جعبە سیاە جمهوری اسلامی دارد باز میشود!


اینک رفسنجانی در سراشیب سقوط قدرت است و احتمال حصر ایشان بعید بنظر نمیرسد. اگرچنانچە حصر ایشان هم انجام نگیرد اما حقیقتا هیچکدام از سران حذف شدە نظام نظیر آقای منتظری و موسوی بە اندازە ایشان تخریب نگردیدەاند. مثلا اگر منتظری و موسوی حصر گردیدند اما حرمت خانودگی آنان تخریب نگردید. رفسنجانی خارج از تخریب خود و مهدی پسرش، عفت مرعشی همسر ایشان و فائزە هاشمی دخترش بیشتر از خود آنان هتک حرمت گردیدند. ویدیوی توهین سعید عسکر بە فائزە نمونەای از تخریبات خانودگی ایشان است.
 
 
مردم رفسنجان اکبر هاشمی رفسنجانی را با لهجە " اکلو"، طرفدارانش او را امیرکبیر و برخی دیگر سردار سازندگی، و افرادی نیز از روی جوک او را متخصص سدهای کلنگی می نامند. اما بندە سالهاست او را همانند جعبە سیاە هواپیمایی تشبیە نمودەام کە تمام اطلاعات مربوط بە هواپیما را ظبط و نگهداری میکند تا بهنگام حادثە جهت اطلاع از علت حادثە باز شود. انچە از وضعیت فعلی ایشان بچشم میخورد این است کە جعبە در حال بازشدن است اما جعبە نە بعلت وضعیت غیرعادی و احتمالا سقوط هواپیما بلکە بعلت فرسودگی و زنگ زدگی خود جعبە است.
بە عبارتی دیگر، کارنامە هاشمی رفسنجانی همانند کتابی ٢٠٠ برگیست کە اگر قرار بر ند باشد باید آنرا از صفحە اول نقد و بازخوانی نمود و نمیشود آنرا مثلا از صفحە ١٧٠ نقد نمود، اما موج نقد و انتقادها بە او از سال ١٣٨٤ بعداز شکست در مقابل احمدی نژاد و بازهم در سال ١٣٨٨ و از بدو تقلب انتخاباتی در فضای سیاسی ایران پیچید. اصولگراها ضمن اینکە او را از امام جمعە تهران بازداشتند، میدان سردار سازندگی در کرمان را بنام او بود بە میدان میدان تغییر ، او را خواص بی بصیرت و لقب آیە الهی ایشان را بازپس گرفتند کە بیشتر همانند خلع لباس روحانیت میباشد. از طرف دیگر اصلاح طلبان او را مسئول اصلی مشکلات کشور، احمدی نژاد را مولود سیاستهای غلط او، و بیشترین نقد علیە ایشان بە نقش او در بە کرسی نشاندن خامنەای بر مسند قدرت بود. آنچە بە مردم عادی نیز برمیگردد، جعبە سیاە در تمام دوران زمامداری خود با سخنان دوپهلویش مردم را فریب می داد.
 
اینک رفسنجانی در سراشیب سقوط قدرت است و احتمال حصر ایشان بعید بنظر نمیرسد. اگرچنانچە حصر ایشان هم انجام نگیرد اما حقیقتا هیچکدام از سران حذف شدە نظام نظیر آقای منتظری و موسوی بە اندازە ایشان تخریب نگردیدەاند. مثلا اگر منتظری و موسوی حصر گردیدند اما حرمت خانودگی آنان تخریب نگردید. رفسنجانی خارج از تخریب خود و مهدی پسرش، عفت مرعشی همسر ایشان و فائزە هاشمی دخترش بیشتر از خود آنان هتک حرمت گردیدند. ویدیوی توهین سعید عسکر بە فائزە نمونەای از تخریبات خانودگی ایشان است.
 
برخی دلیل تخریب بی پروای عوامل نظام را اینگونە تعبیر میکنند کە آقای هاشمی همچون اغلب آخوندها سید نیست و شجرە ایشان بە سلالە امامان و پیغمبران شیعی بازنمیگردد و از این جهت وجاهت دینی کمتری نسبت بە سیدها دارد. اما واقعیت این است ایشان خود بنیانگذار نظامی بودە کە اساس آنرا بر مبنای حذف بنانهادە و اینک دایرە حذف تنگتر گشتە و عرصە را بە خود ایشان تنگ نمودەاست.
 
سخنان دو روز قبل ایشان در فرودگاە مهرآباد در بارە شورای نگهبان، در ظاهر بخاطر دفاع از حسن خمینی بود اما حسن خمینی تنها یک روز بعداز رد صلاحیتش سر آرامگاە خمینی در کنار خامنەای ظاهر گردید و میتوان دریافت کە حاکمیت در محاسبات خود خانوادە خمینی را از رفسنجانی دور نمودە و باید سخنان رفسنجانی را همچون آخرین تیرهای سرگردان ایشان پنداشت و اینکە ایشان همچون امیرکبیرکە در حمام فین کاشان کشتە شد بعید بنظر میرسد اما بدون تردید سران نظام سر فرصت بە حساب او خواهند رسید.
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکی از دلایل اصلی مخالفت نظام و مخصوصا سپاه با رفسنجانی مسئله سوریه است چون رفسنجانی شدیدا مخالف دخالت نظامی ایران در سوریه بوده و بارها این مسئله را تلویحا بزبان آورده البته دلیل این مخالفت به علت حضور درازمدت وی در راس قدرت و فهم او از مسائل ژئوپلیتیک بوده و اصلا هم ربطی به مسائل انسان دوستانه و یا آزادی خواهانه ندارد. در هر صورت سپاه با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران به دنبال قیچی کردن رفسنجانی است.