جمهوری اوباش و اراذل

خون میچکد از چنگ تو، ای شیخ تبهکار
خون میچکد از چنگ تو، ای شیخ تبهکار
ای دشمن آزادی وای عامل کشتار
بر خاک، بسی ریخته ای خون جوانان
ای دیو درون تیره وای قاتل خونخوار
جمهوری اسلامی منحوس تو، ای شیخ
بار وثمرش چیست بجز نکبت و ادبار؟
جمهوری غارتگری و دزدی و تاراج 
جمهوری دزدان دغلباز زمین خوار
جمهوری رمّالی و جهل است و خرافات
جمهوری شیخان و فقیهان ریاکار
در راس حکومت ، همه اوباش و اراذل
یک مشت جنایتگر خونخواره وغدار
جمهوری حبس وترور وقتل وشکنجه
جمهوری آدمکشی و وحشت وکشتار                  
                ******
این توده زحمتکش و با همت وبا عزم
تا چند به چنگال توای شیخ، گرفتار؟
بر کارگر و رنجبر و توده محروم
از دست تو، تا چند رسد اینهمه آزار؟
تا چند ، عزیزان ، همه در بند و به زنجیر
تا چند، جوانان، همه آویخته بر دار؟
تا چند بر این خیره سری، صبر وتحمل ؟
باید که به پایان رسد این سلطه اشرار
این خلق بپاخاسته،آرام نگیرد
تا برنکند ریشه این فتنه خونبار
این کاخ ستم، یکسره، ویران شود آخر
با قدرت این توده رزمنده بیدار
این شام سیه را، سحری هست بدنبال

خورشید، به صد جلوه کند ، چهره، نمودار
آنروز که با جنبش این توده پر شور
کاخ ستم شیخ شد از ریشه ، نگونسار
آنروز که رسم و ره بیداد، برافتاد
با رزم دلیرانه و با حربه پیکار
انروز در این ملک، بهاری است دل انگیز
بس لاله که بشکفته، بهر گلشن و گلزار
سر مستی وشور است به هر محفل ومجلس
پاکوبی و رقص است به هر برزن وبازار

 
برگرفته از: 
ایمیل رسیده
انتشار از: