد. در یک چنین شرایطی است که ورود روسیه به میدان، درگیری های جدی آنها با داعش و دوستان داعش مثل خاری بر پهلوی ناتو، دولت اردوغان، حکومت های غربی و در راس آنها آمریکا، و شیوخ حاکم بر کشورهای عربی  گردیده است.

در شرایطی که مردم خود سوریه  امکان آن را که بتوانند خود وارد صحنه شده، نهادهای سیاسی مدنی و مردمی خویش را شکل داده و آلترناتیو های قدرتمند سیاسی لازم را جهت تحویل گرفتن قدرت سیاسی در کشور تشکیل بدهند از دست داده اند، استراتژی آلترناتیو روسیه در این مورد که از زمین و هوا داعش را مورد حمله قرار می دهند، کارائی بیشتری را ارائه می دهد. افشاگری های روسیه ور مورد معاملات پشت پرده غرب و دولت اردوغان با داعش چندان برای ناتو و غرب خوش آیند نبود، دولت اردوغان از طرف غرب این وظیفه را بر عهده گرفت تا به نمیندگی و با پشت گرمی آنها درس اولیه و جدی لازم را از طریق شلیک و سرنگون کردن هواپیمای نظامی روسی در مرز ترکیه به آنها داده باشد. در یک چنین شرایطی رسانه های خبری بین المللی به شدت کنترل می گردند تا اخبار را بصورتی یک طرفه کنترل کرده و تحویل مصرف کنندگان خویش بدهند، رسانه های اینترنتی اجتماعی مردمی تلاش دارند تا این دیوارها را شکسته و واقعیتها را تا اندازه ممکن از زوایای دیگر به بیرون منتقل بکنند. هنوز مردم خود سوریه در صحنه حضور ندارند و در مورد تعیین تکلیف آینده خویش نمیتوانند تصمیم بگیرند، هنوز در صفوف نیروهای بین المللی حاضر در سوریه و توازن قوای منطقه ای نیروهائی مانند ارتش روسیه که داعش را دشمن درجه یک قلمداد می کنند و بصورتی جدی با آنها میجنگند، دست بالا و سیاست غالب را ایفا نمیکنند. هنوز غرب به رهبری آمریکا، ناتو و دوستان داعش پرور آنها، علیرغم عکس العمل های آنها در مقابل فجایع پاریس و غیره، در مورد سوریه حرف اول را می زنند.  با در نظر گرفتن این واقعت ها باید حالا حالاها منتظر بود تا ببینیم در آینده توازن قوا سمت کدام یک از این استراتژی ها حرکت می کند.                                                                   دنیز ایشچی 05/12/2015

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیز، دو صفحه کاغذ سیاه میکنید تا ما را متهم به کوبیدن "ترکیه" بنمائید. من حساب هفتاد میلیون مردم ترکیه را از باند مافیائی اردوغان جدا میکنم. مردم ترکیه به همان میزان در این دامی که برایشان چیده شده افتاده اند که مردم ایران در دام جمهوری اسلامی ایران افتادند. اردوغان تنها تفاوتش با خمینی این است که کت شلوار می پوشد و کراوات میزند، بعلاوه اینکه وظیفه ای را که ناتو و آمریکا برایش تعریف کرده اند به خوبی پیاده می کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام.باتشکرازجناب دنیزایشچی که به خواست دیگران گردن نهاده ودراین مقاله جوابی به منتقدان دادند.
من به شخصه باحسن.حسین.اردوغان.خمینی.نصرالله.دنیزوپوتین وکاری ندارم.موضوع بررسی عقلانی.منطقی.علمی وقانونمند
برخوردکردن وتجزیه وتحلیل مسایل روزمره داخلی وخارجی موضوعات بوده مهم است.
من نیزیک زمانی شایدهمچون شمافکرمیکردم ودوست داشتم همه نظرمن رابپذیرند،وخودنیزفکرمیکردم که غیرازمن وگروهی که
من نظراوراآرمان خودقرارداده بودم ،کاملترین تفکرجامعه وجهان است.
درصورتی که من وهمفکران من ازیک نظرودیدگاه پیروی میکردیم،دردنیاودرجامعه خودمان گروه ها بانظرات مختلفی بوده که
ماسرخودرادرون برف کرده وازدنیای خبربوده وبودیم.
حال ازشماهم هیچ توقعی نیست که به گونه دیگرویامثل مااندیشه کنید،تنهابحث این است که دوران نیکالاپادگورنی سپری شده است.حتی پیروان وحاکمان همان جامعه دگرگونه می اندیشند.
مانمیگوییم اردوغان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دنیز عزیز و گرامی‌، دست کم اجازه بدهید "" مردهٔ کمونیزم "" در ونزوئلا و آمریکای جنوبی خشک شود بعد به ما بتازید، من در بحثی‌ که سال پیش با شما داشتم به حضور مبارک شما رساندم که در دنیای امروز "" امنیت و توسعه "" دوشادوش هم حرکت میکنند و شما سعی‌ میکردید امنیت را جزئی مستقل نشان دهید، در ادامه به شما عزیز گفتم که در دنیایی مدرن "" هدف امنیت و توسعه "" ثروتمند شدن پیش از پیر "" شدن است و نمونه ژاپن و چین را مثال زدم که چگونه ژاپن با سیستم سرمایداری، پیش از پیر شدن، ثروتمند شد و اینکه چین چنین فرصتی را نخواهد داشت، با افت قیمت نفت، تنها شانس خاورمیانه، کشور ترکیه است، شما عزیز و امثال شماها، با دشمنی با ترکیه، به "" مدار "" بدبخت شدن و بدبخت کردن خاورمیانه "" افتاده اید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جواب .... را به برازندگانشان واگذار می کنم. فقط به دو سه نقطه می پردازم.
دوستانی که مثل ارشمیدس که قانون حالت بی وزنی در آب را کشف کرده بود، بدون تنبان از آب بیرون پریده و در کوچه ها داد و فریاد می کنند که "یافتم"، " یافتم" به نظرم باید اول کمی آهسته حرکت کرده و خودشان را کنترل کنند. این دوستان دو تا کشف بزرگ کرده اند، یکی اینکه "آنهائی که فکرشان با اینها متفاوت است، "ایدئولوژیک" و قدیمی و بشیوه کهنه فکر می کنند، و این دوستان ما جدید، مدرن، و به روز فکر می کنند. کشف دیگر این دوستان این می باشد که امروزه در دنیای سیاست همه چیز از کانال "ملّت" ها و "ملّی" می گذرد و هر کسی باید به فکر منافع "ملّی" خویش باشد و این حق در در مقابل "ملّت"های دیگر محافظت بکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوشبحال مرده ها،بر خاسته اند ...... کارزار بحث را آراسته اند
این همه عقل و خرد شکر لنین ........مشکلاتی از حهان هم کاسته اند
مرده ها زبانتان ممنوعست هنوز ........بی خبر از این، زیادی خواسته اند
مرده حان قربان آن ناز عدات ..........خواب رفته اند ماست خوران، ماسیده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توجه ! توجه !
مرده ها بر خاسته اند حرف می زنند شرمسار از مسکواند ، دم می زنند
توبه نا کرده از اعمالش خجیل پرت پلا گویان به هم ، هم می زنند
کار آنان جهل و انکار است و بس گه فراوان طعنه گه ، کم می رنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زمانی من هم منتقد کسانی بودم که به آنهایکه به تمامی فنومن ها با دیده ایدالوژیک نگاه میکنندبودم،اما حالا به این نتیجه رسیده ام که نقد آنان درست،صحیح وبجابود.وقتی انسان با نگاه ایدالوژیک به مسائل نگاه میکند،دچار کور رنگی میشود ویا همه چیز را به یک رنک می بیند.نمونه چنین اشخاصی دوست عزیزمان آقای دنیز ایشچی هستند.ایشان به خاطر دیدگاه ایداالوژیکش بهد از این همه تجربه،باز همم میکوید که مرغ یک پا دارد.برای مثال ایشان مینویسدکه"امروزه روزماجرای استراتژِی غرب در کشیدن کمر بند سبز ببه نوار جنوبیاتحاد جماهیر شوروی سابق،کنفرانس گواد لوب وتصمیم غربی به بر داشتن شاه ایران از حکومت تصمیم همان حاکمیت ها در آوردن خمینی از نجف به نوفل لوساتو وسوار کردن یک ساختار سیلسی اسلامی بر حاکمیت ایران بر ههمه گان آشکار است."من نمی دانم سن آقای دنیزچقدر است تا شاهد انقلاب پنجاه هفت هست یا نیست.ولی سن من می رسد که شاهد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام.من بامقالات این همشهری دنیزایشچی چندین سال است کم وبیش آشناهستم ،علاوه برسایت ایرانگلوبال درسایت کارآنلاین نیز مقالات این عزیزگذاشته میشود.
نظرات خوبی دارد.اکثرمسایل راریشه یابی خوبی کرده واگر بیست خط بنویسدعادت داردلاقل دوسطرش رابه دشمنی باتورک وترکیه اختصاص میدهد.انگاروظیفه دارد ویابراوحکم میشودکه این کارت اجباری است.
من فکرنمیکنم نظرشخصی خودش باشد.انسان برای اینکه خط ومرزیک تشکیلات راداشته باشدبرخودوظیفه میداندتاازسیاست آن تشکیلات تبعیت نمایدوالاجو حاکم درآن گروه به صداقت وی شک کرده امکان نزولش به رده های پایین وجوددارد.
روشنفکرمادرایران یاچپ میزندویاراست، میزان بودن درکارش مشکل است.آموخته های وی درجامعه ازدبستان تا دانشگاه وبالاترهمگی همچون آبی ازیک چاه است .تعجب دراین است که چراانسان نبایدخودش نیزیک بارهم شده روی پای خودبودن راچرانباید امتحان کند.
این دوستان اکثردرخارج

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام
من در حیرتم که واقعیتهای این زمان خط بطلان بر حرکات ایدئولوژیکی میکشد ولی این کمونیستهای خصوصا" آزربایجانی هنوز در خوابند و درک نمیکنند که تمامی انسانها چه مرتجع و چه مترقی از جایگاه ملی وبه ظاهر یک ایدئولوژی حرکت میکنند واینان همچنان چسبیده اند به انترناسیونال کمونیستی که هیچ معنائی غیر از منافع ملی ندارد واینان چیزی که نمیدانند و نمیخواهند بدانند منافع ملی هر ملت است مثلا" شوروی سابق منافع ملی روس مد نظر بود پ ک ک منافع ملی کرد مد نظرش است و مابقی هیچ ارزشی برایش ندارد الی برای جذب کمونیستهای عقب مانه آزربایجانی . فقط کمونیستهای آزربایجانی این شعارهای پوچ و بیمحتوای انترناسیونال را به ناسیونال ترجیح میدهند و بازیچه کمونیستهای پ ک ک و پان پارسها میشوند .
انشاالله بعد از تحولات عمیق در منطقه شاید بیدار شوند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اوندا کی اولاده وطن خامیدی ــــ آخ نجه کیف چگملی ایامیدی.
حرف جدیدی نزدید هنوز هم یوغ ایدولوژیگی بر گردنتان سنگینی میکند؛ من حتم دارم در گوشه‌ای
در یکی از کشورهای امپریالیستی نشستی و هنوز هم با دید مثبت به روسها نگاه میکنی۰
در مورد گرجستان، کریمه، اکرایین و قاراباغ و۰۰۰ هم نظرتان را بنیویسید ممنون میشوم۰