تورکها، عربها و کوردها کدامیک دموکراتتر؟

تحولاتی در بطن جامعە عرب پدیدار شذە کە کمتر مورد توجە آگاهان سیاسی قرار گرفتە است زیرا گردوخاک آوار بهار عربی و ظهور داعش مانع دید کلی بر تغییرات یادشدە است. تا دە سال قبل هرگاە مسئلە کوردها در عراق مطرح میشد اتحادیە عرب کە کانون تصمیم گیرهای جامعە عربی بود با عنوان اینکە عراق کشور عرب ( امە عربی ) است در مقابل هرگونە حق خواهی کوردها می ایستادند. در این میان گاهی اوقات سرهنگ معمر قذافی سخنی در حق کوردها اعلام میداشت کە آنهم بیشتر از روی رقابت شخصی ایشان با صدام حسین بود.

در  منطقە خاورمیانە مثلث دول عربی، تورکی و فارسی وجود دارند کە هرکدام از آنان ملل دیگری را در خود جای دادەاند. در ایران فارس مثلث عربی، تورکی و کوردی وجود دارد کە هدف این نوشتە کوتاە خصلت دموکراتیک و یا نقاط ضعف و قوت این دولتهای حاکم و سە ملت زیر حکم است.

تورکها) کشور تورکیە نمایندەگی جوامع تورک زبان را در منطقە میکند. این کشور از دیرباز بر اساس انکار و قتل عام دیگر ملل و ادیان بنا گشتەاست. هیچ ملتی در منطقە بە اندازە ترکیە دشمن خارجی ندارد، همین امروز تورکیە مناسبات حسەنای با هیچکدام از همسایگان خود ندارد. اگر از تاریخ پر فرازونشیب تورکها در ارتباط با ارمنیها، کوردها و دیگر ادیان و حتی سرنوشت اسفبار عربهای استانهای حاتای و اسکندرون صرفنظر کنیم، تورکیە هیچگاە دوست تورکهای آذربایجان ایران، تورکمنهای عراق و دیگر کشورها نبودە است و نگاە آنان بە همزبانان خود ابزاری بودە است. در تاریخ معاصر ایران یک مورد از حمایت عملی ویا ضمنی تورکیە نسبت بە تورکهای ایران دیدە نمیشود. این دو هرکدام مسیر جداگانەای طی نمودەاند. تورکهای ایران با افکار سوسیالیستی پرورش یافتە اما جامعە تورکیە خصلتی ناسیونالیست افراطی و ژاندارم غربیها در منطقە بودە است بە عبارتی دیگر غربیها با آنان پاس نمودەاند. مهمترین حرکت ملی و سرنوشت ساز تورکهای ایران تشکیل جمهوری آذربایجان است کە بە دلیل گرە خوردن منافع تورکها بو جوامع استعماری ـ اگر از در مخالفت در نیامدە باشند ـ کمکی بە آن جمهوری ننمودند. از جهات بسیاری شرایط تورکهای ایران و کوردهای تورکیە مشابە هم است اما از روی تظاهر هم کە بودە دو استان ایران بنام آذربایجان ( غربی و شرقی ) ثبت شدە اما در تورکیە واژە کوردستان جرم محسوب میشود. اگر کمی واقعبین باشیم موضوع کاملا روشن است چونکە اگر تورکیە حقی برای توکهای ایران قائل باشد و از آنان دفاع نماید اصولا همان حق ر باید اول در حق کوردهای مرزهای خود قائل شود. در یکی دو سال اخیر و با علنی شدن اختلافات آن کشور با ایران چند مورد بە تورکهای ایران ( آنهم در قالب کنگرە آذربایجانیهای جهان ) اجازە دادە تا در مقابل سفارت ایران در آنکار تجمع نمایند.
نگاە تورکیە بە تورکمنهای عراق و سوریە هم همیگونە و کاملا ابزاری بودە است. باید بخاطر آورد کە در دو دهە گذشتە هرگاە نام عراق می آمد موی بدن دولتمردان تورکیە سیغ و از حقوق تورکمنهای خارج مرزها سخن میگفتند و فراتراز همە شهرهای کرکوک و حتی اربیل را متعلق بە تورکمنها میدانستند . اما با گذشت زمان و گرە خوردن منافع تورکها با حکومت محلی کوردستان بە رهبری مسعود بارزانی اینک تورکها دیگر نامی از تورکمنها نمیبرند و آنان را فدای منافع اقتصادی خود با کوردها نمودند. ناگفتە نماند کوردستان عراق بعداز کشور المان منافع تورکها را تامین میکند. اینک بخشی از تورکمنهای عراق در میان کوردها، بخشی در میان شیعیان ذوب و حتی جبهە تورکمانی کە ابزار دست تورکها بود از تورکیە فاصلە گرفتەاست. شرایط تورکمنهای سوریە هم مشابە تورکمنهای عراق هست و فعلا تورکیە بە آنان کار دارد. مورد آخر رویگردانی تورکهای قبرس از تورکیە پیوستن مجدد بە قبرس جنوبیست. طبق توافقات میان آنان قبرس شمالی از حق فدرالی برخوردار خواهند بود و مطمئنا اقتصاد غنی آنان در خدمت خود آنان خواهد بود و از جهت دیگر اعتبار بین المللی خود را بازخواهند یافت. اما در چهار دهە گذشتە تورکهای قبرس بظاهر از قبرس جنوبی استقلال یافتە اما مستعمرە تورکیە شدە بودند کە تورکیە در ازای حفاظت نظامی و حضور نظامی اش، سرمایەهای اقتصادی آنان را می دوشید. از قدیم در مورد بریتانیاییها گفتەاند کە کیلویی گل بە کسی بدهند کیلویی گلاب از آن کس میگیرند، اما این نکتە صد در صد در مورد تورکهای تورکیە صدق میکند. تورکها بدون مصلحت و مشصصا پول با کسی سلام و علیک نمیکنند. این پدیدە حتی بە خصلت بسیاری از کوردهای تورکیە کە در فرهنگ تورکی ذوب شدەاند درآمدە است. در هیچ جای دنیا رسم نیست کە در فرودگاهها برای شارژ مبایل باید از کنتاکتهای پولی استفادە کرد و یا در هیچ جای دنیا دیدە نشدە کە برای استفادە از چرخهای باری در فرودگاهها برای حمل چمدان و بار مسافر پول پرداخت نمود، اما در تورکیە موضوعات اینچنینی پولیست. در موارد اینچنین باید جامعە تورکها را شناخت.

عربها ) تحولاتی در بطن جامعە عرب  پدیدار شذە کە کمتر مورد توجە آگاهان سیاسی قرار گرفتە است زیرا گردوخاک آوار بهار عربی و ظهور داعش مانع دید کلی بر تغییرات یادشدە است. تا دە سال قبل هرگاە مسئلە کوردها در عراق مطرح میشد اتحادیە عرب کە کانون تصمیم گیرهای جامعە عربی بود با عنوان اینکە عراق کشور عرب ( امە عربی ) است در مقابل هرگونە حق خواهی کوردها می ایستادند. در این میان گاهی اوقات سرهنگ معمر قذافی سخنی در حق کوردها اعلام میداشت کە آنهم بیشتر از روی رقابت شخصی ایشان با صدام حسین بود. 
همچناکە اشارە شد تحولاتی در جامعە عربی ایجاد گشتە کە برخی کشورهای موثر عربی نسبت بە استقلال کوردستان نظر مثبت دارند. در بطن جامعە عربی نیز روزانە شاهد هستیم و میخوانیم کە چهرەهای متفکرعرب ، شاعر و نویسندگان معروف از حقوق کوردها و حق استقلال کوردها سخن میگویند. نکتە دیگر اینکە برخی کشورهای عربی فراتر رفتە و آشکارا بە حقوق تضییع شدە عربهای ایران معترض و بە حق استقلال آنان رای میدهند کە میتوان بە مواضع نمایندگان مجلس پارلمان کویت و بحرین اشارە کرد.

فارسها ) با توجە بە اینکە مخاطب این نوشتە در درجە اول تورک و عرب و کورد ایران است و همگی از وضعیت مشابەای در ایران قرار دارند و در گذشتە بە اندازە کافی در مورد نگرش ایرانیان نسبت بە ملتهای غیرفارس نوشتە شدە،  نیازی بە بحث در مورد ایران نیست و در جملە میتوان گفت همە آنچە در مخ تورکها در تورکیە میگذرد چند درجە بیشتر در مخ ایرانیان وجود دارد. 

در مثلث داخلی ایران میان عرب، کورد و تورک چە میگذرد؟

عربها در ایران نشان دادەاند کە نسبت بە هر دو ملت دیگرتورک و کورد دموکراتترند. عربهای ایران آشکارا از حقوق کوردهای عراق و سوریە دفاع میکنند، در داخل هم بیشترین تلاششان حول اتحاد مبارزە همە ملتهای غیر فارس ایران است. 
تورکهای ایران ( اکثرا ) نسبت بە حقوق کوردهای تورکیە همانند خود دولت تورکیە می اندیشند و حتی انرژیی را کە اصول میبایست حول مبارزە با رژیم ایران بکارگیرند علیە کوردها در تورکیە بکار میگیرند. سیاستهای غلط فعالان سیاسی کار دست خود آنان دادە است . برای نمونە مردم مناطق زنجان، قزوین و همدان همچون مردم مناطق اورمیە، تبریز و اردبیل عرق ملی ندارند و ریشە این مسئلە را باید در رویکرد بیش از حد تورکهای سە استان همجوار با تورکیە و جمهوری آذربایجان جستجو نمود کە بجای تقویت بنیە ملی بە بیرون مرزها می پرند. 
کوردها در ایران نە بە اندازە عربها استقلال فکری و سیاسی دارند کە شهامت این را داشتە باشند تا از حقوق عربهای دیگر ممالک سخن گویند و نە بە اندازە تورکهای ایران در دام سیاستهای پا تورکیستی توام با تفکرات دگماتیستی قرار گرفتەاند، تقریبا در حد میانی قضایا قرار گرفتەاند بنابراین جامعە عربی چە در خارج از مرزها نبست بە کشورهای دیگر و در داخل مرزها نسبت بە دیگر ملل دموکراتتر عمل میکنند.

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یوسف آزربایجان با احترام به نظرات شما ولی باید به استحضارتان برسانم که آزربایجان ملک شخصی کسی نیست که به روز آزادی با رفراندم مشخص کنند که آنجا چه نامیده شود. آزربایجان جنوبی مرزهایش کاملا مشخص است. نه من نه شما و نه هیچکس دیگر حق ندارد برای نام آن رفراندوم برگزار کند. سخن شما مانند این است که پناهندگان کشوری مثل آلمان برای خود یک کلونی تشکیل داده و خواهان رفراندم برای تغییر نام آن ناحیه باشند. چه کورد چه ارمنی و ... در خاک آزربایجان مهمان هستند و تا زمانی که ادعایی خارج از عرف نداشته باشند می توانند مهمان بمانند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فکر میکنم کردها، از همه مردم جهان دمکرات ترند. مطابق مثل معروف: اگر کردی شبی را در هتلی بسربرد، فردا میگوید آنجا کردستان است. از این جهت اکراد دمکرات ترن و متمدن ترن آدمهای کره زمین اند. اکراد که هر از گاهی به سرزمین آزبایجان رفت آمد میکنند، چون حد اقل چندین بار در هتلهای آزرباجان بسر برده اند، به جهت محبت بیش از حد به سرزمین آزربایجان، ادعای ارضی بدان دارند. و این نشان میدهد، که اکراد متمدن ترین و باشکوه ترین مردمان کره خاکی اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده یک مسئله دیگر این که ما باید صدا یمان را بلند کنیم و از مسئولین تشکیلات های کرد بخواهیم که بخاطر نجات ملتمان باید از سیاست اشتباه ادعای ارضی دست برداید و بگذارید به روز آزادی و رفراندم اهالی ساکن که تعین کنند که این جا چه نامیده شود . ما باید دنبال راههای حل اختلاف برویم و من مطمئنم که نیروهای کرد و ترک نیز خواهان این هستند من یادم میاد که بلوچ های بلوچستان « ایران» بخاطر اعدام رفقایخود تظاهراتی را انداخته بودند هم ما ترکها و هم کردها نیز شرکت کرده بودیم منتها ٣-٤ پژاکی عکس عبدالله اوجالان را آوردند هم ما ترکها و هم کرد ها صف مان را با آنها جدا کردیم و من ضمن صحبت با کردها متوجه شدم که ما چقدر بهم نزدیک هستیم و حتی يکی از آنها بصراحت میگفت که مسئله ادعای ارضی را رژیم راه انداخته که ما را از هم جدا نگه دارد و آنها از اتحاد و همکاری کرد و ترک میترسند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده ضمن تشکر از جواب شما باید بگویم که اولا حرکت ملی آذربایجان به هیچ وجه دنباله رو سیاست ترکیه نیست بلکه در تضاد است و برای مثال MHP حزب ناسیونالیست ترکیه حرکت ملی آذربایجان را عالت دست امریکا میداند و میگوید که امریکا میخواهد کشور های منطقه را تجزیه و کوچک کند منتها مسئله بر سر این است که کرد ها با این سیاست اشتباادعای ارضی هم از ما حرکت ملی آذربایجان انژی میگیرید هم تخم نفاق انداخته اید به عوض همکاری و هم اینکه شما ما ترکهای آذربایجان را مجبور به سکوت در مقابل برخی مسائل از جمله سیاست دولت ترکیه در قبال کردها کرده اید و من نمی دانم نیروهای کرد به این سیاست اشتباه و ایجاد مترسک ارضی اورمیه و اطراف برای ترکهای آذربایجان جنوبی تا کی ادامه خواهند داد این همه دوری و بی عمله گی برای دو ملت کرد و ترک بس نیست همین کامنت آقای ایرج درست سیاست وزارت اطلاعات رژیم است که میگوید اختلاف

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به عنوان یک ایراندوست از زیادی خواهی کردها و متقابلا ترکها بسیار خوشحالم.حتی اگر یک درصد احتمال حرکتی تجزیه طلبانه از سوی ترکها باشد قبل از نیروهای مرکز توسط کردها به چالش کشیده میشه و برعکس. این توازن به نفع یکپارچگی ایرانه.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بسیار تعجب می‌نمایم این کامنتی که در ذیل این مطلب ارسال نموده‌ بودم پس از نزدیک به نصف روز هنوز منتشر نشده است. جناب توکلی یا شخصی که از انتشار آن خودداری نموده است اگر کامنت مشکلی دارد دلیل آن را بگوید. نمی‌دانم چند بار باید بگوییم اگر واقعاً معتقد به دیالوگ و گفتگو هستید رویکرد جانبدارانه را کنار بگذارید در غیر اینصورت اگر انتشار کامنتهای مخالفتان برایتان سخت است اعلام نمایید تا تکلیف خود را بدانیم.

«زياده‌طلبي» و «قانع نبودن به حق خود» جزو ذات فرهنگ کوردها مي‌باشد و اين «زياده‌طلبي» به شکل کنشهاي ماليخوليايي «الحاق‌گرايي» و «توسعه طلبي ارضي» خود را به نمايش مي‌گذارد. کوردها هيچگاه در پي مبارزه‌ي دموکراتيک نبوده‌اند و برداشتن اسلحه و افتادن در کوهها از مبارزه‌ي کوردها تفکيک‌ناپذير است که اين نوع جهان‌بيني خشونت‌گرايانه سبب شکل‌گيري گروههاي تروريستي مانند «پ ک ک»، «پژاک» و ... شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دمكرات بودن جامعه عربى در خارج از مرزهاى ايران را هر روز در كشورهاى عربستان سعودى و ساير شيوخ منطقه شاهد هستيم! نه اينكه در اين كشورها حقوق زنان و اقليتهاى مذهبى و جنسى و غيره خيلى رعايت ميشود! نه اينكه اين كشورها در بوجود آمدن داعش مقصر نبوده اند! لطفا كنيد و بدون احساسات اين جوامع را با جامعه تركيه مقايسه كنيد. دمكرات بودن يك جامعه فقط كه برخورد سياسى و به مقتضيات منافع سياسى به اين يا ان موضوع مورد تنش در منطقه نيست. البته با نظر شما در مورد ضايع شدن حقوق كردها در تركيه و دفاع غلط و يكجانبه بعضى(نه همه) فعالان هويت طلب تركهاى ايران موافقم. ولى بايد در نظر داشت كه در اين موضوع زياده خواهي ها و ادعاع هاى ارضى كردهاى ايران در آذربايجان غربى بى تأثير نبوده است. موفق باشيد.ظ8

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از کوردها هم مینوشتید صد رحمت به پانفارسها!هرجا میروند ادعای انجا را میکنند یک روز کرمانشاه روز بعد ایلام !اینها هنوز دستشان بجایی بند نشده نسل کشی و اوارگی برای ملل غیرکرد به بار اورده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«زیاده‌طلبی» و «قانع نبودن به حق خود» جزو ذات فرهنگ کوردها می‌باشد و این «زیاده‌طلبی» به شکل کنشهای مالیخولیایی «الحاق‌گرایی» و «توسعه طلبی ارضی» خود را به نمایش می‌گذارد. کوردها هیچگاه در پی مبارزه‌ی دموکراتیک نبوده‌اند و برداشتن اسلحه و افتادن در کوهها از مبارزه‌ی کوردها تفکیک‌ناپذیر است که این نوع جهان‌بینی خشونت‌گرایانه سبب شکل‌گیری گروههای تروریستی مانند «پ ک ک»، «پژاک» و ... شده است.

فارغ آنکه سیاست تورکیه در مقابل تروریسم «پ ک ک» چیست اما نمی‌توان «کوردهای تورکیه» را با «تورک‌های آزربایجان جنوبی» مقایسه نمود. «آزربایجان جنوبی» یک سرزمین متمایز تاریخیست که پیشرو در تحولات سیاسی جغرافیای موسوم به ایران بوده است اما آن بخشی از تورکیه که کوردها در آن زندگی می‌نمایند هرگز نتوانسته‌اند در عرصه‌ی سیاسی تورکیه نقشی مانند «آزربایجان جنوبی» در جغرافیای موسوم به ایران ایفا نمایند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حرکت ملی آزربایجان خصلتی پراگماتیست دارد . ما منافع و مواضع دولت-ملتهای ترکیه و آزربایجان شمالی را درک میکنیم و میدانیم که هیچ کشوری خود را بخاطر دیگری حتی کشور برادر بخطر نمی اندازد مگر اینکه هزینه اش کم باشد و یا تحت فشار سیاسی از طرف شهروندان و نیروهای اپوزیسیون قرار گیرد. ترکیه و ازربایجان دولتهای ایدئولوژیک نیستند که به هر قیمتی به ما کمک کنند و با روسیه و ایران درگیر شوند. اما رابطه خوبی در سطوح غیر دولتی موجود است و در حال بسط که امیدواریم بتواند در زمان لازم به اهرم فشار تبدیل گردد. ما امیدواریم که در موقع مقتضی با اتکا به وزن حرکت خود و فشار سیاسی ,حاکمیتها و دولت-ملتهای ترک را به موضع گیری همسو مجبور سازیم. حرکت ملی معتقد به فرشته نجات نیست و می داند که باید به قدرت خود تکیه کرده و روی پاهای خودش بایستد. پیروزی ما به میزان آمادگی ما برای زمان صفر یا دوران خلا بستگی دارد و بس.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده در نوشته خود آنچنان تورکیه را و تاریخ آن را به تصویر کشیده است که مخ انسان سوت میکشد. آقای عزیر کمی انصاف داشته باشید اولا در تورکیه کسی دشمنی با کورد ندارد مگر اینکه شما تروریستهای پکاکا را نماینده مردم کورد بدانید. نه دولت و مردم تورکیه مخالف مبارزه مدنی کوردها نیستند همان تورکیه ی که شما آن را با حکومت فاشیستی ایران مقایسه کرده اید در پارلمانش 80 نماینده(بخوان بازوی سیاسی پکاکا) کورد نشسته ، تلویزیون کوردی 24 ساعته برنامه پخش میکند ، کمونیستها روزنامه خود را دارند ، البته من ادعا ندارم که تورکیه سویس است و اردوغان دمکرات ، اما آن سیاه نمایی که شما دارید ارائه میدهید در مورد تورکیه صادق نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای یوسف آدربایجان، بجهت اینکە قبلا هم مکاتباتی با هم داشتەایم و رفرنسی دارید وظیفە خود میدانم بە کامنت شما پاسخ دهم. سخن من بە شما و دوستان آذربایجان این است کە جوانمرد باشید و جنایت را از طرف هرکسی باشد تائید نکنید. تورکها امروز در کوردستان با همان شدت دورە ارمنی کشی جنایت میکنند. قبول است کە پژاک، دموکرات و همە کوردهای ایران چشم طمع بە خاک آدربایجان ایران دارند و این حق شماست کە با حرص و آذ کوردها برخورد کنید اما این را بدانید کە تورکیە هیچگاە بە کمک شماها نخواهد آمد، همچانکە در جریان جمهوری آذربایجان هم نیامد. از نظر من جنبش آذربایجان پاک و منزە است، با گرە دادن این جنبش بە تورکیە آنرا آلایش نکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب موحدی

ما اینجا به دستور حضرت لنین و استالین و پیروان این جنایتکاران که لکه‌ی ننگی بر پیشانی بشریت می‌باشند مطلب و کامنت نمی‌نویسیم که تمام کنیم. برای ما هویت‌طلبان هیچگونه تفاوتی بین کمونیست‌ها و سایر طیف‌های سیاسی «تمامیت‌خواه» فارسستان با رژیم جمهوری اسلامی وجود ندارد. از تمامی کامنت‌های شما بوی خون و خونریزی به شکل عریان به مشام می‌رسد. وای به روزی که شما کمونیست‌ها با این افکار افراطی ددمنشانه به قدرت برسید چنان دیکتاتوری و استبدادی بر جغرافیای موسوم به ایران حاکم می‌نمایید که جهان کمتر نظیر آن را به خود دیده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تمام کنید این بحث های ارتجاعی قومیتی رو! شما دنبال چه هستید مادر ایران یک ملت بیشتر نداریم به نام ملت بزرگ ایران تمام اقوام ایرانی باهر زبانی وفرهنگی ملت بزرگ ایران را تشکیل میدهند ، زبان وفرهنگ تمام قومیتهای ایرانی نیز محترم است وکسی قصد نابودی فرهنگ وزبان قومیتی را ندارد، آخریعنی چه این الفاظ ! تورکیه ، کوردیه ، فارسستانیه ، قصد لجبازی دارید با این کارهای بچگانه ، آذربایجان را آزربایجان مینویسند اهواز را الاحواز می نویسند، بابا تمام کنید این بحثهای ارتجاعی رو شما دشمن قدار وپلید که رژیم پلید جمهوری اسلامی باشد فراموش کرده اید وبه بحث های ارتجاعی ناسیونالیسم قومیتگرایی می پردازید شما آب به آسیاب رژیم پلید جمهوری اسلامی می ریزید. مرگ برخامنه ای ، لعنت برخمینی ، زنده بادخلق قهرمان ایران با هر قومیتی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده من فکر نمیکردم که عقاید شما این قدر زیگ زاک میزند. من از ناف اردبیل هستم و یکی از هویت خواه ترین آزربایجانی هستم. آقای صوفی زاده در هزاره قبل از میلاد هم نام آزربایجان , آزربایجان بوده است. شما درتاریخ دو کلمه نشان دهید که اسم آنادولی
کردستان بوده است. آقای صوفی زاده , درایران کدام تشکیلات آزربایجانی در مجلس نماینده دارد؟ در حالی که تشکیلات کردی در ترکیه 60 نماینده دارند. تاریخا کردها در عراق همیشه در حول و هوش کوه قندیل میزیسته اند.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده از دید سانتمانتالیزم سیاسی با چاشنی طرفداری از خودی به شیوه لوطی منشانه ایرانی مسائل را می بینند. با استعمال روشی مزورانه , و تظاهر به بی طرفی برای تاثیر بیشتر کلام ,نه خود بلکه عرب را دموکرات خطاب می کند تا تورک را بکوبد وگناهان خودی ها را بشوید. ایشان هنوز نمی دانند که هچ احمقی صرفا به این دلیل که دموکرات بخوانندش مرگ وحشتناک بدست دشمن مسلح را بر نمی گزیند. قدرت گیری کردها با ادعای ارضی آشکار از طرف تمامی گروه های سیاسی -میلیتاریستی کرد مشکلیست که نادیده گرفتن آن میتواند در آینده به قتل عام ها ی هولناک بیانجامد و از این زاویه است که ضعف و قدرت کردها با آینده ما ارتباط مستقیم پیدا کرده است. این کردها هستند که میتوانند شرائط را با تقبیح سیاست ادعاهای ارضی خود تغییر دهند نه اینکه از تورکها بخواهند که بنام دموکراسی اجازه دهند دشمنان قسم خورده گردنشان را بزنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده اگر یادتان باشد بعد از دستگیری عبدالله اوجالان نیروهای پ ک ک پایگاهی در داخل مرزهای ایران بر پا کرد و زخمی های پ ک ک تحت نظر پاسداران در اورمیه مداوا میشدند و در این هنگام تشکیلاتی بنام پژاک توسط پ ک ک در ایران اعلام موجودیت کرد که این پژاک اعلام کرد که اورمیه و اطرافش کردستان است و این درست در مقطعی بود که حرکت ملی آذربایجان از شرکت در قلعه بابک بشکل گیری جدید به شهر ها روی آورده بود و یک شبه متوجه شد که غرب آذربایجان را کردستان نامگذاری میکنند و مثل اینکه قره باغ جدید در حال شکل گیری است .تا این تاریخ اگر به نوشته ها و سخنرانی های حرکت ملی آذربایجان مراجعه کنید هر چه بود صحبت از دوستی دو ملت کرد و ترک آذربایجان بود حتی انتقاد از سیاست ترکیه در قبال کردها .ولی ما هرچه از دیگر نیروهای کردستانی خواستیم در مقابل این سیاست پژاک موضع بگیرند سکوت کردند و این عمل پژاک در

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای صوفی زاده, کردها دموکرات تر هستند. دگم نیستند, اگر در یک هتلی شب بخوابند به آنجا کردستان نمیگویند, مرزهایشان را نمی خواهند از مدیترانه تا کوه های پامیر برسانند.در تورکی مثلی داریم: قازان دئدی دیبیم قیزیلدیر, چمچه دئدی بیلیرم بوللانیب چیخمیشام. بفارسی: دیگ گفت ته من از طلا است, ملاقه هم گفت میدانم , دورزده و بیرون آمده ام.
قربان هنوز هیچ چی نشده هزاران عرب و ترکمن را در عراق و سوریه از مناطق خود پاکسازی کرده اید, بطوری که داد و فریاد امنستی انترتاسیونال هم در آمده.
آقای صوفی زاده باا این تفکری که دارید, صد رحمت به پان ایرانیستها.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نوشتارها را که ادم میخواند نمیداند اگر اخوند برود مانند دوران شاه چه بر سر ایران و مردمان ان خواهد امد. هر گز اجازه ندهیم ا کشور ما ایران میدان تاخت وتاز ترک و عرب و کرد و غربی و شر قی شود
بدون داشتن سازمان و حزب ملی و مسلح شدن مردم برای دفاع از تمامیت ارضی ایران در برابر یورش ویا کودتای تجزیه طلبان راه حلی دیگری وجود ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترک را تورک می نویسید؛ کرد را کورد می نویسید. عرب را هم عورب بنویسید خیال ما را راحت کنید. زنده باد عورب های ایران که از همه دوموکورات ترند!