مشکل اصلاح طلبان در ساختار کنونی نظام

اصلاح طلبان کە در بهترین فرصت پیش آمدە کە آقای رفسنجانی شورای نگهبان را زیر سوال بردە بود و پای خانوادە خمینی هم درکار بود و در حالیکە خود بطور فلەای زیر تیغ همین شورای نگهبان لە شدە بودند کمترین واکنشی در حمایت از رفسنجانی نشان ندادند، چگونە میخواهند بە مجلس راە یابند؟
 
 
تا زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعە در ترکیە، تمام نهادهای دولتی و حکومتی در دست نظامیان و احزاب وابستە بە نظامیان، بە عبارتی دیگر بقایای کودتاگران بود و ارتش حرف اول را میزد. حزب عدالت و توسعە بعداز راهیابی بە مجلس و تشکیل دولت، بطور گام بە گام قوە قضائیە و آرتش را نیز از دست کودتاچیان دراورد، قوانینی وضع نمود تا تابوهای نظامی کم رنگ،  فضای رعب و وحشت برجامعە کم شود. در نهایت ریاست جمهوری را هم تسخیر و اینک با تاکید بر تغییر سیستم پارلمانی بە ریاستی در صدد تغییر کامل نهاد قدرت در آن کشوراست. اجرای این پروسە تقریبا ١٥ سال طول کشیدە است.
 
ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چگونە است؟
خارج از سە قوە مقننە، مجریە، قضائیە و آرتش در ایران کە در چارچوب مشخصەهای تعریف شدە سیستم جهانی میباشد، در مقابل هرکدام از این نهادها،  نهادهای موازی قرار دارند کە قدرتشان بسیار فراتر از نهادهای قانونی است.
یک ) در بخش دولت، ٤ وزارتخانە مهم منجملە، وزارت کشور،  دفاع، اطلاعات و خارجە زیر نظر دفتر رهبری قرار دارند و انتخاب وزرای آن در صلاحیت رهبر است. نمایندگان رهبر در تمام ارگانهای ریز و درشت دولت حضور دارند کە قدرت هرکدام از آنان از نمایندگان دولت بیشتر است. نمیتوان درک نکرد کە اقتدار علی اکبر ولایتی مشاور رهبر در امور بین الملل از ظریف بسیار بیشتر باشد. و یا اینکە قدرت نمایندە رهبر ( مثلا در استان کوردستان ) از قدرت استاندار بیشتر باشد.
 
دو) رئیس قوە قضائیە منتصب رهبر است و نقش دادگاەهای  انقلاب بسیار رهاتر از دیگر نهادهای قضائی و دادگستری است.
 
سوم ) در مقابل مجلس شورای اسلامی کە محل چانەزنی نمایندگان مردمی و نسبت بە نهادهای دیگر کمتر در چارچوب نظام است نهادهای دیگری نظیر خبرگان و شورای نگهبان و شورایعالی امنیت ملی و نهادهای دیگری کە همگی وصل بە نهاد رهبیری هستند قرار دارند.
چهارم ) در مقابل آرتش نیز سپاە پاسداران وجود دارد کە بازوی اصلی نظام و نهاد رهبری محسوب میشود. فراموش نشود امکان مانور بسیج مستضعفین هم کمتر از سپاە نیست.
 
از این ساختار پیچیدە کە همچون هفت خان رستم میماند، اصلاح طلبان در مرحلە ابتدائی و پلە اول پلکان یعنی مبارزە برای نفوذ در مجلس قرار دارند. بخاطر پرهیز از اتلاف وقت و بە درازا نکشاندن مضمون بحث،  اگر چنانچە شرایطی بنفع اصلاح طلبان فراهم شود و خارج از تسخیر قوە مقننە، قوە مجریە و قضائیە راهم تسخیر کنند با نهادهای موازی و نظامی و ائمە جمعە چکار میکنند؟
 
اصلاح طلبان کە در بهترین فرصت پیش آمدە کە آقای رفسنجانی شورای نگهبان را زیر سوال بردە بود و پای خانوادە خمینی هم درکار بود و در حالیکە خود بطور فلەای زیر تیغ همین شورای نگهبان لە شدە بودند کمترین واکنشی در حمایت از رفسنجانی نشان ندادند، چگونە میخواهند بە مجلس راە یابند؟
نتیجە: تاریخ و شناسنامە اصلاح طلبان دوم خرداد ٧٦ است کە تقریبا ٢٠ سال از آن میگذرد و در قیاس با روند ١٥ سالە فوق الذکر حزب عدالت و توسعە ترکیە کە اینک در اوج قدرت است آنان خارج از ٢٠ سال فرصت سوزی در ابتدای کار قرار دارند. بنابە حرکت لاکپشتی و تلاش آنان برای رسیدن بە روئیاهای خود ( تعدیل نظام نە برچیدن نظام ) ممکن است تلاش آنان در ١٥٠ سال آیندە نتیجە دهد اما روی دیگر قضیە این است کە اصلاح طلبان امروزی کە امروزە گرفتار یاران دیروز خود هستند همان پیروان امام ٣٥ سال قبل هستند کە بعداز ٣٥ سال اصلاح گردیدەاند. در صورت سکوت اصلاح طلبان فعلی و دوری از ایجاد دردسر برای نظام، امکان اصلاح تدریجی نظام  ممکنتر است در زمان کمتری از زمان پیشبینی شدە قدرتگیری اصلاح طلبان و خدمت بە مردم!!  تعدیل خواهند شد. بنابراین بهترین توصیە بە اصلاح طلبان سکوت و  صداقت آنان نزد مردم در  استعفا از نظام است.
بخش: 
انتشار از: